Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο «μουσουργός της εικόνας» Βασίλης Δημητρίου

Βασίλης Δημητρίου (1945-2015)

Βασί­λης Δημη­τρί­ου (1945–2015)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος //

Δια­κρι­τι­κός και αθό­ρυ­βος καλ­λι­τέ­χνης με πλού­σιο σε μέγε­θος και αξία έργο, ο συν­θέ­της και στι­χουρ­γός Βασί­λης Δημη­τρί­ου έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή σε ηλι­κία 70 ετών.

Δημιουρ­γός πολ­λών αγα­πη­μέ­νων τρα­γου­διών που οι περισ­σό­τε­ροι κάποια στιγ­μή έχου­με σιγο­τρα­γου­δή­σει, σε στί­χους κορυ­φαί­ων ποι­η­τών και στι­χουρ­γών όπως οι Νίκος Γκά­τσος, Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Βαγ­γέ­λης Γκού­φας, Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, Άκος Δασκα­λό­που­λος, Γιάν­νης Λογο­θέ­της, Νάνος Βαλα­ω­ρί­της κ.ά. αλλά και δικούς του.

«…Όταν άρχι­σαν τα γυρί­σμα­τα της σει­ράς Κ. Γ. Καρυω­τά­κης, ο Βασί­λης, που παρα­κο­λού­θη­σε τα πρώ­τα πλά­να, σαν να κεραυ­νο­βο­λή­θη­κε. Άρχι­σε να σχε­διά­ζει μοτί­βα, να δοκι­μά­ζει μελω­δί­ες, να σκέ­φτε­ται όργα­να και ενορ­χη­στρώ­σεις. Ακο­λου­θού­σε το πρό­γραμ­μα του συνερ­γεί­ου για μεγά­λο διά­στη­μα. Κι ύστε­ρα, στο μοντάζ, έμε­νε σιω­πη­λός να κοι­τά τα χρώ­μα­τα, τις κινή­σεις της μηχα­νής και των ηθο­ποιών τις ερμη­νεί­ες. Η εικό­να γινό­ταν ήχος, οι απο­χρώ­σεις της φωτο­γρα­φί­ας μελω­δία, οι παύ­σεις δημιουρ­γι­κές σιω­πές. Τον είχα πια κατα­λά­βει. Ο Βασί­λης Δημη­τρί­ου ήταν ο μου­σουρ­γός της εικό­νας. Ο συν­θέ­της που έδι­νε ψυχή στη φωτο­γρα­φία και τη δρά­ση και προ­έ­κτει­νε τον λόγο σε μου­σι­κή…».[Τάσος Ψαρ­ράς, σκη­νο­θέ­της – περ. Ραδιοτηλεόραση] 

Εκτός από τρα­γού­δια ο Βασί­λης Δημη­τρί­ου έγρα­ψε έργα συμ­φω­νι­κής μου­σι­κής και μου­σι­κή για δεκά­δες θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, μπα­λέ­το, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και τον κινηματογράφο.

Γεν­νή­θη­κε στις 12 Απρί­λη του 1945 στην Αθή­να. Ήταν μέλος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Θεα­τρι­κών Συγ­γρα­φέ­ων Μετα­φρα­στών και Συν­θε­τών, της Ένω­σης Δημιουρ­γών Ελλη­νι­κού Τρα­γου­διού, ενώ υπήρ­ξε ιδρυ­τι­κό στέ­λε­χος του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και του Κέντρου Μελέ­της και Έρευ­νας του Ελλη­νι­κού Θεά­τρου — Θεα­τρι­κό Μου­σείο. Για το έργο του έχει τιμη­θεί αρκε­τές φορές με βρα­βεία και διακρίσεις.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 2 μ.μ. από το Α΄ Νεκροταφείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο