Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγνούνται 15–20 μετανάστες και πρόσφυγες, σε παρέβρια περιοχή στο Διδυμοτείχου

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού 15–20 μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, σε παρέ­βρια περιο­χή του Πραγ­γί­ου Διδυμοτείχου.

Σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα του τοπι­κού Τύπου, η επι­χεί­ρη­ση ξεκί­νη­σε χθες το βρά­δυ, λίγο μετά την κλή­ση σε βοή­θεια που κατε­γρά­φη στον ευρω­παϊ­κό αριθ­μό έκτα­κτης ανά­γκης 112. Έως στιγ­μής οι έρευ­νες, που δεν διε­κό­πη­σαν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, απέ­βη­σαν άκαρ­πες, καθώς το μόνο στοι­χείο που έχει εντο­πι­στεί είναι πρό­σφα­τα απο­τυ­πώ­μα­τα ατό­μων στο σημείο από το οποίο στάλ­θη­κε το σήμα βοήθειας.

Σημειώ­νε­ται πως τις έρευ­νες δυσχε­ραί­νουν οι και­ρι­κές συν­θή­κες, αφού υπάρ­χει έντο­νη βρο­χό­πτω­ση και στον Έβρο κατα­γρά­φε­ται αυξα­νό­με­νη ροή υδάτων.

Επί­σης, περί­που 300 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, επέ­βαι­ναν σε 8 λέμ­βους, έφτα­σαν κατά τη διάρ­κεια της χθε­σι­νής νύχτας στις ακτές της Λέσβου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο