Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έως τις 3 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις Πανελλαδικές

Έως την Πέμ­πτη 3 Δεκεμ­βρί­ου 2020 παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή της Αίτη­σης Δήλω­σης των μαθη­τών των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμ­με­το­χή τους στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παιδείας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι Αιτή­σεις-Δηλώ­σεις υπο­βάλ­λο­νται μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου (e‑mail) στις σχο­λι­κές μονά­δες. Η εν λόγω προ­θε­σμία αφο­ρά μόνο τους μαθη­τές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο