Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδονησία: Αγνοείται Boeing 737–500 με 62 επιβάτες

Ένα επι­βα­τι­κό αερο­σκά­φος της Sriwijaya Air που μετέ­φε­ρε 62 άτο­μα έχα­σε την επα­φή με τους ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας μετά την απο­γεί­ω­ση από την πρω­τεύ­ου­σα της Ινδο­νη­σί­ας το Σάβ­βα­το με πτή­ση εσω­τε­ρι­κού, ανέ­φε­ραν αξιωματούχοι.

Η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών της Ινδο­νη­σί­ας Adita Irawati είπε ότι το Boeing 737–500 απο­γειώ­θη­κε από την Τζα­κάρ­τα στις 1:56 μ.μ. και έχα­σε επα­φή με τον πύρ­γο ελέγ­χου στις 2:40 μ.μ.

«Το αερο­πλά­νο που λεί­πει βρί­σκε­ται υπό έρευ­να και σε συντο­νι­σμό με την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Ανα­ζή­τη­σης και Διά­σω­σης και την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λειας Μετα­φο­ρών», δήλω­σε ο Irawati σε δήλωση.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σαν τα τοπι­κά ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά μέσα, όλα δεί­χνουν πως το αερο­σκά­φος συνε­τρί­βη στη θάλασ­σα. Ο πλοί­αρ­χος Έκο Σού­ρια Χάντι, ο διοι­κη­τής της ακτο­φυ­λα­κής της Τρι­σού­λα, είπε ότι έχουν βρε­θεί συντρίμ­μια και ανθρώ­πι­να μέλη στη θάλασσα.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο