Ήταν 18 Νοέμβρη | Άσε μας θεέ ψηλά, να θυμόμαστε τ’ απλά ‑λοχαγούς και βασιλιάδες, τον IRA και την πατρίδα την καημένη…

(σαν σήμε­ρα…) Ήταν 18 Νοέμ­βρη πέρα στο Μακρούν μπρο­στά φτά­σαν ταχτι­κοί χακέ­νιοι με τα μετα­γω­γι­κά. Τα παι­διά τούς καρ­τε­ρού­σαν του στρα­τού λαϊ­κού και με τις χει­ρο­βομ­βί­δες τούς εκά­ναν τ’ αλα­τιού. 🧨  IRA 100+ χρό­νια 💣 💥 Η σύγκρου­ση είναι «παρά­δο­ση». Όπως και η ένο­πλη αντί­στα­ση κατά της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας και κατο­χής της Ιρλαν­δί­ας, τόσο πολι­τι­κής όσο και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ήταν 18 Νοέμ­βρη | Άσε μας θεέ ψηλά, να θυμό­μα­στε τ’ απλά ‑λοχα­γούς και βασι­λιά­δες, τον IRA και την πατρί­δα την καη­μέ­νη….