Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο Δημήτρης Σπαρτινός — Συλλυπητήρια της ΚΕ του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη τον αγω­νι­στή Δημή­τρη Σπαρ­τι­νό, που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή.

Ο Δημή­τρης Σπαρ­τι­νός γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα το 1954. Οργα­νώ­θη­κε την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας στην Αντι-ΕΦΕΕ και την ΚΝΕ και αγω­νί­στη­κε για την ανα­τρο­πή της Χού­ντας των Συνταγ­μα­ταρ­χών. Στη συνέ­χεια, οργα­νώ­θη­κε στο ΚΚΕ και ανα­δεί­χτη­κε στέ­λε­χός του. Υπήρ­ξε για χρό­νια μέλος του Γρα­φεί­ου της Επι­τρο­πής Περιο­χής Δυτι­κής Πελο­πον­νή­σου — Δυτι­κής Στε­ρε­άς — Ζακύν­θου — Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης και ξεχώ­ρι­ζε για τη σεμνή και συνε­πή στά­ση του. Αγα­πού­σε να επε­ξερ­γά­ζε­ται και να αντι­με­τω­πί­ζει όλες τις εξε­λί­ξεις, με βάση την ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κή προσέγγιση.

Ο Δημή­τρης Σπαρ­τι­νός, ως Πανε­πι­στη­μια­κός δάσκα­λος, δια­κρί­θη­κε για την αφο­σί­ω­σή του στην επι­στή­μη του, κερ­δί­ζο­ντας την αγά­πη και το σεβα­σμό των φοι­τη­τών του.

Από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’90 αγω­νί­στη­κε μέσα στο κίνη­μα από τις γραμ­μές του ΣΥΝ/ ΣΥΡΙΖΑ και μετά, το καλο­καί­ρι του 2015 για ένα διά­στη­μα, με την ΛΑΕ. Στη συνέ­χεια, αγω­νι­ζό­με­νος μέσα στο λαϊ­κό κίνη­μα, συνέ­χι­σε την πορεία του και συμπο­ρεύ­τη­κε με όλες του τις δυνά­μεις και σε όλες τις μάχες με το ΚΚΕ, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στή­ρι­ξε και συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στη δρα­στη­ριό­τη­τα του Κόμ­μα­τος, συμ­βάλ­λο­ντας απ’ όποιο μετε­ρί­ζι του ζητή­θη­κε, στην ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ. Πήρε μέρος ενερ­γά στις εκλο­γι­κές μάχες (Ευρω­ε­κλο­γές και Βου­λευ­τι­κές Εκλο­γές 2019), ενώ ήταν υπο­ψή­φιος και με το ψηφο­δέλ­τιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δήμο της Πάτρας.

Ήταν μέλος του ΔΣ του Παμ­μι­κρα­σια­τι­κού Συν­δέ­σμου Πατρών και Περιχώρων.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει στη γυναί­κα του, στα παι­διά του και στους οικεί­ους του, τα θερ­μά του συλλυπητήρια.

Η κηδεία του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο, 21/4, στις 15:00, στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Πατρών.

Συλλυπητήρια από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη

Σε δήλω­ση για το θάνα­το του Δημή­τρη Σπαρ­τι­νού ο Δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, αναφέρει:

«Με βαθιά θλί­ψη απο­χαι­ρε­τού­με σήμε­ρα το Δημή­τρη Σπαρ­τι­νό, το σύντρο­φο, το συνα­γω­νι­στή, τον άνθρω­πο που αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στον αγώ­να για το δίκιο του λαού μας.

Ο Δημή­τρης από τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να ενά­ντια στη χού­ντα των συνταγ­μα­ταρ­χών, μέσα από τις γραμ­μές της Αντι-ΕΦΕΕ και της ΚΝΕ και στη συνέ­χεια δια­κρί­θη­κε για το ήθος και τη δρά­ση του ως μέλος και στέ­λε­χος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλάδας.

Με το σύντρο­φο Μήτσο είχα την τύχη και την τιμή να μοι­ρά­ζο­μαι μαζί του κοι­νές αγω­νί­ες και ορά­μα­τα για το λαό της Πάτρας, αρχι­κά στον Παμ­μι­κρα­σια­τι­κό και τελευ­ταία στις τελευ­ταί­ες δημο­τι­κές εκλο­γές του 2019 που ήταν υπο­ψή­φιος με το συν­δυα­σμό της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης και συνέ­βα­λε, με τις προ­τά­σεις, τους προ­βλη­μα­τι­σμούς και τη δρά­ση του, παρά τα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας που αντι­με­τώ­πι­ζε, στη μεγά­λη νίκη, που ήταν νίκη του πατραϊ­κού λαού.

Πάντα πλη­θω­ρι­κός στη σκέ­ψη, με πολ­λές γνώ­σεις, με καθα­ρή ματιά, γλυ­κός, σεμνός, ταπει­νός, με το χαμό­γε­λο στα χεί­λη έδι­νε τις μάχες του για να έρθουν καλύ­τε­ρες μέρες για τους εργα­ζό­με­νους, τους βιο­πα­λαι­στές, όλο το λαό.

Θα μας συντρο­φεύ­ει πάντο­τε στα βήμα­τα του αγώ­να μας.

Τα θερ­μά μου συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο