Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο σύντροφος Χρήστος Λεμπέσης

Από το πρωί ο σύντρο­φος (συν)αγωνιστής Χρή­στος Λεμπέ­σης αει­θα­λής και αει­κί­νη­τος “νεο­λαί­ος”, δεν είναι πια μαζί μας.
Συντα­ξιού­χος ‑πλέ­ον, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, αντι­πρό­ε­δρος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ και του Σύν­δε­σμου Συντα­ξιού­χων Πολι­τι­κών Δ.Υ. Αθήνας.
Διε­τέ­λε­σε και μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της ΕΜΔΥΔΑΣ.
Μαζί μας στη ΓΣ πριν λίγες μέρες έξω από το κτί­ριο του ΤΣΜΕΔΕ, αισιό­δο­ξος για τα μελ­λού­με­να των κινητοποιήσεων.

Ακούραστος αγωνιστής, συμμετείχε στους αγώνες μας μέχρι την τελευταία στιγμή.

🔺 Όταν φεύ­γει ένας δικός σου άνθρω­πος και ειδι­κά σύντρο­φος, το κενό είναι πάντα δυσαναπλήρωτο.
🚩 Ο Χρή­στος ανή­κε στους δυνα­μι­κούς και ακού­ρα­στους “της διπλα­νής πόρ­τας”, ήταν ‑στα “εύκο­λα” και στα δύσκο­λα, αγέ­ρω­χος, πολι­τι­κά ατα­λά­ντευ­τος και πάντα παρών.
Με κατα­γω­γή από “τα ψηλά” τα ηρω­ι­κά βου­νά της Πελο­πον­νή­σου (Πάρ­νω­να), τις μικρές κόκ­κι­νες κουκ­κί­δες που δοξά­στη­καν στους αγώ­νες της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, ακο­λού­θη­σε τα βήμα­τα τους με σεμνό­τη­τα και αυταπάρνηση.

Έφερ­νε σε πέρας ό,τι του χρέ­ω­ναν και πολ­λά περισ­σό­τε­ρα: κυρί­ως ‑αυτά που χρε­ω­νό­ταν από μόνος του

Με ψηλά τις σημαίες μας — Καλό ταξίδι σ.φε!

ℹ️  Η κηδεία θα γίνει από την Τετάρ­τη και μετά, θα υπάρ­ξει σχε­τι­κή ανακοίνωση.
🖤  Θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στους δικούς του ‑ειδι­κά στη Βάνα τη μαχή­τρια γυναί­κα του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο