Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έως τους μείον 25 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δ. Μακεδονία το πρωί

Συνε­χί­στη­καν και σήμε­ρα το πρωί οι πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες στη χώρα, κατά τη δεύ­τε­ρη φάση της κακο­και­ρί­ας «Μήδεια», σύμ­φω­να με τα στοι­χεία από το δίκτυο των αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr. Η απο­λύ­τως ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία σημειώ­θη­κε, όπως και την Τρί­τη, στο Νέο Καύ­κα­σο Φλώ­ρι­νας και ήταν ίση με ‑24,8 βαθ­μούς Κελσίου.

Ακο­λού­θη­σε με ‑20,4 βαθ­μούς Κελ­σί­ου η Πτο­λε­μα­ΐ­δα, θερ­μο­κρα­σία που απο­τε­λεί ρεκόρ από την αρχή λει­τουρ­γί­ας του εν λόγω σταθ­μού την άνοι­ξη του 2006. Οι επό­με­νες ελά­χι­στες κατα­γρά­φη­καν σε Κοι­λά­δα Κοζά­νης (-19,9), Φλώ­ρι­να (-18,9) και Γρε­βε­νά (-17,3).

Παράλ­λη­λα, τις πρώ­τες ώρες του εικο­σι­τε­τρα­ώ­ρου επι­κρά­τη­σαν θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα, οι οποί­οι στη συνέ­χεια παρου­σί­α­σαν μικρή εξα­σθέ­νη­ση. Η ισχυ­ρό­τε­ρη ριπή κατα­γρά­φη­κε στο Πόρ­το Τήνου και ήταν ίση με 121 χλμ/ώρα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο