Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίσχος: Χωρίς πρόσβαση σε ΑμεΑ λόγω έλλειψης τροχαίου υλικού!

Αντι­μέ­τω­πο με μια εικό­να που προ­κα­λεί ντρο­πή και οργή βρέ­θη­κε από τη Δευ­τέ­ρα 19 Φλε­βά­ρη το επι­βα­τι­κό κοι­νό του προ­α­στια­κού σιδη­ρό­δρο­μου που εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Θεσ­σα­λο­νί­κη — Λάρι­σα, καθώς στους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς τοι­χο­κολ­λή­θη­καν ανα­κοι­νώ­σεις της «Hellenic Train», με τις οποί­ες η εται­ρεία ενη­με­ρώ­νει πως πλέ­ον δεν δέχε­ται στα τρέ­να καρο­τσά­κια ΑμεΑ!

Η ανα­κοί­νω­ση αυτή δεν έχει δημο­σιευ­τεί στην ιστο­σε­λί­δα της εται­ρεί­ας, ούτε στους λογα­ρια­σμούς της σε Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης. Τα αναρ­τη­μέ­να χαρ­τιά ενη­με­ρώ­νουν πως «οι αμα­ξο­στοι­χί­ες προ­α­στια­κού από τις 19/2 και μέχρι την ανα­κοί­νω­ση της αλλα­γής τους, δεν δέχο­νται ποδή­λα­τα και καρο­τσά­κια ΑμεΑ».

Ο λόγος για τον επαί­σχυ­ντο αυτό απο­κλει­σμό των ΑμεΑ από τα δρο­μο­λό­για του προ­α­στια­κού είναι η έλλει­ψη τρο­χαί­ου υλικού.

Τα τρέ­να που μέχρι τώρα εκτε­λού­σαν το δρο­μο­λό­γιο του προ­α­στια­κού Θεσ­σα­λο­νί­κη — Λάρι­σα έχουν μειω­θεί λόγω έλλει­ψης ανταλ­λα­κτι­κών τα τελευ­ταία χρό­νια. Τα τρέ­να του προ­α­στια­κού λοι­πόν που επι­τρέ­πουν την πρό­σβα­ση σε ΑμεΑ, έχουν σχε­δια­στεί προ­κει­μέ­νου να επι­τρέ­πουν πιο γρή­γο­ρη επι­βί­βα­ση και απο­βί­βα­ση του κοι­νού σε αντί­θε­ση με τα παλαιό­τε­ρα που έχουν σκά­λες. Τα πιο σύγ­χρο­να λοι­πόν μετα­φέρ­θη­καν σε άλλη γραμ­μή που εξυ­πη­ρε­τεί καλύ­τε­ρα την κερ­δο­φο­ρία της επι­χεί­ρη­σης, παρά το γεγο­νός ότι έτσι μένουν ξεκρέ­μα­στοι άνθρω­ποι με τέτοιες ανά­γκες. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι συρ­μοί έχουν μετα­φερ­θεί από τη Β. Ελλά­δα στην Αττι­κή, αφού εκεί κρί­νει η εται­ρεία ότι τη συμ­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρο να τα δια­θέ­σει, οπό­τε στον προ­α­στια­κό Θεσ­σα­λο­νί­κη — Λάρι­σα τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται με τρο­χαίο υλι­κό που έχει σκα­λο­πά­τια, κάτι που δεν επι­τρέ­πει την πρό­σβα­ση σε ΑμεΑ.

Πηγή: 902.gr

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο