Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγία Σοφία: Παρουσία Ερντογάν η πρώτη λειτουργία της ως τζαμί

Χιλιά­δες πιστοί συμ­με­τεί­χαν σήμε­ρα, παρου­σία του προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας Ταγίπ Ερντο­γάν, στην πρώ­τη προ­σευ­χή, εντός και πέριξ της Αγί­ας Σοφί­ας, από την μετα­τρο­πή της σε τζαμί.

Η τελε­τή ξεκί­νη­σε με ανά­γνω­ση στί­χων του κορα­νί­ου από τον Ταγίπ Ερντο­γάν, ενώ στην συνέ­χεια ακού­στη­κε το κάλε­σμα για προ­σευ­χή από τους τέσ­σε­ρις μινα­ρέ­δες που βρί­σκο­νται γύρω από τον ναό.

Εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, οι αρχές είχαν ανα­κοι­νώ­σει ότι το πολύ χίλιοι πιστοί θα μπο­ρού­σαν να προ­σευ­χη­θούν στο εσω­τε­ρι­κό του ναού. Ομως, πολύ περισ­σό­τε­ροι θα μπο­ρού­σαν να συγκε­ντρω­θούν στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους.

Λόγω της συρ­ρο­ής πιστών, πολ­λοί από τους οποί­ους δεν φορού­σαν μάσκες, ο κυβερ­νή­της της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Αλί Γερ­λί­κα­για ανα­κοί­νω­σε πριν από το μεση­μέ­ρι ότι όλοι οι χώροι πέριξ της Αγί­ας Σοφί­ας ήταν γεμάτοι.

Σε ένδει­ξη του χάους που επι­κρά­τη­σε, δεκά­δες άνθρω­ποι παρα­βί­α­σαν τον αστυ­νο­μι­κο κλοιό για να τρέ­ξουν προς την Αγία Σοφία, σύμ­φω­να με βίντεο που μετέ­δω­σαν τα τουρ­κι­κά μέσα ενημέρωσης.

Η εξέ­λι­ξη αυτή συνι­στά στοι­χείο κλι­μά­κω­σης της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, η οποία «θρέ­φε­ται» από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και «συμ­μά­χους», στο πλαί­σιο των δικών τους σχε­δια­σμών για «απε­γκλω­βι­σμό» της Τουρ­κί­ας από τη Ρωσία. Θυμί­ζου­με ότι οι εκπρό­σω­ποι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, εκπρό­σω­ποι των ΗΠΑ, της Γερ­μα­νί­ας κ.λπ. αντέ­δρα­σαν γλυ­κα­νά­λα­τα στην από­φα­ση της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης να επα­να­λει­τουρ­γή­σει η Αγία Σοφία ως τζα­μί, σημειώ­νο­ντας την «απο­γο­ή­τευ­σή» τους, ενώ και το Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ είχε καλέ­σει την Τουρ­κία να …επα­νε­ξε­τά­σει την από­φα­σή της.

Σε Ελλά­δα και Κύπρο η Εκκλη­σία οργά­νω­σε «πέν­θι­μες λει­τουρ­γί­ες» σε μια σει­ρά εκκλη­σί­ες, ενώ εθνι­κι­στι­κοί κύκλοι αξιο­ποί­η­σαν την εξέ­λι­ξη σε κηρύγ­μα­τα μίσους, αλλά και σε μια προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από τις αιτί­ες των επι­κίν­δυ­νων εξε­λί­ξε­ων στην περιοχή.

ΑΠΕ / 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο