Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίτημα των Παλαιστινίων στο ΔΠΔ για διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα

Ο Παλαι­στί­νιος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ριγιάντ αλ-Μάλι­κι ζήτη­σε σήμε­ρα από τους εισαγ­γε­λείς του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) να ξεκι­νή­σουν πλή­ρη έρευ­να σχε­τι­κά με τις κατη­γο­ρί­ες για παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των από το Ισρα­ήλ στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, λέγο­ντας πως τα στοι­χεία είναι «ανυ­πέρ­βλη­τα».

Ο Μάλι­κι υπέ­βα­λε τη λεγό­με­νη «ανα­φο­ρά», δίνο­ντας στους εισαγ­γε­λείς του δικα­στη­ρί­ου, που έχει έδρα τη Χάγη, τη νομι­κή βάση να προ­χω­ρή­σουν πέρα από μια προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να που ξεκί­νη­σαν τον Ιανουά­ριο του 2015.

Το ΔΠΔ έχει τη δικαιο­δο­σία να εξε­τά­ζει υπο­θέ­σεις εγκλη­μά­των πολέ­μου, γενο­κτο­νί­ας και εγκλη­μά­των κατά της ανθρω­πό­τη­τας που δια­πρά­χθη­καν στο έδα­φος των 123 χωρών που είναι μέλη του. Το Ισρα­ήλ δεν είναι μέλος, αλλά επει­δή οι Παλαι­στί­νιοι είναι, οι Ισραη­λι­νοί μπο­ρεί να τεθούν στο στό­χα­στρο για εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξαν στα παλαι­στι­νια­κά εδάφη.

Το Ισρα­ήλ απέρ­ρι­ψε τη σημε­ρι­νή κίνη­ση ως «νομι­κά άκυ­ρη», λέγο­ντας πως το δικα­στή­ριο δεν δια­θέ­τει δικαιο­δο­σία επει­δή η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή δεν είναι μέλος και το Ισρα­ήλ συμ­μορ­φώ­νε­ται με το διε­θνές δίκαιο.

 

Οι εισαγ­γε­λείς του δικα­στη­ρί­ου ξεκί­νη­σαν μια αρχι­κή έρευ­να για τις κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ όταν οι Παλαι­στί­νιοι έγι­ναν μέλος του δικα­στη­ρί­ου το 2015. Η σημε­ρι­νή ανα­φο­ρά επι­τρέ­πει στην έρευ­να αυτή να περά­σει στο επό­με­νο στά­διο, αυτό της πλή­ρους διε­ρεύ­νη­σης, χωρίς να χρειά­ζε­ται ένας δικα­στής να δώσει προη­γου­μέ­νως την έγκρι­σή του.

Ο νομι­κός ειδι­κός του Χάρ­βαρντ Άλεξ Γουάι­τινγκ, πρώ­ην εισαγ­γε­λέ­ας του ΔΠΔ, ανέ­φε­ρε στο Twitter πως η ανα­φο­ρά «έχει ένα πραγ­μα­τι­κό απο­τέ­λε­σμα… είναι πολύ πιο δύσκο­λο για το γρα­φείο του εισαγ­γε­λέα να παρα­μεί­νει στη φάση της προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας για χρόνια».

Ο Μάλι­κι είπε πως το αίτη­μα θα δώσει στους εισαγ­γε­λείς την εξου­σία να διε­ρευ­νή­σουν φερό­με­να εγκλή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν από το 2014 και μετά, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των θανά­των την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων στο Γάζα.

«Πιστεύ­ου­με πως υπάρ­χουν επαρ­κή και ανυ­πέρ­βλη­τα στοι­χεία ως προς αυτό και πιστεύ­ου­με πως το να προ­χω­ρή­σου­με με μια έρευ­να είναι ο ορθός και απα­ραί­τη­τος τρό­πος δρά­σης», είπε.

«Μέσω της νομι­κής ανα­φο­ράς θέλου­με… το γρα­φείο του εισαγ­γε­λέα να ξεκι­νή­σει χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση έρευ­να για όλα τα εγκλή­μα­τα» δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους μετά τη συνά­ντη­σή του με την επι­κε­φα­λής εισαγ­γε­λέα Φατού Μπεν­σού­ντα. «Περαι­τέ­ρω καθυ­στέ­ρη­ση να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη στους Παλαι­στί­νιους-θύμα­τα ισο­δυ­να­μεί επί­σης με άρνη­ση της δικαιοσύνης».

Το παλαι­στι­νια­κό αίτη­μα προ­βάλ­λει το θέμα των ισραη­λι­νών εποι­κι­σμών που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «η πιο επι­κίν­δυ­νη απει­λή για τη ζωή και τους πόρους των Παλαι­στι­νί­ων», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής.

«Το Ισρα­ήλ δια­τη­ρεί, επε­κτεί­νει και προ­στα­τεύ­ει το καθε­στώς των οικι­σμών δια­πράτ­το­ντας εγκλή­μα­τα πολέ­μου, εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας και το έγκλη­μα του απαρτ­χάιντ σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού», σύμ­φω­να με την ανακοίνωση.

Το ΔΠΔ που ξεκί­νη­σε τη λει­τουρ­γία του τον Ιού­λιο του 2002, είναι δικα­στή­ριο ύστα­της κατα­φυ­γής, το οποίο παρεμ­βαί­νει όταν ένα κρά­τος είναι απρό­θυ­μο ή ανί­κα­νο να διε­ρευ­νή­σει εγκλή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν στο έδα­φός του.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο