Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» στα 42 του ο συν/φος Κώστας Πατέρας

«Το ΚΚΕ με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τά το σ. Κώστα Πατέ­ρα, που πολύ πρό­ω­ρα έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 42 ετών, μετά από σκλη­ρή μάχη», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ και συνεχίζει:

«Ο σ. Κώστας, ελλη­νο­βρε­τα­νι­κής κατα­γω­γής, γεν­νή­θη­κε στο Λον­δί­νο, παι­δί λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Εγγο­νός Βρε­τα­νού κομ­μου­νι­στή εργά­τη, που είχε πολε­μή­σει στον Ισπα­νι­κό Εμφύ­λιο μέσα από τις γραμ­μές των Διε­θνών Ταξιαρ­χιών, η αγω­νι­στι­κή δια­δρο­μή του οποί­ου επη­ρέ­α­σε βαθύ­τα­τα το σ. Κώστα από τα παι­δι­κά του χρόνια.

Ο σ. Κώστας, μέσα στις πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες για το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα στην Αγγλία, συμ­με­τεί­χε απο­φα­σι­στι­κά στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στη “Λευ­κή Βίβλο” (’94-’95) και κατά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στη Γιου­γκο­σλα­βία (’99). Οργα­νώ­θη­κε στην ΚΝ Βρε­τα­νί­ας το 1995 και στο ΚΚ Βρε­τα­νί­ας το 1999. Σπού­δα­σε Αγγλι­κή Φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης και προ­χώ­ρη­σε και σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές. Εργά­στη­κε για λίγα χρό­νια στην Αγγλία, συμ­με­τεί­χε στα εργα­τι­κά σωμα­τεία, ανα­δεί­χθη­κε στο ΔΣ της Επι­τρο­πής Νεο­λαί­ας της Ομο­σπον­δί­ας UNISON, ενώ απο­λύ­θη­κε δύο φορές για την πρω­το­πό­ρα δρά­ση του. Απέ­κτη­σε σημα­ντι­κή πολι­τι­κή πεί­ρα από την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή τόσο των κυβερ­νή­σε­ων των Συντη­ρη­τι­κών, όσο και του Εργα­τι­κού Κόμματος.

Το 2004 ήρθε με την οικο­γέ­νειά του στην Ελλά­δα και εντά­χτη­κε άμε­σα στο ΚΚΕ. Εργά­στη­κε ως εκπαι­δευ­τι­κός, διδά­σκο­ντας το μάθη­μα της αγγλι­κής γλώσ­σας, ανέ­λα­βε στε­λε­χι­κές θέσεις στις Οργα­νώ­σεις των Εκπαι­δευ­τι­κών και στον τόπο κατοι­κί­ας του και διε­τέ­λε­σε μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση “Ο Βύρων”. Ο σ. Κώστας Πατέ­ρας από το 2005, επί­σης βοή­θη­σε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, αρχι­κά στο Μετα­φρα­στι­κό Τμή­μα της ΚΕ και στη συνέ­χεια ως μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο σ. Κώστας ήταν μαχη­τι­κός υπε­ρα­σπι­στής της επα­να­στα­τι­κής στρα­τη­γι­κής του ΚΚΕ, με ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χία για την ανα­σύ­ντα­ξη του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Με συνέ­πεια και σεμνό­τη­τα αντι­πά­λε­ψε μέχρι τέλους τις δυσκο­λί­ες που συνάντησε.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα πιο θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύζυ­γό του, συντρό­φισ­σα Ειρή­νη και σε όλους του οικεί­ους του».

  • Τα θερ­μά τους συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύζυ­γο του Ειρή­νη Στρού­ζα και σε όλους τους οικεί­ους του εκφρά­ζουν επί­σης, η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Βόρειου Τομέα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΚΟΒ Ηρακλείου.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο