Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έχεις καινούργιο αυτοκίνητο και έμεινες από λάστιχο; Την πάτησες!!

Αν έχεις παλιό αμά­ξι _όπως ο υπο­φαι­νό­με­νος (Corolla 1992, με αντλία επι­τά­χυν­σης που ρου­φά­ει βεν­ζί­νη σαν τρε­λό _αλλά οι 112ΗΡ, το κάνουν φυσέ­κι), κανέ­να πρό­βλη­μα. Η έλλει­ψη όμως ρεζέρ­βας ή “τρο­χού ανά­γκης” από τα σύγ­χρο­να αυτο­κί­νη­τα, απο­τε­λεί μια πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν πλέ­ον όλοι οι κατα­σκευα­στές, από μια 5ετία περί­που, ακό­μα και αυτοί που έχουν παρά­δο­ση στα 4x4.

1957_Στελάρας
Εγώ σου οικο­νό­μα­γα με λάδι και βενζίνη
και μες την πιά­τσα σε βγα­ζα ντυ­μέ­νη στο καλντίνι
τώρα μου λές επά­λιω­σα να κάτσω στο γκαράζι
κι αν καί­γο­μαι και δέρ­νο­μαι εσέ­να δεν σε νοιάζει

Ρεζέρ­βα με είχες πάντα για κάθε σου αβάντα
ρεζέρ­βα μ’ έχεις τώρα για την κακή την ώρα
Μοντέ­λο νέο αγά­πη­σες και αρχί­ζεις να φουλάρεις
το γκά­ζι μην πατάς πολύ μην τύχει και τρακάρεις
αφού εγώ σ’ αγά­πη­σα πάντα θα περιμένω
να ρθεις για κάποιο λάστι­χο  πίσω κλαταρισμένο

Γιατί τα αυτοκίνητα δεν έχουν πια ρεζέρβα -
Για ποιο λόγο την αφαιρούν οι κατασκευαστές;

Πολ­λοί ιδιο­κτή­τες ειδι­κά οι μη ψαγ­μέ­νοι δεν έχουν αντι­λη­φθεί την συγκε­κρι­μέ­νη έλλει­ψη μέχρι να τους χτυ­πή­σει… η ατυ­χία και κλα­τά­ρει ένα ελα­στι­κό και θα βρουν εκεί­νο το “προ­πο­λε­μι­κό” κιτ επι­σκευ­ής,   χρή­σι­μο αλλά όχι πάντα απο­τε­λε­σμα­τι­κό για μια μικρή τρύ­πα (από καρ­φά­κι ας πού­με), αλλά είναι άχρη­στο σε κάτι μεγαλύτερο.

Ακό­μα, ορι­σμέ­νοι κατα­σκευα­στές τοπο­θε­τούν ελα­στι­κά run on flat στα μοντέ­λα τους, ή ακό­μα καλύ­τε­ρα (αφού δεν θα έχε­τε ρεζέρ­βα) ελα­στι­κά με σιλι­κο­νού­χα εσω­τε­ρι­κή στρώ­ση που “μονώ­νει” τον θάλα­μο αέρα και δεν επι­τρέ­πει την απώ­λεια πίεσης.

σσ. Το ελα­στι­κό runflat είναι ένα που _θεωρητικά μπο­ρεί να κυλά ξεφού­σκω­το, δηλ. μετά από σκάσιμο_ ενι­σχυ­μέ­νο που δια­θέ­τει ισχυ­ρά πλαϊ­νά που επι­τρέ­πουν την εξα­κο­λού­θη­ση της οδή­γη­σης για από­στα­ση _λένε 80 χλμ με ασφά­λεια (με περιο­ρι­σμέ­νη ταχύ­τη­τα 80 km/h), ακό­μη και σε περί­πτω­ση απώ­λειας πίε­σης (αλλά όχι όταν το λάστι­χο είναι τελεί­ως “πλά­κα”) _έχουμε και ίδια άπο­ψη για το θέμα

Γιατί όμως οι εταιρείες επιλέγουν 
να μην τοποθετήσουν ρεζέρβα στα νέα τους μοντέλα;

Πολ­λοί οι λόγοι _με κυριό­τε­ρο πως προ­σπα­θούν να βγά­λουν “κι από τη μύγα ξύγκι”

  • Με άλλο­θι τα ελα­στι­κά Run Flat ή κιτ επισκευής
  • Το βάρος του αυτο­κί­νη­του είναι ελα­φρώς μειω­μέ­νο (0,00001% λιγό­τε­ρη κατανάλωση)
  • Μπο­ρούν να επι­τύ­χουν καλύ­τε­ρες τιμές εκπο­μπών CO2 (και να πάρουν επι­δο­τή­σεις κλπ.)
  • Υπάρ­χει μικρή αύξη­ση χώρου απο­σκευών (αν και υπήρ­χε η πατέ­ντα της ρεζέρ­βας εξω­τε­ρι­κά _κάτω από το ντε­πό­ζι­το της βενζίνης)

Μόνο στα ηλε­κτρι­κά συστή­μα­τα κίνη­σης των υβρι­δι­κών και επα­να­φορ­τι­ζό­με­νων υβρι­δι­κών (Plug-in Hybrid) μοντέ­λων η αφαί­ρε­ση έχει να κάνει με το ότι οι τερά­στιες μπα­τα­ρί­ες των μοντέ­λων της συγκε­κρι­μέ­νης κατη­γο­ρί­ας θέλουν χώρο και τον βρί­σκουν κάτω από το πίσω κάθι­σμα και τον χώρο απο­σκευών, με απο­τέ­λε­σμα η ρεζέρ­βα και τα εργα­λεία αλλα­γής τρο­χού να παίρ­νουν τον δρό­μο για τα… αποδυτήρια.

“Τέλος” _λένε στις πωλή­σεις και­νούρ­γιων αυτο­κι­νή­των diesel _βενζίνης, με χαρά­τσια ante portas

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο