Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έχεις λογαριασμό σε Τράπεζα; Φυσικά! –“προσέχεις για να έχεις”…

Δεν έχουν τέλος οι προ­σπά­θειες εξα­πά­τη­σης ανύ­πο­πτων πολι­τών με «αλί­ευ­ση» στοι­χεί­ων μέσω τηλε­φω­νι­κών κλή­σε­ων και ηλε­κτρο­νι­κών μηνυ­μά­των (phishing). Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες κατα­γρά­φε­ται έξαρ­ση στην απο­στο­λή ψεύ­τι­κων μηνυ­μά­των, μέσω των οποί­ων οι επι­τή­δειοι επι­χει­ρούν να υφαρ­πά­ξουν τρα­πε­ζι­κούς κωδι­κούς και να απο­κτή­σουν πρό­σβα­ση σε στα χρη­μα­τι­κά ποσά των λογαριασμών.

Συνή­θως έρχε­ται μήνυ­μα (με ή χωρίς εικόνα\ες) ‑δήθεν από την Τρά­πε­ζα που ενη­με­ρώ­νει όσους το έλα­βαν πως η πρό­σβα­ση στους λογα­ρια­σμούς έχει δήθεν ανα­κλη­θεί και ζητού­σε από όσους το έλα­βαν να πατή­σουν ένα συγκε­κρι­μέ­νο Link για να επι­βε­βαιώ­σουν την ταυ­τό­τη­τά τους και να ενερ­γο­ποι­ή­σουν την κάρ­τα τους!

Πατώ­ντας στο link ο λήπτης του μηνύ­μα­τος βρί­σκε­ται δήθεν σε περι­βάλ­λον e‑banking, αλλά δυστυ­χώς δεν είναι έτσι…

Δεί­τε ‑Ατέ­χνως …

Ηλε­κτρο­νι­κές απά­τες: Όλα όσα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν οι πολίτες

O.S.! Vishing «φωνη­τι­κό ψάρε­μα»: Νέο κόλ­πο μετά το «ηλε­κτρο­νι­κό»

Οι κυβερ­νο­α­πα­τε­ώ­νες είναι ξεκά­θα­ρο πως συνε­χώς εφευ­ρί­σκουν όλο και περισ­σό­τε­ρες νέες μεθό­δους επί­θε­σης είτε μέσω μηνυ­μά­των SMS είτε μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου με απο­τέ­λε­σμα οι πιθα­νό­τη­τες να παρα­σύ­ρουν κάποιον στην απά­τη τους να αυξά­νο­νται δραματικά.

Μερι­κές από αυτές τις μεθό­δους ανή­κουν στις εξής κατηγορίες:

Απα­τη­λά μηνύ­μα­τα με email και SMS (phishing ή ηλε­κτρο­νι­κό ψάρεμα).

Eξα­πά­τη­ση μέσω αγγε­λιών για αγο­ρά ή πώλη­ση προϊόντων.

Εξα­πά­τη­ση για δια­με­σο­λά­βη­ση στη μετα­φο­ρά παρά­νο­μου χρή­μα­τος (money muling).

Εξα­πά­τη­ση με πρό­φα­ση επι­διόρ­θω­ση υπολογιστή.

Επεν­δυ­τι­κές απά­τες ‑κλπ. επίσης

Η νέα απά­τη για να ξεγε­λούν τους χρή­στες των social media ‑catfishing και δια­δι­κτυα­κού bullying (σύλ­λη­ψη ενός τύπου από τη Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος από την ΕΛΑΣ, για εξύ­βρι­ση, απει­λή και παρά­νο­μη πρό­σβα­ση σε ηλε­κτρο­νι­κά δεδο­μέ­να μέσω Instagram)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συνε­χί­ζε­ται η εκστρα­τεία ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του κοι­νού για τις ηλε­κτρο­νι­κές απά­τες που ξεκί­νη­σε το 2021 με τη συνερ­γα­σία των δυνά­με­ων του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος, της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Τρα­πε­ζών (ΕΕΤ) και έχει συμ­βά­λει καθο­ρι­στι­κά στο περιο­ρι­σμό των περι­στα­τι­κών σε ένα εξαι­ρε­τι­κά μικρό ποσο­στό στο σύνο­λο των συναλ­λα­γών. Σε αναρ­τή­σεις τους στις ιστο­σε­λί­δες, τόσο η ΕΕΤ όσο και ο Ελλη­νι­κός Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κός Μεσο­λα­βη­τής, επα­νέρ­χο­νται δίνο­ντας απα­ντή­σεις σε επί­και­ρα ερω­τή­μα­τα στο πλαί­σιο της ενη­με­ρω­τι­κής εκστρατείας.

Ερώ­τη­ση: Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχω λάβει αρκε­τά e‑mails και SMS. Στα μηνύ­μα­τα αυτά η “τρά­πε­ζα” μου ανα­φέ­ρει ότι «έχει παρα­τη­ρη­θεί ύπο­πτη δρα­στη­ριό­τη­τα» στον λογα­ρια­σμό ή την κάρ­τα μου ή ότι «έχει κλει­δω­θεί ή απε­νερ­γο­ποι­η­θεί» ο λογα­ρια­σμός ή η κάρ­τα μου. Τα μηνύ­μα­τα περιέ­χουν κάποιον σύν­δε­σμο (link) και με προ­τρέ­πουν να ακο­λου­θή­σω αμέ­σως τις οδη­γί­ες που υπάρ­χουν σε αυτόν για να λυθεί το πρό­βλη­μά και για να ξεμπλο­κά­ρω την πρό­σβα­σή μου.

Απά­ντη­ση: Τα μηνύ­μα­τα αυτά ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ από την τρά­πε­ζά σας (μάλι­στα κάποιες φορές φαί­νε­ται να τα στέλ­νει τρά­πε­ζα με την οποία δεν δια­τη­ρεί­τε καν συνερ­γα­σία). Είναι μηνύ­μα­τα απα­τη­λά (phishing) και απο­σκο­πούν στο να σας ξεγε­λά­σουν ώστε να κατα­χω­ρή­σε­τε σε απα­τη­λή ιστο­σε­λί­δα πανο­μοιό­τυ­πη με αυτήν της τρά­πε­ζας σας τους κωδι­κούς σας πρό­σβα­σης στο ebanking ή τα στοι­χεία της κάρ­τας σας αλλά και τους Κωδι­κούς μιας Χρή­σης (OTP) που λαμ­βά­νε­τε εκεί­νη τη στιγ­μή και απαι­τού­νται για την έγκρι­ση συναλλαγών.

Η απά­ντη­ση σε όλες αυτές τις κακό­βου­λες προ­σπά­θειες είναι μια και απλή. Ποτέ δεν δίνου­με προ­σω­πι­κά μας στοι­χεία σε κανέ­ναν που μας τα ζητά­ει. Η Τρά­πε­ζά σας ποτέ δεν θα σας ζητή­σει κάτι τέτοιο.

Ερώ­τη­ση: Πρό­σφα­τα ανάρ­τη­σα αγγε­λία στο δια­δί­κτυο για να που­λή­σω κάποιο προ­σω­πι­κό μου αντι­κεί­με­νο και δέχτη­κα τηλε­φώ­νη­μα από κάποιον άγνω­στο ο οποί­ος μου είπε ότι ενδια­φέ­ρε­ται να το αγο­ρά­σει … Μου ζήτη­σε  να του δώσω τα στοι­χεία της κάρ­τας μου ή τους κωδι­κούς του e‑Banking μου ώστε να μπο­ρέ­σει να μου κατα­θέ­σει τα χρή­μα­τα. Να τα δώσω τα στοι­χεία μου; να τον εμπιστευτώ;

Απά­ντη­ση: Όχι, δεν πρέ­πει. Για κατά­θε­ση χρη­μά­των, αρκεί μόνο να δώσε­τε τον IBAN του λογα­ρια­σμού σας. Μην απο­κα­λύ­ψε­τε ποτέ τους κωδι­κούς σας στο ebanking ή τα στοι­χεία της κάρ­τας σας ή τυχόν κωδι­κούς μίας χρή­σης (OTP) που θα λάβε­τε εκεί­νη τη στιγμή.

Η τράπεζα ή οι τράπεζες συνεργασίας σας έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους χρήσιμες συμβουλές, προκειμένου να μην πέσετε θύμα απάτης. Σε κάθε περίπτωση, παρατίθενται παρακάτω ορισμένες βασικές οδηγίες, για να διενεργείτε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές:

Πλη­κτρο­λο­γεί­τε οι ίδιοι την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση της Τρά­πε­ζάς σας για την πρό­σβα­σή σας στις υπη­ρε­σί­ες ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής. Μην ακο­λου­θεί­τε απο­τε­λέ­σμα­τα από μηχα­νές αναζήτησης.

Βεβαιω­θεί­τε ότι πλοη­γεί­στε στο ασφα­λές περι­βάλ­λον της Τρά­πε­ζας. Ελέγ­ξτε αν ο σύν­δε­σμος στον οποίο εισέρ­χε­στε (https://www………gr) αντι­στοι­χεί στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση της Τρά­πε­ζας σας. Κάνε­τε κλικ στο εικο­νί­διο του λου­κέ­του, για να ελέγ­ξτε ότι η σύν­δε­ση ανα­φέ­ρε­ται ως ασφαλής.

Ελέγ­ξε­τε προ­σε­κτι­κά την συναλ­λα­γή που περι­γρά­φε­ται στο μήνυ­μα της Τρά­πε­ζας (π.χ. μέσω sms, viber ή εφαρ­μο­γής του mobile app) με τον κωδι­κό μιας χρή­σης OTP, πριν την επι­βε­βαί­ω­σή της.

Απο­φύ­γε­τε τη χρή­ση δημό­σιων ή κοι­νό­χρη­στων δικτύων.

Μην απο­θη­κεύ­ε­τε ποτέ τους κωδι­κούς σας σε οποια­δή­πο­τε συσκευή σας.

Αλλά­ζε­τε συχνά ‑του­λά­χι­στον ανά 3μηνο \ 6μηνο τους κωδι­κούς ασφα­λεί­ας σας (passwords).

Ενι­σχύ­στε την ασφά­λεια των συσκευών σας δια­τη­ρώ­ντας ενη­με­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα προ­στα­σί­ας από κακό­βου­λο λογι­σμι­κό και ενη­με­ρώ­νε­τε τακτι­κά το λει­τουρ­γι­κό τους.

Ελέγ­χε­τε ότι τα στοι­χεία των ηλε­κτρο­νι­κών διευ­θύν­σε­ων των e‑mails που λαμ­βά­νε­τε αντι­στοι­χούν στο όνο­μα του προ­σώ­που που εμφα­νί­ζε­ται ως απο­στο­λέ­ας τους, ιδί­ως όταν α) το πρό­σω­πο αυτό ανή­κει στη λίστα των επα­φών σας, β) φέρε­ται ότι είναι η Τρά­πε­ζα σας ή γ) άλλη γνω­στή εται­ρεία παρο­χής προ­ϊ­ό­ντων και υπηρεσιών.

*Αγνο­εί­στε και δια­γράψ­τε μηνύ­μα­τα αμφί­βο­λης προ­έ­λευ­σης που λαμ­βά­νε­τε στις ηλε­κτρο­νι­κές σας συσκευ­ές και τις εφαρ­μο­γές σας και μην ακο­λου­θεί­τε συν­δέ­σμους (links) που περι­λαμ­βά­νουν και παρα­πέ­μπουν σε ιστοσελίδες.

Μην απο­κα­λύ­πτε­τε σε τρί­τους (π.χ. ενδια­φε­ρό­με­νους αγο­ρα­στές, υπο­ψή­φιους πελά­τες), μέσω τηλε­φώ­νου, κινη­τού τηλε­φώ­νου, email, φόρ­μας στο Internet, μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και άλλων μέσων, εμπι­στευ­τι­κά στοι­χεία σας όπως το όνο­μα χρή­στη (username), τον κωδι­κό πρό­σβα­σης (password), τα στοι­χεία της κάρ­τας σας (αριθ­μό, κωδι­κό επα­λή­θευ­σης CVV και PIN), OTP (One Time Password – κωδι­κούς μίας χρή­σης) και άλλους αριθ­μη­τι­κούς κωδικούς.

Χρη­σι­μο­ποιεί­τε πάντα ενη­με­ρω­μέ­νες εκδό­σεις Internet browsers

Επι­κοι­νω­νή­στε αμέ­σως με την Τρά­πε­ζά σας, σε κάθε περί­πτω­ση υπό­νοιας διαρ­ρο­ής των κωδι­κών ασφα­λεί­ας σας.

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙΔΗΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας

Τηλέ­φω­νο : 11188

Fax: 213–1527471

Email:  [email protected]

portal

Ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση: Λ. Αλε­ξάν­δρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα

Μπο­ρεί­τε να ανα­τρέ­ξε­τε στην ιστο­σε­λί­δα της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Τρα­πε­ζών (ΕΕΤ) ώστε να αντλή­σε­τε περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

Για απά­τες στον «κυβερ­νο­χώ­ρο» (CyberScams),

https://old.hba.gr/News/Details/1509 και

Μετα­φο­ρείς παρά­νο­μου χρή­μα­τος (European Money Mule Action – EMMA)

https://old.hba.gr/News/Details/36

Τέλος, στην ιστο­σε­λί­δα της ΕΕΤ υπάρ­χουν χρή­σι­μες ανα­κοι­νώ­σεις επί δια­φό­ρων τυπο­λο­γιών απά­της (π.χ. απά­τη μέσω αλλα­γής κάρ­τας SIM, απά­τη «υπο­τι­θέ­με­νης τεχνι­κής υπο­στή­ρι­ξης», τηλε­φω­νι­κές απά­τες, κά.) στο πλαί­σιο της δια­χρο­νι­κής ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του συναλ­λα­κτι­κού κοινού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο