Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίρεται η αναστολή υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου — Κυρώσεις στους ιδιώτες γιατρούς που είναι ανεμβολίαστοι

Αυστη­ρο­ποί­η­ση των ποι­νών σε όποιον συμ­με­τέ­χει στην έκδο­ση ψευ­δών πιστο­ποι­η­τι­κών εμβο­λια­σμού κατά της covid-19, προ­βλέ­πε­ται, μετα­ξύ άλλων, σε τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που κατα­τέ­θη­κε σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και ψηφί­ζε­ται σήμερα.

Ειδι­κό­τε­ρα, επι­βάλ­λε­ται, πέρα από τις άλλες κυρώ­σεις, διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο 5.000 ευρώ:

α) σε όποιον απο­πει­ρά­ται ή πετυ­χαί­νει έκδο­ση πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού, ενώ δεν έχει εμβο­λια­στεί, ή βεβαί­ω­σης νόση­σης ενώ δεν έχει νοσή­σει, και

β) στον υπάλ­λη­λο ή σε οποιον­δή­πο­τε έχει ανα­τε­θεί εμβο­λια­στι­κό έργο και συμ­με­τέ­χει στην έκδο­ση ψευ­δούς πιστο­ποι­η­τι­κού εμβολιασμού.

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Αίρε­ται η ανα­στο­λή καθη­κό­ντων, που επι­βάλ­λε­ται στην περί­πτω­ση μη τήρη­σης της υπο­χρέ­ω­σης εμβο­λια­σμού σε εργα­ζό­με­νους φορέ­ων του δημο­σί­ου τομέα, με την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πρώ­της ή της μονα­δι­κής δόσης, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση της ολο­κλή­ρω­σης του εμβο­λια­στι­κού κύκλου στον προ­βλε­πό­με­νο χρό­νο, αντί με τη συμπλή­ρω­ση 14 ημε­ρών από την ολο­κλή­ρω­ση του εμβο­λια­σμού, όπως ισχύ­ει σήμερα.

Επι­βάλ­λε­ται υπο­χρέ­ω­ση εμβο­λια­σμού κατά του κορο­νοϊ­ού με την πρώ­τη ή την μονα­δι­κή δόση έως 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2Ο21, στους φοι­τη­τές προ­γραμ­μά­των σπου­δών των Σχο­λών Επι­στη­μών Υγεί­ας των Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των (Α.Ε.Ι.), στους σπου­δα­στές των Ινστι­τού­των Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κατάρ­τι­σης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολ­λε­γί­ων, οι οποί­οι συμ­με­τέ­χουν σε κάθε είδους εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία που διε­ξά­γε­ται σε νοσο­κο­μεία του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας, πανε­πι­στη­μια­κά νοσο­κο­μεία και ιδιω­τι­κές υγείας.

Συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στους εργο­δό­τες, που υπο­χρε­ού­νται να μην κάνουν δεκτή την παρο­χή εργα­σί­ας σε δομές υγεί­ας, μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων και ατό­μων με ανα­πη­ρία, οποιου­δή­πο­τε εργα­ζο­μέ­νου που δεν συμ­μορ­φώ­νε­ται με την υπο­χρέ­ω­ση εμβο­λια­σμού, κάθε εργο­δό­της για το σύνο­λο του προ­σω­πι­κού του, στο οποίο περι­λαμ­βά­νε­ται και το δανει­ζό­με­νο από αυτόν ή το απα­σχο­λού­με­νο από αυτόν μέσω Εται­ρειών Προ­σω­ρι­νής Απα­σχό­λη­σης προ­σω­πι­κό καθώς και οι πάρο­χοι υπη­ρε­σιών — εργο­λά­βοι για το προ­σω­πι­κό που απα­σχο­λούν, στο πλαί­σιο εκτέ­λε­σης σύμ­βα­σης παρο­χής υπηρεσιών.

Ορί­ζε­ται διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο για τους ιδιώ­τες υπό­χρε­ους εμβο­λια­σμού, που εργά­ζο­νται στις δομές ως ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες κατά παρά­βα­ση της ανα­φε­ρό­με­νης υποχρέωσης:

α) 10.000 ευρώ για κάθε παρά­βα­ση και έως 50.000 ευρώ, και

β) περί­πτω­ση υπο­τρο­πής, 20.000 ευρώ για κάθε παρά­βα­ση και έως 200.000 ευρώ και επι­βάλ­λο­νται, επι­πλέ­ον, οι ακό­λου­θες κυρώ­σεις: — καταγ­γέλ­λε­ται αυτο­δι­καί­ως και αζη­μί­ως για το Δημό­σιο, από την ημε­ρο­μη­νία βεβαί­ω­σης της παρά­βα­σης, κάθε σύμ­βα­ση του επαγ­γελ­μα­τία με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Παρο­χής Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τα δημό­σια ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

Ανα­στέλ­λε­ται δυνα­τό­τη­τα ηλε­κτρο­νι­κής συντα­γο­γρά­φη­σης και εκτέ­λε­σης ηλε­κτρο­νι­κών συνταγών.

Οφεί­λουν οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, που παρέ­χουν ιατρι­κές υπη­ρε­σί­ες σε ιδιω­τι­κές πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας (ιδιω­τι­κά ιατρεία, φαρ­μα­κεία), να επι­κολ­λούν στην εξω­τε­ρι­κή θύρα της δομής έγγρα­φο με το οποίο ενη­με­ρώ­νουν τους ασθε­νείς ότι όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στην δομή έχουν εμβο­λια­στεί και τιμω­ρεί­ται με διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο ύψους 300 ευρώ η παρά­λει­ψη τήρη­σης λόγω υποχρέωσης.

Επί­σης, στην τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται η παρά­τα­ση έως 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021, η ισχύς των δια­τά­ξε­ων που αφο­ρούν: στη διά­θε­ση αυτο­δια­γνω­στι­κών δοκι­μα­σιών ελέγ­χου της νόση­σης από κορο­νοιό, μέσω των φαρ­μα­κεί­ων χωρίς αντί­τι­μο από τους δικαιού­χους, στον υπο­χρε­ω­τι­κό δια­γνω­στι­κό έλεγ­χο εργα­ζο­μέ­νων για κορο­νοιό, στην υπο­βο­λή σε δια­γνω­στι­κό έλεγ­χο νόση­σης από κορο­νοιό μαθη­τών, φοι­τη­τών, σπου­δα­στών και καταρ­τι­ζο­μέ­νων στην εκπαι­δευ­τι­κή διαδικασία.

Καθο­ρί­ζε­ται ως ανώ­τα­το όριο τιμής χρέ­ω­σης, μη συνυ­πο­λο­γι­ζο­μέ­νου του Φ.Π.Α., για το τεστ ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου του κορο­νοϊ­ού με την μέθο­δο της ταχεί­ας δοκι­μα­σί­ας (rapid test) το ποσό των 10 ευρώ (για την δειγ­μα­το­λη­ψία και την ανά­λυ­ση δείγ­μα­τος), αντί του ποσού των 10 ευρώ για την δειγ­μα­το­λη­ψία και επι­πλέ­ον 10 ευρώ για την ανά­λυ­ση δείγ­μα­τος, όπως ισχύ­ει σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο