Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έως και την Τετάρτη το κύμα ζέστης, θα υποχωρήσει σταδιακά από τον Δεκαπενταύγουστο

Το κύμα ζέστης θα επι­μεί­νει έως και την Τετάρ­τη, ενώ από τον Δεκα­πε­νταύ­γου­στο θα εμφα­νί­σει τάση στα­δια­κής υπο­χώ­ρη­σης, σύμ­φω­να με την μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ).

Το ευρι­σκό­με­νο σε εξέ­λι­ξη παρα­τε­τα­μέ­νο κύμα υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το επη­ρέ­α­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, ενώ την Κυρια­κή επη­ρέ­α­σε έντο­να τα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά. Σήμε­ρα οι μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται να φθά­σουν στους 38–39 βαθ­μούς στα κεντρι­κά και στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ενώ θα ξεπε­ρά­σουν εκ νέου τους 40 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλάδα.

Η αίσθη­ση δυσφο­ρί­ας θα είναι αυξη­μέ­νη σε πολ­λές περιο­χές της χώρας (με εξαί­ρε­ση τα νοτιο­α­να­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και το Αιγαίο) και ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη στη Δυτι­κή Ελλά­δα. Το μελ­τέ­μι στο Αιγαίο θα πνέ­ει σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα με εντά­σεις έως και 8 μπο­φόρ τοπι­κά, ενώ στη Δυτι­κή Ελλά­δα οι ανα­το­λι­κοί άνε­μοι θα φθά­νουν τα 5 μποφόρ.

Πολύ υψη­λός έως ακραί­ος κατά τόπους, σύμ­φω­να με το ΕΑΑ/meteo, θα είναι ο κίν­δυ­νος εκδή­λω­σης και εξά­πλω­σης πυρ­κα­γιών στη Στε­ρεά, στην Εύβοια, στην Πελο­πόν­νη­σο, στη Θρά­κη, στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο, στη Νότια Κρή­τη και κατά κύριο λόγο στην Αττι­κή, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στην Κεντρι­κή και Νότια Εύβοια και στη Βορειο­α­να­το­λι­κή Πελοπόννησο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο