Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο «βασιλιάς» των μπλουζ

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος //

Σε ηλι­κία 90 ετών άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή ο B. B. King (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Riley B. King), ένας από τους θρύ­λους της παγκό­σμιας μου­σι­κής. Ο «βασι­λιάς» (Κινγκ) των μπλουζ τον τελευ­ταίο και­ρό αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα με την υγεία του. Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε πέθα­νε καθώς κοι­μό­ταν, στο σπί­τι του στο Λας Βέγκας.

Γεν­νη­μέ­νος τον Σεπτέμ­βρη του 1925, ο Κίνγκ έμει­νε στην ιστο­ρία ως ένας από τους καλύ­τε­ρους κιθα­ρί­στες των μπλουζ. Από το 1950, και με τη «βοή­θεια» της αγα­πη­μέ­νης του «Λου­σίλ», (έτσι ονό­μα­ζε την κιθά­ρα του μάρ­κας «Γκί­μπ­σον» που κατα­σκευά­στη­κε ειδι­κά γι’ αυτόν) άρχι­σε να ξεχω­ρί­ζει για το μονα­δι­κό παί­ξι­μό του και να γίνε­ται γνω­στός σε όλο τον κόσμο.

bbking1

Ξεκί­νη­σε την ενα­σχό­λη­σή του με τη μου­σι­κή ως ντισκ-τζό­κει στα κλαμπ του Μέμ­φις. Εκεί του δόθη­κε το παρα­τσού­κλι «Beale Street Blues Boy», στη συνέ­χεια έμει­ναν τα αρχι­κά B.B. (Blues Boy – το παι­δί των μπλουζ), που συνό­δευ­σαν το επώ­νυ­μό του και συνέ­θε­σαν το όνο­μα που έγρα­ψε μερι­κές από τις πιο σημα­ντι­κές σελί­δες της ιστο­ρί­ας της παγκό­σμιας μουσικής.

Μερι­κά από τα πιο γνω­στά τρα­γού­δια του: On My Word of Honor, Woke Up This Morning, Bad Luck, Please Love Me, Every Day I Have the Blues, When My Heart Beats like a Hammer, You Upset Me Baby, “Sneakin’ Around, Ten Long Years, Sweet Little Angel, You Know I Love You και Please Accept My Love και πολ­λά άλλα.

Ηχο­γρά­φη­σε περισ­σό­τε­ρα από πενή­ντα άλμπουμ, συνερ­γά­στη­κε με τα μεγα­λύ­τε­ρα ονό­μα­τα της παγκό­σμιας μου­σι­κής σκη­νής, έπαι­ξε σε όλα τα μήκη και πλά­τη του πλα­νή­τη και βρα­βεύ­τη­κε πολ­λές φορές για το έργο του.

Ο Μπ. Μπ. Κινγκ συνή­θι­ζε να λέει ότι πάντα ο στό­χος του στη μου­σι­κή ήταν να μετα­φέ­ρει συναι­σθή­μα­τα μέσα από τους ήχους της κιθά­ρας του. Το κατά­φε­ρε, και με το παραπάνω…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο