Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγνωστος πίνακας του Ρέμπραντ

Ένας Ολλαν­δός έμπο­ρος τέχνης ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­κά­λυ­ψε ένα άγνω­στο μέχρι σήμε­ρα έργο του Ρέμπραντ, έναν πίνα­κα που αγό­ρα­σε πριν από 18 μήνες σε δημο­πρα­σία στο Λον­δί­νο ένα­ντι του ευτε­λούς ποσού των 148.000 ευρώ.

Το “Πορ­τρέ­το νέου άνδρα”, που φιλο­τε­χνή­θη­κε πιθα­νό­τα­τα γύρω στο 1634, μπο­ρεί να αξί­ζει πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια. Είναι το πρώ­το άγνω­στο έργο του κορυ­φαί­ου Ολλαν­δού ζωγρά­φου που ανα­κα­λύ­πτε­ται εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Ο έμπο­ρος τέχνης Γιαν Σιξ τον αγό­ρα­σε το 2016 σε δημο­πρα­σία του οίκου Christie’s. “Όταν είδε το έργο, αμέ­σως κατά­λα­βε ότι επρό­κει­το για Ρέμπραντ”, εξή­γη­σε η Ρόνιτ Πάλας, η εκπρό­σω­πος του Σιξ. “Γνω­ρί­ζει πολύ καλά τον ζωγρά­φο και επί χρό­νια έκα­νε έρευ­νες για αυτόν. Ήταν λοι­πόν απί­στευ­τα ενθου­σια­σμέ­νος αλλά φοβό­ταν κιό­λας ότι όλοι θα κατα­λά­βαι­ναν σε τι κατά­στα­ση βρι­σκό­ταν”, πρόσθεσε.

4

Ο πίνα­κας έχει ήδη πιστο­ποι­η­θεί και από άλλους ιστο­ρι­κούς τέχνης, μετα­ξύ των οποί­ων και από τον Ερνστ φαν ντε Βέτε­ρινγκ, που θεω­ρεί­ται κορυ­φαί­ος ειδι­κός στον τομέα του.

Το έργο δεν φέρει ούτε υπο­γρα­φή, ούτε ημε­ρο­μη­νία. Η ιστο­ρία του παρα­μέ­νει άγνω­στη. Πριν που­λη­θεί ανή­κε σε μια οικο­γέ­νεια Βρε­τα­νών αρι­στο­κρα­τών επί περισ­σό­τε­ρες από έξι γενιές.

Το πορ­τρέ­το εικο­νί­ζει έναν νεα­ρό άνδρα που φορά­ει σκού­ρο μαν­δύα και λευ­κό δαντε­λέ­νιο για­κά. Εκτί­θε­ται για έναν μήνα στο Μου­σείο Ερμι­τάζ του Άμστερ­νταμ. Ο δαντε­λέ­νιος για­κάς θυμί­ζει παρό­μοιους που είχε ζωγρα­φί­σει ο Ρέμπραντ, όπως για παρά­δειγ­μα εκεί­νους στα πορ­τρέ­τα των νεώ­νυμ­φων Μάρ­τεν Σούλ­μανς και Οπγιετ Κόπιτ. Οι πίνα­κες αυτοί ανή­καν στην οικο­γέ­νεια Ρότσιλ­ντα και το 2015 αγο­ρά­στη­καν από κοι­νού από την Ολλαν­δία και τη Γαλ­λία ένα­ντι 160 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

Ο πίνα­κας ίσως απο­τε­λεί μέρος ενός άλλου “διπλού” πορ­τρέ­του αλλά θα χρεια­στεί μια πιο εκτε­τα­μέ­νη έρευ­να για να λυθεί το μυστή­ριο, εξή­γη­σε η Πάλας.

Ο Γιαν Σιξ, που έχει γρά­ψει και ένα βιβλίο για την ανα­κά­λυ­ψή του, σκο­πεύ­ει να που­λή­σει τον πίνα­κα μετά την έκθε­ση στο Άμστερ­νταμ. Η εκπρό­σω­πος απέ­φυ­γε να εκτι­μή­σει την αξία του, λέγο­ντας μόνο ότι πιθα­νό­τα­τα θα πιά­σει “περισ­σό­τε­ρα από 147.000 ευρώ”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο