Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγάπησαν… ξαφνικά τους ανθρώπους οι φασίστες της «propatria»;

Εν — δυο στοιχηθείτε

Θυμά­στε τους φασί­στες που κάθε φορά που είχα­με προ­σφυ­γι­κές ροές στην Ελλά­δα, ξέρ­να­γαν το ρατσι­στι­κό τους μίσος, λέγο­ντας ότι «έρχο­νται για να αλλοιώ­σουν το ελλη­νι­κό DNA μας», ότι «είναι προ­δό­τες της πατρί­δας τους αφού δεν έκα­τσαν να πολε­μή­σουν στον τόπο τους», που απευ­θύ­νο­νταν σε όσους δεί­χνα­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους κατα­τρεγ­μέ­νους από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους λέγο­ντάς μας ότι «άμα τους θέλου­με, να τους πάρου­με στα σπί­τια μας» και άλλα;

Τώρα στο site της «propatria», φασι­στι­κή οργά­νω­ση που προ­έ­κυ­ψε μετά την κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, κυκλο­φο­ρεί φωτο­γρα­φία με πανό της συγκε­κρι­μέ­νης οργά­νω­σης που ανα­γρά­φει « Καλο­δε­χού­με­νοι οι Ουκρα­νοί πρόσφυγες».

Μην ανα­ρω­τιέ­στε αν οι φασί­στες έγι­ναν άνθρω­ποι. Αυτά δεν γίνονται.

Υπα­κού­ο­ντας στα «σφυ­ρίγ­μα­τα» στοί­χι­σης της αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας, του ΝΑΤΟ και της αστι­κής τάξης συντάσ­σο­νται με την κυβέρ­νη­ση του Ζελέν­σκι που έχει ευθύ­νη για το γεγο­νός ότι ο ουκρα­νι­κός λαός έχει μετα­τρα­πεί σε σάκο του μποξ μετα­ξύ ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρα­το­πέ­δων. Στη­ρί­ζουν και υιο­θε­τούν τα σύμ­βο­λα των ομοϊ­δε­α­τών τους στην Ουκρα­νία, των Ταγ­μά­των Αζόφ, που επι­τί­θε­νται και σκο­τώ­νουν άμα­χο πλη­θυ­σμό, ανά­με­σά τους και Έλλη­νες της μειο­νό­τη­τας. Αν βρί­σκο­νταν μέσα στο κοι­νο­βού­λιο, στις 7 Απρί­λη θα κάθο­νταν κι αυτοί μαζί με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ να ακού­σουν και να χει­ρο­κρο­τή­σουν τον πρό­ε­δρο Ζελένσκι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Και σε συν­θή­κες ιμπε­ρια­λι­στι­κής ειρή­νης και πολύ περισ­σό­τε­ρο σε συν­θή­κες ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου οι φασί­στες είναι οι ξεδιά­ντρο­πες πόρ­νες στα κρε­βά­τια των ιμπεριαλιστών.

Όσο για την αλλη­λεγ­γύη στους Ουκρα­νούς πρό­σφυ­γες, δεν μπο­ρούν να την εκφρά­σουν οι ιμπε­ρια­λι­στές που για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα διε­ξά­γουν πολέ­μους που σκορ­πούν το θάνα­το και τη δυστυ­χία στους λαούς και είναι υπεύ­θυ­νοι για τις προ­σφυ­γι­κές ροές, ούτε βέβαια όσοι έτρε­ξαν να προ­λά­βουν να στοι­χη­θούν από πίσω τους.

Την αλλη­λεγ­γύη θα τη δεί­ξει και θα την εκφρά­σει ο λαός μας, το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, πρώ­τα απ’ όλα με την πάλη του ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτόν, με τον αγώ­να του για να ζήσουν οι Ουκρα­νοί και τα υπό­λοι­πα θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων αξιο­πρε­πώς στη χώρα μας και για όσο διά­στη­μα παρα­μέ­νουν εδώ.

Γ. Τ.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο