Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αβάντι μαέστρο μία πασοκιά να «αυτοδυναμωθούμε»!

Γρά­φει η Μαρία του 19ου //

Η Ιστο­ρία ενί­ο­τε έχει κατη­γο­ρη­θεί και σαν τσού­λα, βγά­ζει βρώ­μες, την βιά­ζουν, την κακο­ποιούν, την μεταλ­λάσ­σουν σε μυθο­λο­γία. Άσε που επα­να­λαμ­βά­νε­ται σαν φάρ­σα όταν μας «τρολ­λά­ρουν» και μας προ­βο­κά­ρουν διά­φο­ρα ταξι­κά παρτάλια.

Όσο για τα λάθη της. Εκεί είναι που γίνε­ται της επι­λε­κτι­κής μνήμης…

Ας θυμη­θού­με για παρά­δειγ­μα το ιστο­ρι­κό λάθος της Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, στην Δημο­κρα­τία της Βαϊ­μά­ρης. Τότε που οι ηγέ­τες των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών ψήφι­ζαν ένα σωρό έκτα­κτα δια­τάγ­μα­τα και αντι­δρα­στι­κά μέτρα ενά­ντια στα εργα­σια­κά και άλλα δικαιώματα.

Σαν την συν­θή­κη του Μάα­στριχτ για παρά­δειγ­μα. Να τα λέμε κι αυτά στους «πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά»… Ιστο­ρι­κό λάθος η υπερ­ψή­φι­ση της συν­θή­κης του Μάα­στριχτ, από το κόμ­μα σας.

Πάμε παρα­κά­τω.

Η χυδαία και βρώ­μι­κη προ­πα­γάν­δα της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, που εξι­σώ­νει τους φασί­στες με τους κομ­μου­νι­στές… Υπο­στη­ρι­κτής της και η Ε.Ε των μονο­πω­λί­ων. Η ευρω­λά­γνα «αρι­στε­ρά» δίνει ψήφο ανο­χής ώστε να δαπα­νού­νται χρη­μα­τι­κά κον­δύ­λια κατα­συ­κο­φά­ντη­σης της ΕΣΣΔ, να παρα­χα­ρά­ζε­ται η Ιστο­ρία και να στή­νο­νται μνη­μεία για τα «θύμα­τα του κομ­μου­νι­σμού». Ιστο­ρι­κό λάθος ολκής κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνε­τε γαρ­γά­ρα τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της Ε.Ε. των μονο­πω­λί­ων. Δίνε­τε τα δια­πι­στευ­τή­ριά σας στους καλούς μας εταί­ρους, μεν, χαϊ­δεύ­ε­τε και τα αυτιά των αντι­κομ­μου­νι­στών ψηφο­φό­ρων δε. Μ’ ένα σμπά­ρο πολ­λά ψηφαλάκια…

Μου θυμί­ζε­τε τον αλή­στου μνή­μης Ευ. Αβέ­ρωφ, τον «γεφυ­ρο­ποιό» που αθώ­ω­νε τους χου­ντι­κούς πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες για να συσπει­ρώ­σει όσους τους ακο­λου­θού­σαν στη ΝΔ, ήταν ο «νονός» της θεω­ρί­ας του «αρι­στε­ρο­χου­ντι­σμού», δηλα­δή της ταύ­τι­σης του ΚΚΕ με τους χουντικούς.

Μάλ­λον επει­δή όλοι οι «καλοί» χωρά­νε στο ΕΚΜ του ΣΥΡΙΖΟΣ προ­σπα­θεί­τε να συσπει­ρώ­σε­τε και τους αντι­κομ­μου­νι­στές (…), παρα­βλέ­πο­ντας πως ο αντι­κομ­μου­νι­σμός ρίχνει νερό στο μύλο του φασι­σμού… Ιστο­ρι­κό λάθος επι­κίν­δυ­νο, κύριοι ευρωσκεπτικιστές…

Ιστο­ρι­κό λάθος, κύριοι «αρι­στε­ροί», κεντρώ­οι(…), δεξιοί (Ραχήλ), του ΣΥΡΙΖΑ, κατα­γε­γραμ­μέ­νο σε όλα τα ντο­κου­μέ­ντα του ΚΚΕ είναι η συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας. Από­δει­ξη πως ήταν λάθος, ανά­με­σα στ’ άλλα, είναι η ύπαρ­ξη σας…

32“Αντι­φα­σι­στι­κό”, ξυλο­γρα­φία του Γιάν­νη Στεφανίδη

Μιας λοι­πόν και ασχο­λεί­στε με τα ιστο­ρι­κά λάθη, εντρυ­φή­στε καλύ­τε­ρα ποιους χρε­ώ­νει η Ιστο­ρία, για την άνο­δο του Χίτλερ στη εξου­σία… Τους σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, κύριοι «αρι­στε­ροί» μου, τους ομοϊ­δε­ά­τες σας, τους πασό­κους σας, τους δια­χει­ρι­στές του καπι­τα­λι­σμού, τους υπη­ρέ­τες των αφε­ντι­κών σαν ελό­γου σας.

Μόνο που τώρα γυρο­λό­γοι αρι­στε­ρο­δε­ξιοί (ό,τι κάτσει κι ό,τι ‘ρθει) φάρ­σες δεν θα κάνου­με με την Ιστο­ρία. Με άλλα λόγια τα ιστο­ρι­κά λάθη δεν προ­βλέ­πο­νται για την άσκη­ση μικρο­πο­λι­τι­κής και για επα­νά­λη­ψη όσο μας αφορά.

Βάρ­κι­ζα δεν έχει… Κύριοι σφουγ­γο­κω­λά­ριοι της Ε.Ε, που εκφα­σί­ζε­ται με ταχείς ρυθμούς…

Όλα για την «αρι­στε­ρή» αυτο­δυ­να­μία ρε γαμώ­το… Ιστο­ρι­κό λάθος εκ των προτέρων!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο