Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έχασε το δικαστήριο ο Τζόκοβιτς — Ακυρώθηκε η βίζα

Προς απέ­λα­ση οδεύ­ει ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς καθώς το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε την ένστα­ση της νομι­κής του ομά­δας για ανα­τρο­πή της από­φα­σης του Υπουρ­γού Μετα­νά­στευ­σης Αλεξ Χοκ, ο οποί­ος είχε ακυ­ρώ­σει τη βίζα του Σέβρου Τενίστα.

Το δικα­στή­ριο έκρι­νε ότι η ακύ­ρω­ση της βίζας του Τζό­κο­βιτς παρα­μέ­νει σε ισχύ, τερ­μα­τί­ζο­ντας έτσι το πολυ­ή­με­ρο θρίλερ.

Έτσι, ο Σέρ­βος τενί­στας υπο­χρε­ώ­νε­ται να απο­χω­ρή­σει από την Αυστρα­λία, χάνο­ντας το δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής στο Australian Open, που ξεκι­νά τη Δευτέρα.

Ο ανώ­τα­τος δικα­στής Άλσοπ εξή­γη­σε στα διε­θνή μέσα ότι ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς δεν ασκού­σε έφε­ση κατά της από­φα­σης που είχε λάβει ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης, αλλά κατέ­θε­σε αίτη­ση στο Ομο­σπον­δια­κό Δικα­στή­ριο για να ελέγ­ξει τη νομι­μό­τη­τα της απόφασης.

Εντός της ημέ­ρας το δικα­στή­ριο θα δημο­σιο­ποι­ή­σει και το πλή­ρες σκε­πτι­κό της από­φα­σής του.

«Είμαι εξαι­ρε­τι­κά απο­γοη­τευ­μέ­νος με την από­φα­ση του Δικαστηρίου»

Την απο­γο­ή­τευ­σή του εξέ­φρα­σε  ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς μετά την απόρ­ρι­ψη της έφε­σής του. Παράλ­λη­λα, τόνι­σε πως θα συνερ­γα­στεί με τις αρχές για την απο­χώ­ρη­σή του από την Αυστραλία. 

Ανα­λυ­τι­κά, ανέφερε:

«Θα αφιε­ρώ­σω λίγο χρό­νο για να ξεκου­ρα­στώ και να ανα­κτή­σω δυνά­μεις, προ­τού κάνω περαι­τέ­ρω σχόλια.

Είμαι εξαι­ρε­τι­κά απο­γοη­τευ­μέ­νος με την από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου να απορ­ρί­ψει την αίτη­σή μου για δικα­στι­κό έλεγ­χο της από­φα­σης του Υπουρ­γού Μετα­νά­στευ­σης να ακυ­ρώ­σει τη βίζα μου, πράγ­μα που σημαί­νει ότι δεν μπο­ρώ να μεί­νω στην Αυστρα­λία και να συμ­με­τά­σχω στο Australian Open.

Σέβο­μαι την από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου και θα συνερ­γα­στώ με τις αρμό­διες αρχές σε σχέ­ση με την ανα­χώ­ρη­σή μου από τη χώρα.

Νιώ­θω άβο­λα που το επί­κε­ντρο των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων ήμουν εγώ και ελπί­ζω ότι όλοι τώρα μπο­ρού­με να επι­κε­ντρω­θού­με στο παι­χνί­δι και το τουρ­νουά που αγαπώ.

Θα ήθε­λα να ευχη­θώ τα καλύ­τε­ρα στους παί­κτες, τους υπεύ­θυ­νους του τουρ­νουά, το προ­σω­πι­κό, τους εθε­λο­ντές και τους φιλάθλους.

Τέλος, θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω την οικο­γέ­νειά μου, τους φίλους, την ομά­δα, τους υπο­στη­ρι­κτές, τους φιλά­θλους και τους Σέρ­βους συμπο­λί­τες μου για τη συνε­χή υπο­στή­ρι­ξή σας. Ήσα­σταν όλοι μια μεγά­λη πηγή δύνα­μης για μένα».

Σημειώ­νε­ται πως τον Τζό­κο­βιτς θα αντι­κα­τα­στή­σει στο Australian Open ο Ιτα­λός Σαλ­βα­τό­ρε Καρού­ζο, νού­με­ρο 150 στην παγκό­σμια κατάταξη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο