Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Έφυγε” ο θρυλικός Ιάπωνας μαέστρος Σείτζι Οζάουα 🎥Video

Ένας από τους δια­ση­μό­τε­ρους και πλέ­ον κατα­ξιω­μέ­νους μαέ­στρους του κόσμου, ο Σεί­τζι Οζά­ουα (Seiji Ozawa), έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 88 ετών, από καρ­δια­κή ανα­κο­πή, προ­κα­λώ­ντας καθο­λι­κή συγκί­νη­ση τον κόσμο της κλα­σι­κής μουσικής.


Το παι­δι­κό όνει­ρο του Σεί­τζι Οζά­ουα να γίνει πια­νί­στας δια­λύ­θη­κε όταν κατά την διάρ­κεια ενός αγώ­να ράγκ­μπι έσπα­σε δύο δάχτυ­λα του χεριού του. Παρό­λα αυτά δεν εγκα­τέ­λει­ψε τη μεγά­λη του αγά­πη για την κλα­σι­κή μου­σι­κή και μυή­θη­κε στην υψη­λή τέχνη του μαέ­στρου στο πλευ­ρό κορυ­φαί­ων αρχι­μου­σι­κών όπως ο Χέρ­μπερτ φον Κάρα­γιαν και ο Λέο­ναρντ Μπερνστάϊν.

Στε­νά συν­δε­μέ­νος με την Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Βοστώ­νης (της οποί­ας υπήρ­ξε ο μακρο­βιό­τε­ρος μου­σι­κός διευ­θυ­ντής _1973-2002) επί 10ετίες ολό­κλη­ρες πρό­σφε­ρε καθη­λω­τι­κές μου­σι­κές εμπει­ρί­ες στο απα­ντα­χού κοι­νό του με το ιδιαί­τε­ρο πάθος που είχε πάνω στο πόντιουμ. Εκτός από Συμ­φω­νι­κή της Βοστώ­νης συνερ­γά­στη­κε και με την Κρα­τι­κή Όπε­ρα της Βιέν­νης διευ­θύ­νο­ντας, μετα­ξύ άλλων, και την περί­φη­μη Πρω­το­χρο­νιά­τι­κη Συναυ­λία του 2011.


Από τις συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές της μακράς δια­δρο­μής του ήταν όταν τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο, παρά τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας που αντι­με­τώ­πι­ζε, διεύ­θυ­νε καθι­σμέ­νος σε ανα­πη­ρι­κό καρο­τσά­κι, με τα μάτια του να μην στα­μα­τούν να τρέ­χουν δάκρυα, μια συγκλο­νι­στι­κή συναυ­λία που μάλι­στα είχε μετα­δο­θεί ζωντα­νά στο διά­στη­μα για τον Ιάπω­να αστρο­ναύ­τη Koichi Wakata.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο