Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» της Κοκκινιάς η Βέρα…

«Έφυ­γε» σήμε­ρα απο τη ζωή η Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου, επί πολ­λά χρό­νια μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος και δρα­στή­ριο μέλος του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος μέσα από τις γραμ­μές της ΕΕΔΥΕ.

Γέν­νη­μα-θρέμ­μα της ανταρ­το­μά­νας Κοκ­κι­νιάς, κόρη εργα­τι­κής οικο­γέ­νειας με κατα­γω­γή από τον Πόντο, η Βέρα Νικο­λαϊ­δου υπη­ρέ­τη­σε με σεμνό­τη­τα, εργα­τι­κό­τη­τα, πίστη και αφο­σί­ω­ση τις αρχές και τα ιδα­νι­κά του Κόμ­μα­τος, τίμη­σε τον τίτλο του μέλους και του στε­λέ­χους του.

Γεν­νή­θη­κε το 1945. Όντας μαθή­τρια του Γυμνα­σί­ου εντά­χθη­κε στη Νεο­λαία Λαμπρά­κη. Σπού­δα­σε στην Οικο­νο­μι­κή Σχο­λή της Βου­δα­πέ­στης, όπου διε­τέ­λε­σε γραμ­μα­τέ­ας των Ελλή­νων Φοι­τη­τών, ενώ για την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή της δρά­ση τής είχε αφαι­ρε­θεί το δια­βα­τή­ριό της από την πρε­σβεία. Κατά τη διάρ­κεια των φοι­τη­τι­κών της χρό­νων δού­λε­ψε στο ελλη­νι­κό τμή­μα του ουγ­γρι­κού ραδιο­σταθ­μού, γνω­στού ‑ιδιαί­τε­ρα κατά την 7ετία της χού­ντας- ως “Ράδιο Βουδαπέστη”.

Οργα­νώ­θη­κε στο ΚΚΕ το 1968. Με την κατάρ­ρευ­ση της δικτα­το­ρί­ας, το 1974, επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, εντάσ­σε­ται αμέ­σως στην Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Πει­ραιά και συμ­βάλ­λει απο­φα­σι­στι­κά στην προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης των Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ, δια­τε­λώ­ντας μέλος του Γρα­φεί­ου Πόλης της ΚΟΠ, γραμ­μα­τέ­ας της Αχτι­δι­κής Επι­τρο­πής του Κέντρου του Πει­ραιά, μέλος του Αχτι­δι­κού Γρα­φεί­ου της Κοκ­κι­νιάς. Υπήρ­ξε επί­σης μέλος της Επι­τρο­πής Γυναι­κών της ΚΕ και ιδρυ­τι­κό μέλος του Παμπει­ραϊ­κού Συλ­λό­γου Γυναικών.

Η σ. Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου έδω­σε τη μάχη για τη δια­τή­ρη­ση και την επι­κρά­τη­ση των επα­να­στα­τι­κών αρχών του ΚΚΕ το διά­στη­μα της δια­πά­λης με την οπορ­του­νι­στι­κή ομά­δα που επι­χει­ρού­σε τη μετάλ­λα­ξη και τη διά­λυ­σή του. Εκλέ­χτη­κε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος στο 13ο Συνέ­δριό του, το 1991, και επα­νε­κλε­γό­ταν σε αυτή έως και το 17ο Συνέ­δριο, το 2005.

Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής στις εκλο­γές του 2004, του 2007 και του 2009 και διε­τέ­λε­σε αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής. Υπήρ­ξε ακό­μα πολ­λές φορές υπο­ψή­φια του Κόμ­μα­τος για τη Βου­λή, την Ευρω­βου­λή και στους συν­δυα­σμούς του στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση στην Κοκκινιά.

Υπη­ρέ­τη­σε τον τόπο που γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε, την Κοκ­κι­νιά, εκλε­γό­με­νη στον τοπι­κό δήμο από το 1978. Διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος Νίκαιας για μια 4ετία (1990–1994) και αντι­δή­μαρ­χος για άλλες τρεις. Στις τελευ­ταί­ες δημο­τι­κές εκλο­γές στά­θη­κε αρω­γός, από κοι­νού με τον επί­σης πρώ­ην δήμαρ­χο Στέ­λιο Μπε­νε­τά­το, στον αγώ­να της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Νίκαιας-Ρέντη»

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει θα θερ­μό­τε­ρα συλ­λυ­πη­τή­ρια της για την απώ­λεια της συν/φισας Β. Νικολαϊδου.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρα­σκευή 31 Ιού­λη και ώρα 4 μ.μ., από το Γ’ Νεκρο­τα­φείο, στη Νίκαια.

ΚΚΕ: Με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τού­με την συντρό­φισ­σα Βέρα Νικολαΐδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο