Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγνοούμενοι στην Άρτα: Συνελήφθη ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 65χρονο πατέρα του – Εντοπίστηκε σε μαντρί στη Φωκίδα

Στην ορει­νή Φωκί­δα εντο­πί­στη­κε λίγο μετά το μεση­μέ­ρι ο 38χρονος από την Άρτα που αγνο­ού­νταν από την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη μαζί με τον 65χρονο πατέ­ρα του. Ο 38χρονος εντο­πί­στη­κε χωρίς τον πατέ­ρα του και σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έχουν γίνει γνω­στά, οδή­γη­σε τους αστυ­νο­μι­κούς στο σημείο που ο 65χρονο βρί­σκο­νταν νεκρός. Ο ίδιος ισχυ­ρί­στη­κε στους αστυ­νο­μι­κούς πως είχαν συμπλο­κή κατά τη διάρ­κεια του ταξι­διού προς την Άρτα.

Οι αστυ­νο­μι­κοί προη­γού­με­να είχαν εντο­πί­σει το μαύ­ρο αυτο­κί­νη­το και έτσι ξεκί­νη­σαν να ερευ­νούν την ευρύ­τε­ρη περιο­χή μέχρι και τα ορει­νά χωριά της Φωκίδας.

Σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία της αστυ­νο­μί­ας ο 38χρονος τα τελευ­ταία 3 εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα κινού­νταν με το αυτο­κί­νη­το στην περιο­χή, έως ότου έμει­νε από καύ­σι­μα. Μετά κατέ­φυ­γε σε ποι­μνιο­στά­σια με τα πόδια όπου και τελι­κά εντοπίστηκε.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία υπο­στή­ρι­ξε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι υπήρ­ξε συμπλο­κή με τον πατέ­ρα του. Ο ίδιος υπέ­δει­ξε και το σημείο της συμπλο­κής και λίγο αργό­τε­ρα, ο 65χρονος βρέ­θη­κε σε ένα δασι­κό δρό­μο χτυ­πη­μέ­νος και έχο­ντας και σημά­δια από δαγκω­μα­τιές άγριων ζώων.

Όλα ξεκί­νη­σαν την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη που ο 38χρονος είχε τραυ­μα­τι­στεί μετά από εκτρο­πή του αυτο­κι­νή­του του στο δρό­μο Λαμί­ας-Καρ­πε­νη­σί­ου. Τραυ­μα­τί­ας μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο του Καρ­πε­νη­σί­ου και τα ξημε­ρώ­μα­τα της περα­σμέ­νης Τετάρ­της μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο της Λαμί­ας όπου μετά τις εξε­τά­σεις που έγι­ναν, πήρε εξι­τή­ριο από το νοσο­κο­μείο. Τον περί­με­νε ο 65χρονος πατέ­ρας του για να φύγουν μαζί για την Άρτα. Μάλι­στα οι για­τροί τού είχαν τοπο­θε­τή­σει και κολά­ρο για περισ­σό­τε­ρη προ­στα­σία. Από κει και μετά τα ίχνη τους εξα­φα­νί­στη­καν. Με βάση τα στοι­χεία του κινη­τού στις 2:00 το μεση­μέ­ρι της περα­σμέ­νης Τετάρ­της έδει­χναν ότι κινού­ταν στην Εθνι­κή Οδό από τις Θερ­μο­πύ­λες προς την Άμφισ­σα. Από κει και μετά το στίγ­μα από το τηλέ­φω­νο του πατέ­ρα δεν εντο­πί­ζε­ται που­θε­νά. Αντί­θε­τα το στίγ­μα από το κινη­τό του 38χρονου εντο­πί­στη­κε στην περιο­χή της Φωκί­δας λίγο πριν τη Ναύπακτο.

Οι αστυ­νο­μι­κοί από τη Φθιώ­τι­δα και τη Φωκί­δα ερευ­νού­σαν ολό­κλη­ρη την περιο­χή για να εντο­πί­σουν πιθα­νό τρο­χαίο. Οι έρευ­νες επι­κε­ντρώ­θη­καν στην περιο­χή της Φωκί­δας καθώς οι αστυ­νο­μι­κοί είχαν πλη­ρο­φο­ρία για έναν άντρα που περι­φέ­ρο­νταν στα χωριά μόνος του με ένα μαύ­ρο αυτο­κί­νη­το και φορού­σε κολά­ρο. Τελι­κά εντό­πι­σαν το αυτο­κί­νη­το και στη συνέ­χεια στα ορει­νά χωριά εντό­πι­σαν και συνέ­λα­βαν τον 38χρονο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο