Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έως αύριο Σάββατο η διάθεση των δυο πρώτων self tests για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Έως αύριο Σάβ­βα­τος (5/6) ‑εργά­σι­μες ώρες, πλην διη­με­ρεύ­σε­ων και δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων των φαρ­μα­κεί­ων- μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από τα φαρ­μα­κεία τα δύο πρώ­τα δωρε­άν αυτο­δια­γνω­στι­κά τεστ (self tests) οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι στις 14 Ιου­νί­ου 2021 ξεκι­νούν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τα Γενι­κά Λύκεια και μια ημέ­ρα αργό­τε­ρα, στις 15 Ιου­νί­ου 2021, στα Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια.

Οι υπο­ψή­φιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας, που συμ­με­τέ­χουν στη διε­ξα­γω­γή των Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, θα προ­σέρ­χο­νται στα εξε­τα­στι­κά κέντρα έχο­ντας μαζί τους βεβαί­ω­ση αρνη­τι­κού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Το πρώ­το test για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών και Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων θα γίνει την Πέμ­πτη 10 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από την Πέμ­πτη 10 έως και την Κυρια­κή 13 Ιουνίου.

Το δεύ­τε­ρο test για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων θα γίνει την Παρα­σκευή 18 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από την Παρα­σκευή 18 μέχρι την Δευ­τέ­ρα 21 Ιου­νί­ου 2021.

Για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων το δεύ­τε­ρο test θα γίνει το Σάβ­βα­το 19 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από το Σάβ­βα­το 19 μέχρι την Τρί­τη 22 Ιου­νί­ου 2021.

Σημειώ­νε­ται ότι συμ­με­το­χή στις επα­να­λη­πτι­κές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις του Σεπτεμ­βρί­ου, όσον αφο­ρά τον κορο­νο­ϊό, προ­βλέ­πε­ται μόνο εφό­σον υπάρ­χει εργα­στη­ρια­κά απο­δε­δειγ­μέ­νη ασθέ­νεια COVID-19 του ίδιου του υποψηφίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο