Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς σήμερα (20/10) : οι πολιούχοι στο χριστιανισμό και η επίδραση του αγίου Γεράσιμου στην ονοματοδοσία του νησιού

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Πολιού­χος της Κεφα­λο­νιάς  ο άγιος Γερά­σι­μος, πνευ­μα­τι­κός πατέ­ρας κατά κάποιο τρό­πο του αγί­ου Διο­νυ­σί­ου (της Ζακύν­θου). Εζη­σε τον 16ο αιώ­να, κατα­γό­ταν από τα Tρί­κα­λα Κοριν­θί­ας και το κοσμι­κό του όνο­μα ήταν Γεώρ­γιος. Στην Κεφα­λο­νιά προς το τέλος της ζωής του ίδρυ­σε το μονα­στή­ρι του στο οποίο αρκε­τοί κάτοι­κοι άφη­ναν την περιου­σία τους. Λίγα χρό­νια μετά την ίδρυ­σή του το μονα­στή­ρι διέ­θε­τε αξιό­λο­γη περιου­σία και χάρη στις προ­σπά­θειες του Γερά­σι­μου απέ­φυ­γε την κατα­βο­λή φόρου στους Βενε­τούς. Στις δεή­σεις του μονα­χού Γερά­σι­μου απο­δό­θη­καν ο τερ­μα­τι­σμός της παρα­τε­τα­μέ­νης ανομ­βρί­ας και η απο­φυ­γή της τουρ­κι­κής κατά­λη­ψης του νησιού το 1571.

Στα ανθρω­πω­νύ­μια του νησιού, όπως και σε αυτά της Λευ­κά­δας, σαν να συνα­ντώ­νται όλες οι θρη­σκευ­τι­κές παρα­δό­σεις του Ιονί­ου. Πρώ­το το Γερά­σι­μος (ο άξιος να βρα­βευ­τεί, βρα­βευ­μέ­νος) με 52 εμφα­νί­σεις σε δείγ­μα 444 ανδρών, τρί­το το Σπυ­ρί­δων με 34 και τέταρ­το το Διο­νύ­σιος με 33. Στη δεύ­τε­ρη θέση βρί­σκε­ται το Πανα­γιώ­της με 35 εμφα­νί­σεις. Αξιο­ση­μεί­ω­τη είναι η εμφά­νι­ση πολ­λών σύν­θε­των, κυρί­ως με το Σπύ­ρος που έχουν από μία εμφά­νι­ση: Σπυ­ραν­δρέ­ας, Σπυ­ρο­γιάν­νης, Σπυ­ρο­νι­κό­λας, Σπυ­ρο­γε­ρά­σι­μος. Και εμφά­νι­ση το Γεωρ­γο­διο­νύ­σιος. Και στην Κέρ­κυ­ρα έχου­με το Σπυ­ρο­διο­νύ­σιος 1 εμφά­νι­ση και το Σπυ­ρα­ντώ­νης 2. Εχου­με κατα­γρά­ψει από άλλη πηγή και τα Σπυ­ράγ­γε­λος, Γερα­σι­μάγ­γελ­λος που δεν εμφα­νί­ζο­νται στο δείγ­μα το πανελ­λα­δι­κό. Ιδιαί­τε­ρα χαμη­λό και εδώ το ποσο­στό του Γιώρ­γου με 15 εμφα­νί­σεις και πολύ υψη­λό αυτό του Χαρά­λα­μπου με 11 εμφα­νί­σεις (2,47%, ενώ το πανελ­λα­δι­κό είναι 1,41). Ισως συν­δέ­ε­ται με το γεγο­νός ότι πολιού­χος Ληξου­ρί­ου είναι ο άγιος Χαρά­λα­μπος. Το Διο­νυ­σία 3 εμφα­νί­σεις σε δείγ­μα 260 γυναι­κών, το Γερα­σι­μία 2, 1 το Γερα­σι­μού­λα όπως και το Σπυ­ρι­δού­λα. Ιδιαί­τε­ρα αισθη­τή είναι η παρου­σία του ονό­μα­τος Αγγε­λι­κή με 14 εμφα­νί­σεις στη δεύ­τε­ρη θέση (το ίδιο ενι­σχυ­μέ­νη σε Κέρ­κυ­ρα και Ζάκυν­θο), της Ανα­στα­σί­ας με 9 εμφα­νί­σεις, της Ιωάν­νας, της Αικα­τε­ρί­νης και της Ελευ­θε­ρί­ας με 6, της Μαρί­νας, της Ευαγ­γε­λί­ας και της Θεο­δώ­ρας με 5 και της Αλε­ξάν­δρας με 4.

Οι πολιούχοι άγιοι

Στην προ­σπά­θειά του να επι­κρα­τή­σει στη λεκά­νη της Μεσο­γεί­ου ο χρι­στια­νι­σμός υιο­θέ­τη­σε πολ­λά ειδω­λο­λα­τρι­κά στοι­χεία, όπως π.χ. πολ­λοί άγιοι του χρι­στια­νι­σμού είναι μεταμ­φιε­σμέ­νοι θεοί και ήρω­ες της αρχαιό­τη­τας. Πίσω από τον άγιο Γεώρ­γιο βρί­σκε­ται ένας από τους αρχαί­ους ήρω­ες, ο Περ­σέ­ας, πίσω από τον προ­φή­τη Ηλία ο θεός Ηλιος ή ακό­μη η παρά­στα­ση του αγί­ου Δημη­τρί­ου είναι πανο­μοιό­τυ­πη με αυτή του νεα­ρού ιππέα Δεξί­λεω και σβή­νει τη μορ­φή του Δημή­τριου του Πολιορ­κη­τή, στη θέση του Διό­νυ­σου ο άγιος Τρύ­φω­νας, ο αϊ-Νικό­λας παρα­μέ­ρι­σε τον Ποσει­δώ­να κ.ά.

Κάτι αντί­στοι­χο συμ­βαί­νει και με τους πολιού­χους άγιους που αφθο­νούν στον ορθό­δο­ξο και καθο­λι­κό χρι­στια­νι­σμό (στους προ­τε­στά­ντες σπα­νί­ζουν ή λεί­πουν τελεί­ως). Είναι ένα από τα παγα­νι­στι­κά στοι­χεία που υιο­θέ­τη­σε ο χρι­στια­νι­σμός. Η Αθη­νά ήταν η πολιού­χος της Αθή­νας (και άλλων πόλε­ων), πολιού­χος των Δελ­φών ήταν ο Απόλ­λων, της Ολυ­μπί­ας ο Δίας, της Σπάρ­της ο Ηρα­κλής, της Πάτμου η Πάτμια Αρτε­μις, ο Αια­κός ήταν ο πολιού­χος ήρω­ας της Αίγι­νας, ο Διό­νυ­σος λατρευό­ταν ως πολιού­χος της Ανδρου κλπ. Ετσι και σήμε­ρα κάθε πόλη έχει το δικό της πολιού­χο και κάθε χωριό το δικό του άγιο.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο