Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγιογραφίες

Ήδη από την Πέμ­πτη είχε γίνει φανε­ρό ότι τα αστι­κά ΜΜΕ στη χώρα μας έχουν σκο­πό να θρη­νή­σουν επί δεκα­ή­με­ρο μαζί με το …BBC για τον θάνα­το της βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ, ανα­πα­ρά­γο­ντας διά­φο­ρες αγιο­γρα­φί­ες για την εκλι­πού­σα και για τον ανα­χρο­νι­στι­κό θεσμό της βασι­λεί­ας. Στα 70 χρό­νια της ηγε­μο­νί­ας της στον θρό­νο, η Βρε­τα­νί­δα μονάρ­χης έζη­σε όλη τη μετα­πο­λε­μι­κή ευρω­παϊ­κή και παγκό­σμια Ιστο­ρία ως επι­κε­φα­λής μιας ισχυ­ρής ιμπε­ρια­λι­στι­κής δύναμης.

Απ’ αυτή τη θέση συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά στη δια­μόρ­φω­ση σημα­ντι­κών ιστο­ρι­κών γεγο­νό­των: Πόλε­μοι, επεμ­βά­σεις, αντα­γω­νι­σμοί, αντι­κομ­μου­νι­σμός — αντι­σο­βιε­τι­σμός, σκλη­ρά αντι­λαϊ­κά μέτρα, όπου πρω­το­στά­τη­σαν τις περα­σμέ­νες δεκα­ε­τί­ες όλες δια­δο­χι­κά οι βρε­τα­νι­κές κυβερ­νή­σεις με τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς συμ­μά­χους τους, έχουν τη σφρα­γί­δα και της βασι­λεί­ας, όσο κι αν προ­σπα­θούν σήμε­ρα να τη χωρέ­σουν στα …γοβά­κια της Στα­χτο­πού­τας ή να την παρου­σιά­σουν ως ένα «κλει­στό κλαμπ» αργό­σχο­λων, με τις σκο­τού­ρες και τα προ­βλή­μα­τά τους, χωρίς καμιά επα­φή ή επιρ­ροή στην αστι­κή πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της Μ. Βρε­τα­νί­ας και των ιμπε­ρια­λι­στών συμ­μά­χων της.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο