Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ίδια λογική

Μέτρα για την «πάτα­ξη της βίας στους ανή­λι­κους» ανα­κοί­νω­σε προ ημε­ρών η κυβέρ­νη­ση Ατάλ στη Γαλ­λία. Μετα­ξύ άλλων προ­βλέ­πο­ντας «συμ­βό­λαια» που οι γονείς θα υπο­γρά­φουν με τα σχο­λι­κά ιδρύ­μα­τα σχε­τι­κά με τις υπο­χρε­ώ­σεις που έχουν απέ­να­ντι στα παι­διά τους, συντό­μευ­ση δια­δι­κα­σιών για να οδη­γού­νται ανή­λι­κοι στο δικα­στή­ριο κ.τ.λ. Τα μέτρα προ­κά­λε­σαν αντι­δρά­σεις, κυρί­ως επει­δή θα οξύ­νουν το πρό­βλη­μα, μέσα σε κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που ευνο­ούν την έκθε­ση (και) των ανη­λί­κων σε «παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά» (ανερ­γία, φτώ­χεια κ.λπ.). Συν­δι­κά­τα εκπαι­δευ­τι­κών καταγ­γέλ­λουν ότι οι κυβερ­νη­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες απει­λούν να «στιγ­μα­τί­σουν τους νέους από χαμη­λά κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα και τις οικο­γέ­νειές τους». Σημειώ­νουν ότι «ένας ανή­λι­κος παρα­βά­της είναι πρώ­τα απ’ όλα ένας ανή­λι­κος που χρειά­ζε­ται (ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη) προ­στα­σία». Οι εξε­λί­ξεις αυτές στη Γαλ­λία δεν είναι καθό­λου άσχε­τες με όσα εξήγ­γει­λε τις προ­άλ­λες η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την «αντι­με­τώ­πι­ση του σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού». Στον πυρή­να τους, τα μέτρα στην Ελλά­δα αντι­γρά­φουν την κατα­σταλ­τι­κή λογι­κή αυτών της Γαλ­λί­ας: Ενο­χο­ποιούν τους γονείς για την «παρα­βα­τι­κό­τη­τα» των μαθη­τών και μετα­τρέ­πουν σε ατο­μι­κή — οικο­γε­νεια­κή ευθύ­νη τη δια­χεί­ρι­σή της, με απει­λές για έντα­ση της κατα­στο­λής, «για να μη ρίχνουν μολό­τοφ όταν φτά­σουν στο πανε­πι­στή­μιο», όπως είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός. Στην Ελλά­δα, στη Γαλ­λία και σε όλη την ΕΕ, η αστι­κή τάξη, οι κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τά της αξιο­ποιούν τα αδιέ­ξο­δα που η δική τους πολι­τι­κή ορθώ­νει στους νέους ως πρό­σχη­μα και άλλο­θι για έντα­ση της κατα­στο­λής, ενο­χο­ποί­η­ση, ποι­νι­κο­ποί­η­ση και συκο­φά­ντη­ση κάθε αντί­δρα­σης στο σάπιο σύστη­μα. Αυτή είναι η ΕΕ και οι «αξί­ες» της…

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο