Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αήθης επίθεση του Δημάρχου Ιωαννίνων προς την επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τον δήμαρ­χο Ιωαν­νί­νων που «στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου απευ­θύν­θη­κε με τον πιο σκαιό τρό­πο στην επι­κε­φα­λής της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” όταν η τελευ­ταία απο­κά­λυ­ψε τη συμ­φω­νία του Δήμου Ιωαν­νι­τών με τη Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου, να δια­θέ­σει προ­σω­πι­κό από τις υπο­στε­λε­χω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες του Δήμου για τη δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία των Σταθ­μών Μετα­φόρ­τω­σης», καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ιωαννίνων.

Συγκε­κρι­μέ­να, «ο δήμαρ­χος προ­έ­βη σε αήθεις και απα­ρά­δε­κτους χαρα­κτη­ρι­σμούς, αφού προ­φα­νώς αυτή τη δημο­κρα­τία του όχλου γνω­ρί­ζει, απο­δει­κνύ­ο­ντας πόσο πολύ τον ενο­χλούν η πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και οι θέσεις του ΚΚΕ.

Για να πεί­σει ότι δεν υπάρ­χει συμ­φω­νία έφτα­σε να λέει ότι θα ήταν ανι­σόρ­ρο­πος αν συμ­φω­νού­σε να δια­θέ­σει προ­σω­πι­κό για τη δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία των ΣΜΑ την ίδια στιγ­μή που εξαι­τί­ας των ελλεί­ψε­ων προ­σω­πι­κού έχει ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει την απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των στις 4 από τις 5 Δημο­τι­κές Ενότητες.

Ακρι­βώς την επό­με­νη μέρα, έσπα­σε μόνος του το “ρεκόρ ψευ­δο­λο­γί­ας” για το οποίο είχε το θρά­σος να κατη­γο­ρή­σει τη δημο­τι­κή σύμ­βου­λο του ΚΚΕ και έστει­λε έγγρα­φο προς τον πρό­ε­δρο του ΦΟΔΣΑ για να δια­κη­ρύ­ξει τη συμ­φω­νία του με το “πλαί­σιο αρχών” της Περι­φέ­ρειας Ηπεί­ρου το οποίο προ­βλέ­πει να δια­θέ­σουν οι Δήμοι προ­σω­πι­κό για τη δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία των ΣΜΑ

Η Δημο­τι­κή Αρχή Ιωαν­νί­νων έχει δώσει λευ­κή επι­τα­γή στη Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου για το θέμα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των. Συμ­φω­νεί στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση συμ­φω­νεί στην αντα­πο­δο­τι­κή λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών, προ­ε­τοι­μά­ζει με κάθε τρό­πο το έδα­φος για ακό­μα περισ­σό­τε­ρες ιδιωτικοποιήσεις.

Ο Δήμαρ­χος Ιωαν­νι­τών όσες συνε­ντεύ­ξεις και να δώσει στα αθηναϊ­κά μέσα για να φτιά­ξει την εικό­να του “κοσμο­πο­λί­τη” ή του “επι­τυ­χη­μέ­νου”, που έφυ­γε “από τη λακ­κού­βα και τη λάμπα” όπως δήλω­σε στην τελευ­ταία του συνέ­ντευ­ξη στα “Νέα”, θα έχει πάντα μια βρώ­μι­κη πόλη να του απο­δει­κνύ­ει την ανε­πάρ­κεια ακό­μα και να καθα­ρί­σει ένα δρό­μο ενώ εισπράτ­τει εκα­τομ­μύ­ρια απ’ το Γιαν­νιώ­τι­κο λαό για αντα­πο­δο­τι­κά τέλη. Θα έχει πάντα συμπε­ρι­φο­ρές σαν τη προ­χθε­σι­νή όπου η πολι­τι­κή του μικρο­πρέ­πεια απο­δει­κνύ­ει το ποιόν του».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο