Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ήρωας με Δώδεκα Ζωές

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο  Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου //

Φεύ­γει στα 98 χρό­νια του χρό­νια,  ένας από εκεί­νους τους Ήρω­ες με τις Δώδε­κα Ζωές, ένας Άνθρω­πος, που τσά­κι­σε το Φασι­σμό όπου κι αν τον βρή­κε αντι­μέ­τω­πος, είτε μέσα από τις γραμ­μές του ΕΑΜ και του ΚΚΕ κατά την περί­ο­δο της Κατο­χής (1941–1944),  είτε παρα­μέ­νο­ντας αλύ­γι­στος μπρος στις φυλα­κί­σεις  και τις εξο­ρί­ες της Επτα­ε­τούς Στρα­τιω­τι­κής Δικτα­το­ρί­ας,  είστε ως βου­λευ­τής με τους πύρι­νους λόγους του ενά­ντια στο ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα της Χρυ­σής Αυγής,  απο­δει­κνύ­ο­ντας μέσα από πρά­ξεις καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ζωής του, πως ο αλη­θι­νός Επα­νά­στα­της δεν χτί­ζε­ται με τα λόγια, παρά μονά­χα με το ήθος και τη θέλη­ση, κάθε φορά, που επι­λέ­γει δίχως δεύ­τε­ρη σκέψη
να πέσει στη Φωτιά για το Λαό του.

Ό,τι και να γρά­ψου­με θα είναι πάντα λίγο για να τιμή­σου­με τον Άνθρω­πο, που ήταν, είναι και θα είναι η Ψυχή εκεί­νης της Ελλά­δος,  που μάχε­ται κάθε Τύραν­νο υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη τους Αδυ­νά­τους  και γίνε­ται η Φωνή για όσους δεν έχουν,  που γίνε­ται η Υψω­μέ­νη Γρο­θιά για όσους έχουν γονα­τί­σει, για­τί τη μνή­μη της πιο καθά­ριας μορ­φής ηρω­ι­σμού, εκεί­νης του Κομ­μου­νι­στή, μόνο με πρά­ξεις μπο­ρού­με να τιμήσουμε.

Σήμε­ρα πεν­θεί η Ελλά­δα. Πεν­θεί η Ελλά­δα, που θα ανή­κει ισο­βί­ως σε εκεί­νες κι εκεί­νους,  που μάχο­νται ενα­ντί­ον κάθε αδι­κί­ας, που πολε­μούν μέχρις εσχά­των όλα τα δεσμά της Υπο­δού­λω­σης στο όνο­μα μίας Κοι­νω­νί­ας, που θα χτι­στεί στα θεμέ­λια της Ελευ­θε­ρί­ας, της Δικαιο­σύ­νης, της Ισό­τη­τας, της Αλλη­λεγ­γύ­ης για κάθε Άνθρωπο.

Πεν­θεί η Ελλά­δα, που έμελ­λε να δει να φεύ­γουν από τη ζωή την ίδια μέρα, οι δύο της ενσαρ­κώ­σεις. Εκεί­νες του Μανώ­λη Γλέ­ζου και του Νίκου Μπελογιάννη..

Μακά­ρι να τους μοιά­σου­με, έστω και λίγο στην Ανδρεία.

Ψυχή Βαθιά.

__________________________________________________

Τα κεί­με­να που δημο­σιεύ­ο­νται στη Στή­λη των Ανα­γνω­στών δεν εκφρά­ζουν την άπο­ψη του Ατέχνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο