Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ίδια νταούλια, ίδιος χορός!

Του Αερο­πε­ζο­ναύ­τη

Η καλο­και­ρι­νή τρο­μο­κρα­τι­κή καται­γί­δα του ΣΥΡΙΖΑ έρχε­ται σήμε­ρα με μορ­φή χιο­νο­στι­βά­δας από τη ΝΔ, θωρα­κί­ζο­ντας κάθε πολι­τι­κή που θέλει κέρ­δη στο κεφά­λαιο και από την άλλη φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση για το λαό, πηγαί­νο­ντας ένα βήμα ακό­μη πιο πέρα στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής δρά­σης και κάθε αντί­στα­σης στα αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Ίδια νταούλια, ίδιος χορός!

Από πού να αρχί­σου­με και πού να τελειώσουμε!

  • Ψήφι­ση νόμου για εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά ρου­φια­νιάς στην ΕΥΠ σε δημό­σιες υπηρεσίες!
  • Κατάρ­γη­ση πανε­πι­στη­μια­κού ασύλου!
  • Αμε­ρι­κα­νι­κού τύπου Ποι­νι­κός Κώδι­κας που νομι­μο­ποιεί κάθε κατα­στο­λή και κρα­τι­κή βία.
  • Διευ­ρύ­νο­νται οι δια­τά­ξεις του «τρο­μο­νό­μου», ώστε να κιν­δυ­νεύ­ει να χαρα­κτη­ρι­στεί τρο­μο­κρα­τι­κή πρά­ξη οποιο­δή­πο­τε απλό αδίκημα.
  • Ποι­νι­κο­ποιού­νται παρα­πέ­ρα οι κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς, όποιος αντι­στέ­κε­ται συλ­λαμ­βά­νε­ται, δικάζεται.
  • Επί­δει­ξη δύνα­μης με τα ΜΑΤ στους δρό­μους της Αθή­νας, μπου­κά­ρο­ντας στην ΑΣΟΕΕ, καταρ­γώ­ντας για δεύ­τε­ρη φορά το άσυ­λο και όλα αυτά παρα­μο­νή 17ης Νοέμ­βρη, δια­μορ­φώ­νουν ένα κλί­μα αυταρ­χι­σμού άνευ προηγουμένου.

Βήμα βήμα η ΝΔ θωρακίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κολόνια του «νόμος και τάξη» κρατάει χρόνια, αιώνες θα έλεγα. Αλλάζει μόνο το μείγμα της καταστολής. Παίρνει το χρώμα, τη συσκευασία που απαιτούν κάθε φορά οι ανάγκες της κυριαρχίας της αστικής τάξης.

Στην ιστο­ρία κατα­στο­λής του λαϊ­κού κινή­μα­τος, τα κόμ­μα­τα της αστι­κής τάξης έχουν να επι­δεί­ξουν μεγά­λο έργο από όλες τις κυβερ­νη­τι­κές εκδοχές.

Αδίστακτοι μέχρι αίματος.

Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμε­ρα η ΝΔ εμπε­δώ­νουν στις πλά­τες του ελλη­νι­κού λαού, θεσμι­κά και πρα­κτι­κά ως πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό, το “νόμος και τάξη”, ο καθέ­νας ξεχω­ρι­στά, αλλά υπό άλλες συν­θή­κες και οι δύο, με τον ίδιο απα­ρά­μιλ­λο ζήλο, το ταξι­κό συμ­φέ­ρον της πλουτοκρατίας.

Στρατηγικό μέσο είναι η πολύμορφη καταστολή και η τρομοκρατία και κατ’ επιθυμία του κεφαλαίου.

Κύριοι της ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, θέλε­τε να τυλί­ξε­τε κάθε έντι­μο και συνε­πή αγω­νι­στή της ζωής σε μία κόλ­λα χαρ­τί, φιμώ­νο­ντάς τον, να μη σηκώ­σει κεφά­λι και ανά­στη­μα στη βαρ­βα­ρό­τη­τα και στους νόμους κατα­στο­λής. Να απο­κο­πεί από κάθε αγώ­να που θα αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία της αστι­κής τάξης.

Θέλε­τε οι νέοι να παραι­τη­θούν, να στα­μα­τή­σουν να ονει­ρεύ­ο­νται και να αγω­νί­ζο­νται για ανθρώ­πι­νη καθη­μερ­νή ζωή, πετώ­ντας στα σκου­πί­δια της Ιστο­ρί­ας το σύστη­μά σας και την τάξη που υπηρετείτε.

Θέλε­τε το λαό γονα­τι­σμέ­νο και φτά­νε­τε στο σημείο να τον κατη­γο­ρή­σε­τε ως τρο­μο­κρά­τη και όπως είστε αμφό­τε­ροι γονυ­πε­τείς στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, είστε έτοι­μοι να εφαρ­μό­σε­τε το άρθρο 142 για την παρα­βί­α­ση κανο­νι­σμών της ΕΕ, ή το 141 που προ­βλέ­πει ότι «εκθέ­τει το ελλη­νι­κό κρά­τος οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια δια­τα­ράσ­σει τις φιλι­κές σχέ­σεις με ξένο κρά­τος». «Δηλα­δή όταν λέμε έξω από το ΝΑΤΟ, αν εφαρ­μο­ζό­ταν κατά γράμ­μα ο νόμος θα ήμα­σταν στη φυλα­κή», σχο­λί­α­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

Η αντιλαϊκή πολιτική για να εφαρμοστεί, θέλει τα μέτρα και τους εκτελεστές της.

Θέλει τους νόμους και υπη­ρέ­τες που δεν θα διστά­ζουν μπρο­στά σε τίπο­τα, φτά­νο­ντας ακό­μη και σε συνταγ­μα­τι­κές εκτροπές.

Τι άλλο μπο­ρεί να υπο­δη­λώ­νει η προ­α­ναγ­γε­λία της προ­κλη­τι­κής δήλω­σης Βορί­δη «…το ξύλο είναι στοι­χείο ανα­γκα­στι­κό­τη­τας» και «η άσκη­ση νόμι­μης βίας είναι αυτό που κάνει η Αστυ­νο­μία», προ­σθέ­το­ντας: «Φυσι­κά θα συνε­χί­σου­με. Θα κάνου­με αυτό».

Αυτά τα αντιλαϊκά κατασταλτικά μέτρα θα τα αχρηστεύσουν στην πράξη οι αγώνες που έρχονται και ωριμάζουν από τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του λαού.

air_πεζο_ναύτης

Η τρομοκρατία του λαού μπορεί να έχει μακριά χέρια, αλλά έχει κοντά πόδια, δεν αντέχει στον αγώνα δρόμου, όσα αναβολικά και ντόπες να πάρει από το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, θα αχρηστεύεται από το ανάστημα που υψώνει το ταξικό λαϊκό κίνημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο