Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα υπέβαλε η Euromedica

Η διοί­κη­ση της Euromedica ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έγι­νε δεκτή η αίτη­ση λήψης προ­λη­πτι­κών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 Ν. 3588/2007 που κατέ­θε­σε με σκο­πό «την πλή­ρη εξυ­γί­αν­ση και τη μακρο­χρό­νια ανά­πτυ­ξη της εται­ρεί­ας».

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, η υπα­γω­γή στο 106α «δημιουρ­γεί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να αντα­πο­κρι­θεί η εται­ρεία, με βάση τις δυνα­τό­τη­τές της, στη ρύθ­μι­ση των οφει­λών της καθώς και στην υλο­ποί­η­ση ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δί­ου (business plan) που θα δια­σφα­λί­σει όχι μόνο την ομα­λή και αδιά­κο­πη λει­τουρ­γία της αλλά και τη μακρο­πρό­θε­σμη βιω­σι­μό­τη­τα και ανά­πτυ­ξή της».

Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, η «Healthcare Investors», στρα­τη­γι­κός επεν­δυ­τής στην εται­ρεία, έχει ήδη κατα­βά­λει περί­που 6 εκατ. ευρώ για την κάλυ­ψη λει­τουρ­γι­κών εξό­δων και μισθο­δο­σί­ας και θα συνε­χί­σει να την υπο­στη­ρί­ζει μέχρι να απο­κα­τα­στή­σει την κερ­δο­φό­ρα λει­τουρ­γία της και να είναι σε θέση να εξυ­πη­ρε­τεί τις υπο­χρε­ώ­σεις της, ενώ σκο­πεύ­ει να επεν­δύ­σει άλλα 4 εκατ. ευρώ άμε­σα. Μέσω του business plan οι επεν­δυ­τές ανα­μέ­νο­νται να επεν­δύ­σουν σημα­ντι­κά περισ­σό­τε­ρα ποσά για την ανά­τα­ξη της εται­ρεί­ας και για να κατα­στεί βιώ­σι­μη εκ νέου.

Επι­προ­σθέ­τως, η «Εuromedica» Δωδε­κα­νή­σου κατέ­θε­σε ήδη αίτη­ση κατά το άρθρο 106β η οποία εκδι­κά­ζε­ται στις 5 Μάρ­τη 2020. Ο στρα­τη­γι­κός επεν­δυ­τής ανα­μέ­νε­ται να επεν­δύ­σει στη Ρόδο ένα συνο­λι­κό ποσό της τάξε­ως των 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπο­νη­θεί business plan που θα επι­τρέ­ψει την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία και ανά­πτυ­ξη της «Euromedica» Γενι­κής Κλι­νι­κής Δωδεκανήσου.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο