Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίθριος γενικά ο καιρός τα Χριστούγεννα στη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Την Κυρια­κή των Χρι­στου­γέν­νων ανα­μέ­νε­ται γενι­κά αίθριος και­ρός σχε­δόν σε όλη τη χώρα. Τοπι­κές νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών βρο­χών ανα­μέ­νο­νται στα βόρεια τμή­μα­τα της Κρή­της. Τις νυχτε­ρι­νές και πρω­ι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα ηπει­ρω­τι­κά. Παγε­τός θα σημειω­θεί τοπι­κά τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η θερ­μο­κρα­σία, σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα, θα κυμαν­θεί, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑3 έως 12, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑3 έως 15–16 βαθ­μούς, στην Ήπει­ρο από ‑1 έως 15, στην υπό­λοι­πη Δυτι­κή Ελλά­δα από 0 έως 16, στα νησιά του Ιονί­ου από 6 έως 15–16 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑1 έως 14–15 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 0 έως 16–17, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 3 έως 14 βαθ­μούς, στην Κρή­τη από 1 έως 16–17 βαθ­μούς και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα από 7 έως 15, ενώ τοπι­κά στα Δωδε­κά­νη­σα οι μέγι­στες θα φτά­σουν τοπι­κά τους 16–17 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέ­ουν από βόρειες γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 4–5 Μπο­φόρ και τοπι­κά στα νότια έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός με πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές νεφώ­σεις στα βόρεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 3–4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 8 έως 15 βαθ­μούς, αλλά στα δυτι­κά και βόρεια θα είναι 2–3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται επί­σης αίθριος και­ρός. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες/βορειοδυτικές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 3–4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 6 έως 14 βαθμούς.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο