Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αγονος, άδενδρος, άνυδρος», μα και αιώνιο σύμβολο των αλύγιστων της ταξικής πάλης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ

🚩  Μια σύντομη αναδρομή στο θανατονήσι και την ιστορία του

Το μαρτύριο της Συκιάς
Το μαρ­τύ­ριο της Συκιάς

«Τον Ιού­λιον του 1947 το Γεν. Επι­τε­λεί­ον Στρα­τού ηξί­ω­σεν επι­τα­κτι­κώς την εκκέ­νω­σιν των φυλα­κών δι’ ας υφί­στα­το κίν­δυ­νος απε­λευ­θε­ρώ­σε­ως των εν αυταίς κρα­του­μέ­νων κομ­μου­νι­στών και εντεύ­θεν ενι­σχύ­σε­ως των δυνά­με­ων των κομ­μου­νι­στο­συμ­μο­ρι­τών (…) Ανέ­κυ­ψεν ως εκ τού­του πρό­βλη­μα οξύ και δύσκο­λον περί την μετα­γω­γήν των κρα­του­μέ­νων εις μέρος ασφα­λές και μη εκτε­θει­μέ­νον εις κίν­δυ­νον επι­δρο­μής των αναρ­χι­κών (…) Η περί ης ο λόγος νήσος είναι ορει­νή, δύσβα­τος, άγο­νος, άδεν­δρος, άνυ­δρος (…) η εν αυτή δε δια­μο­νή εθε­ω­ρεί­το και ήτο πράγ­μα­τι αλη­θι­νόν κολα­στή­ριον» (από έκθε­ση του εφέ­του Ι. Μπι­ζί­μη, 21 Αυγού­στου 1953).

🔺🔻

«Συνέλ­θε­τε. Βρι­σκό­σα­στε στη Γιού­ρα, θα τα ξεχά­σε­τε όλα όσα ξέρε­τε. Πας άφρων θα πατα­χθεί αμει­λί­κτως, πλη­ρώ­νο­ντας το παρά­πτω­μά του ακό­μα και με τη ζωή του. Εχω δώσει δια­τα­γή εις την φρου­ράν, για καθε­τί που θ’ αντι­λη­φθεί, ν’ ανοί­ξει πυρ άνευ νεω­τέ­ρας μου διαταγής!».

«Μένα­με ακί­νη­τοι — κανείς δεν ήτα­νε “άφρων” (…)»

(Από το συγκλο­νι­στι­κό βιβλίο — ημε­ρο­λό­γιο φυλα­κής — του Αντρέα Νενε­δά­κη με τον τίτλο «Απα­γο­ρεύ­ε­ται»).

🔺🔻
  • Γυά­ρος, την είπαν και όχι άδι­κα Θανα­το­νή­σι. Την είπαν τόπο εξο­ρί­ας. Ηταν μια φυλα­κή. Από το 1947 μέχρι το 1952, από το 1955 μέχρι το 1961 και από το 1967 μέχρι το 1974. Περισ­σό­τε­ροι από 18.000 την πρώ­τη περί­ο­δο, κοντά στους 800 τη δεύ­τε­ρη περί­ο­δο και πάνω από 6.000 την τρί­τη περί­ο­δο.

Οι πρώ­τοι 551 κρα­τού­με­νοι από τις φυλα­κές της Καλα­μά­τας απο­βι­βά­στη­καν στο νησί στις 11 Ιού­λη του 1947.

Η Γυά­ρος ιδρύ­θη­κε εξαρ­χής ως φυλα­κή, αν και δεν είχε κανέ­να κτί­ριο. Η πρώ­τη δια­μόρ­φω­ση των χώρων (συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα, πολυ­βο­λεία και κάποια κατα­λύ­μα­τα για τους φύλα­κες) ξεκί­νη­σε από κρα­τού­με­νους φαντά­ρους του Τάγ­μα­τος Σκα­πα­νέ­ων του Αγί­ου Νικο­λά­ου Κρή­της, που τους έφε­ραν στο νησί στο τέλος Απρί­λη του 1947.

Οι κρα­τού­με­νοι πετά­χτη­καν στους πέντε όρμους της ανα­το­λι­κής πλευ­ράς του νησιού χωρίς καμιά υπο­δο­μή, σε ασφυ­κτι­κές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης μέσα σε αντί­σκη­να. Κάθε όρμος ήταν ένα στρα­τό­πε­δο κλει­σμέ­νο με συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα ή μάντρες, που άρχι­ζε 2 — 3 μέτρα από τη θάλασ­σα και εκτει­νό­ταν σε βάθος. Σε όλους τους όρμους υπήρ­χαν χτι­στά φυλά­κια με πολυ­βο­λεία και δωμά­τια για τους φύλα­κες. Ολοι οι χώροι υπήρ­ξαν χώροι βασα­νι­σμού, ακό­μα και οι τουα­λέ­τες που ανά­γκα­ζαν τους κρα­του­μέ­νους να τις καθα­ρί­ζουν με γυμνά χέρια, κάτω από ξυλο­δαρ­μούς που τους έρι­χναν αναί­σθη­τους στις ακα­θαρ­σί­ες. Ακό­μα και τα αναρ­ρω­τή­ρια, όπου εγκλη­μα­τί­ες για­τροί χρη­σι­μο­ποιού­σαν τις ίδιες σύριγ­γες με σκο­πό να μετα­δί­δο­νται οι ασθέ­νειες ανά­με­σα στους κρατούμενους.Κάθε μαρ­τυ­ρία που έχει δημο­σιο­ποι­η­θεί για τη Γυά­ρο απο­τε­λεί μαρ­τυ­ρία φρί­κης. Ολες μαζί μαρ­τυ­ρούν το απύθ­με­νο μίσος της αστι­κής τάξης για τον ταξι­κό της αντί­πα­λο, την εργα­τι­κή τάξη και την πολι­τι­κή της έκφρα­ση, το ΚΚΕ, αν και στο νησί δεν φυλα­κί­στη­καν ούτε μόνο εργά­τες, ούτε μόνο κομ­μου­νι­στές. Κι αυτό ακρι­βώς είναι που δεί­χνει πως η αστι­κή τάξη όταν νιώ­θει για οποιον­δή­πο­τε λόγο ότι κιν­δυ­νεύ­ει η κυριαρ­χία της απο­κα­λύ­πτε­ται ως αυτό καθαυ­τό που είναι: Μια τάξη σατρά­πης, μια τάξη που δεν της αρκεί η άγρια εκμε­τάλ­λευ­ση της εργα­τι­κής δύνα­μης, θέλει — επι­διώ­κει διαρ­κώς την από­λυ­τη καταρ­ρά­κω­ση του αντί­πα­λου, ακό­μα κι όταν αυτός είναι απλά ένας πολι­τι­κός «συνο­δοι­πό­ρος», όπως ονό­μα­ζε πάντα καθέ­ναν που στε­κό­ταν στην πλευ­ρά του δίκιου, καθέ­ναν που δεν ανε­χό­ταν τη βαρβαρότητα.

Εξόριστοι στη Γυάρο
Εξό­ρι­στοι στη Γυάρο

Η αγριό­τη­τα της αστι­κής τάξης εκφρά­στη­κε, για μια ακό­μα φορά, εκεί­νη ειδι­κά την περί­ο­δο, την ώρα που φού­ντω­νε το αντάρ­τι­κο στα βου­νά, την ώρα που ο αγω­νι­ζό­με­νος λαός αρνού­νταν να δεχτεί ότι τη λευ­τε­ριά που κατά­κτη­σε με ποτα­μούς αίμα­τος στη διάρ­κεια της Κατο­χής, έπρε­πε να την παρα­δώ­σει σ’ αυτούς που όχι μόνο ήταν από­ντες στον αγώ­να, αλλά και μηχα­νεύ­ο­νταν στη διάρ­κειά του την επι­στρο­φή τους με ακό­μα σκλη­ρό­τε­ρους για την εργα­τι­κή τάξη όρους.

Μνημείο βαρβαρότητας

Η φυλα­κή — κάτερ­γο στη Γυά­ρο ιδρύ­θη­κε από την επτα­κομ­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Δημη­τρί­ου Μάξι­μου και λει­τούρ­γη­σε υπό τις επό­με­νες κυβερ­νή­σεις (την βρα­χύ­βια κυβέρ­νη­ση Κων­στα­ντί­νου Τσαλ­δά­ρη και τις δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις του Θεμι­στο­κλή Σοφού­λη), οπό­τε και κορυ­φώ­θη­κε το όργιο της βίας σε βάρος των αγω­νι­στών. Ολες αυτές οι κυβερ­νή­σεις είχαν ευρεία αστι­κή συναί­νε­ση (φιλε­λεύ­θε­ροι, κεντρώ­οι, δεξιοί, βασι­λό­φρο­νες, πρώ­ην συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών και εκλε­κτοί των Βρε­τα­νών), ενώ­νο­ντας όλο το αστι­κό πολι­τι­κό φάσμα ενά­ντια στον λαό.

Στη σύν­θε­ση της κυβέρ­νη­σης που ίδρυ­σε τη Γυά­ρο συνυ­πήρ­ξαν ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Από­στο­λος Αλε­ξαν­δρής, παλιός συνερ­γά­της του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου, που στην περί­ο­δο της Κατο­χής πρω­το­στά­τη­σε για τη δημιουρ­γία των Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας στη Θεσ­σα­λία, και ως υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της λεγό­με­νης Εθνι­κής Ενό­τη­τας, το 1944.

Την τεχνο­γνω­σία για τη λει­τουρ­γία της φυλα­κής παρεί­χαν Αγγλοι και Αμε­ρι­κα­νοί, με χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρο τον Αγγλο στρα­τιω­τι­κό Τσαρλς Ουί­καμ (τον επο­νο­μα­ζό­με­νο και «κου­λο­χέ­ρη»), με πεί­ρα από τα κάτερ­γα των αποικιών.

Για τη διεύ­θυν­ση της φυλα­κής και την εξό­ντω­ση των κρα­του­μέ­νων αξιο­ποι­ή­θη­καν οι επαγ­γελ­μα­τί­ες του είδους: Ο Γεώρ­γιος Γλά­στρας, που στην Κατο­χή είχε θητεύ­σει στους Γερ­μα­νούς ως βασα­νι­στής στο Στρα­τό­πε­δο «Παύ­λος Μελάς» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, και ο Μπου­ζά­κης που στην προη­γού­με­νη θητεία του ήταν διευ­θυ­ντής στο Ανα­μορ­φω­τή­ριο Ανη­λί­κων στην Κηφι­σιά. Υπό τις δια­τα­γές τους είχαν έναν ολό­κλη­ρο στρα­τό από ένο­πλους φύλα­κες, μπρά­βους και βασα­νι­στές, ανά­με­σά τους και ορι­σμέ­νους ποι­νι­κούς κρα­τού­με­νους, χασι­σο­πό­τες, δοσί­λο­γους που τους εξα­πέ­λυαν κατά των πολι­τι­κών κρατουμένων.

Θα παρα­μεί­νει ανε­ξί­τη­λη στους αιώ­νες η κατα­κραυ­γή για τον βασα­νι­σμό χιλιά­δων κρα­του­μέ­νων στο θανα­το­νή­σι. Οι ίδιοι οι κρα­τού­με­νοι φρό­ντι­σαν τίπο­τα να μην ξεχαστεί.

Χιλιά­δες περι­πτώ­σεις βασα­νι­σμών, από την ίδρυ­ση της Γυά­ρου έως το Σεπτέμ­βρη του 1950, κατα­γρά­φο­νται στο βιβλίο «ΓΙΟΥΡΑ — Ματω­μέ­νη Βίβλος», εκδό­σεις «Νέα Ελλάδα».

🔺 Το βιβλίο γρά­φτη­κε μυστι­κά από τους ίδιους τους κρα­τού­με­νους στη Γυά­ρο.

Οι χιλιά­δες βασα­νι­σμοί, οι δολο­φο­νί­ες, οι λοβι­τού­ρες και οι κλε­ψιές των διοι­κη­τών και των χωρο­φυ­λά­κων της Γυά­ρου συγκε­ντρώ­θη­καν μεθο­δι­κά, καθα­ρο­γρά­φτη­καν με μικρο­σκο­πι­κά γράμ­μα­τα. Υπεύ­θυ­νοι για τη συγκέ­ντρω­ση αυτού του υλι­κού και την ταξι­νό­μη­σή του ήταν ο Παρα­σκευάς Φου­ντου­ρα­δά­κης και ο Πάνος Μιχαη­λί­δης. Τα σχέ­δια τα έκα­ναν οι κρα­τού­με­νοι ζωγρά­φοι Ασα­ντούρ Μπα­χα­ριάν και Μιχά­λης Κρύ­σα­λης. Τα χει­ρό­γρα­φα έβγα­λε από τη Γυά­ρο ο Κώστας Μαρα­γκου­δά­κης, κρυμ­μέ­να στον διπλό πάτο μιας βαλίτσας.

Η έκδο­ση της «Ματω­μέ­νης Βίβλου» κατα­λαμ­βά­νει 582 σελί­δες. Κάθε γραμ­μή είναι και ένα στοι­χείο, κάθε φρά­ση και ένα συγκε­κρι­μέ­νο κατη­γο­ρη­τή­ριο. Ακό­μα και τα σχέ­δια των κρα­τού­με­νων ζωγρά­φων απο­τυ­πώ­νουν συγκε­κρι­μέ­να γεγο­νό­τα βασα­νι­σμών και δολοφονιών.

🔺🔻 Ρωγμή προκάλεσαν η οργάνωση, η αντίσταση, η αλληλεγγύη…

Η περί­ο­δος 1947 — 1950 ήταν ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρή και δύσκο­λη για οργα­νω­μέ­νη ζωή ειδι­κά πάνω στη Γιού­ρα. Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κρα­του­μέ­νων ήταν αγω­νι­στές, δια­παι­δα­γω­γη­μέ­νοι από τους ανώ­τε­ρους σκο­πούς για τους οποί­ους παλεύ­ει το ΚΚΕ. Παρά τις δυσκο­λί­ες, η οργα­νω­μέ­νη ζωή πήρε διά­φο­ρες μορ­φές. Η ίδια η λεπτο­με­ρής κατα­γρα­φή στο βιβλίο «Γιού­ρα Ματω­μέ­νη Βίβλος», στο ημε­ρο­λό­γιο του κάτερ­γου, δεί­χνει τα στοι­χεία της οργάνωσης.

Η αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των κρα­του­μέ­νων ήταν ένα όπλο αντί­στα­σης. Η συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια για τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης μέσα από δια­μαρ­τυ­ρί­ες και καταγ­γε­λί­ες που έβγαι­ναν στη δημο­σιό­τη­τα, ειδή­σεις που έφτα­ναν στο εξω­τε­ρι­κό έπαι­ζαν μεγά­λο ρόλο. Πολ­λές φορές αξιο­ποιού­σαν και τις αντι­θέ­σεις και τις φαγω­μά­ρες μετα­ξύ των κρα­τι­κών υπευ­θύ­νων του κάτερ­γου. Αλλο­τε πάλι την καλή πρό­θε­ση και κατα­νό­η­ση ορι­σμέ­νων από τους φύλα­κες και άλλους υπεύ­θυ­νους. Η συνω­μο­τι­κό­τη­τα και η προ­φύ­λα­ξη προ­ε­τοί­μα­ζαν μορ­φές μαζι­κής αντί­στα­σης. Πολ­λές φορές αξιο­ποι­ή­θη­καν οι όποιες ευκαι­ρί­ες, όπως διά­φο­ρες γιορ­τές για να δοθεί ανάταση.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στις 6 Δεκέμ­βρη 1948, γιορ­τή του Αϊ-Νικό­λα, οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι στον Α’ Ορμο άρχι­σαν δει­λά — δει­λά να εύχο­νται στους Νικό­λη­δες από σκη­νή σε σκη­νή, να βρί­σκο­νται οι συντο­πί­τες μετα­ξύ τους, ενώ δεν άργη­σαν να έρθουν τα τρα­γού­δια. Και οι ευχές να ζήσουν όλοι οι Νικό­λη­δες δεν αφο­ρού­σαν μόνο τους παρό­ντες, καθώς Νίκος ήταν και ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ, ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης. Ετσι το άκα­κο «να ζήσουν οι Νικό­λη­δες», «να ζήσουν όσοι γιορ­τά­ζουν σήμε­ρα» γινό­ταν ξέσπα­σμα ανά­τα­σης από σκη­νή σε σκηνή.

Το σύν­θη­μα «πήγαι­νε πρό­θυ­μα, δού­λευε απρό­θυ­μα» εφαρ­μο­ζό­ταν ως μαζι­κή δια­μαρ­τυ­ρία στις αγγα­ρεί­ες και την κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία. Από την άλλη, οι κρα­τού­με­νοι κομ­μου­νι­στές έδι­ναν με ανι­διο­τέ­λεια τον καλύ­τε­ρό τους εαυ­τό για να αλλη­λο­βοη­θη­θούν με τα χαρί­σμα­τά τους, τις τέχνες που κατεί­χαν, τη γενι­κό­τε­ρη προ­σφο­ρά τους στον δεσμώ­τη σύντροφο.

Τα λιγο­στά βιβλία και άλλα έντυ­πα που γινό­ταν κατορ­θω­τό να μπουν στη Γυά­ρο δια­βά­ζο­νταν στις σκη­νές, προ­κα­λού­σαν συζη­τή­σεις. Ολοι φρό­ντι­ζαν για την καλ­λιέρ­γεια του μορ­φω­τι­κού τους επι­πέ­δου. Το να σκέ­φτε­σαι τον σκο­πό του αγώ­να, το δίκαιο της υπό­θε­σης της εργα­τι­κής τάξης ήταν στή­ριγ­μα στις δυσκολίες.

Η στρα­τιω­τι­κή ήττα του ΔΣΕ το 1949 αντι­με­τω­πί­στη­κε ως η απώ­λεια μιας μάχης σ’ έναν μεγά­λο αγώ­να. Οι δυσκο­λί­ες δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νταν δίχως τα χωρα­τά, τα αστεία, τα πει­ράγ­μα­τα, τη δια­κω­μώ­δη­ση των δυσκο­λιών. Το τρα­γού­δι, πότε σιγα­νό, πότε από μέσα ήταν ένα μέσο εσω­τε­ρι­κής αντί­στα­σης, κόντρα στα καψώ­νια και τις σκλη­ρές συν­θή­κες. Η απο­φα­σι­στι­κή, η αλύ­γι­στη στά­ση των αγω­νι­στών, σε συν­δυα­σμό με τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες, έφε­ρε μικρές κατα­κτή­σεις μέσα στο κάτερ­γο. Οπως και από­σπα­ση της επι­κοι­νω­νί­ας ανά­με­σα στους όρμους σε κάποιες περιό­δους και περιστάσεις.

🔺🔻

Οι κρα­τού­με­νοι κομ­μου­νι­στές και άλλοι αγω­νι­στές του λαού και στις τρεις περιό­δους λει­τουρ­γί­ας της φυλα­κής στη Γυά­ρο πέρα­σαν σκλη­ρά μαρ­τύ­ρια και βασα­νι­στή­ρια, πιε­ζό­με­νοι να υπο­γρά­ψουν δήλω­ση μετα­νοί­ας — απο­κή­ρυ­ξης του ΚΚΕ. Χιλιά­δες είναι εκεί­νοι που παρέ­μει­ναν αλύ­γι­στοι. Η στά­ση τους αυτή απο­τε­λεί προ­σφο­ρά πρώ­του μεγέ­θους στην πάλη για καλύ­τε­ρη κοι­νω­νία, στην πάλη για το σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

Οι χιλιά­δες αλύ­γι­στοι της ταξι­κής πάλης απέ­δει­ξαν πως η κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δος δεν μπο­ρεί να ανα­κο­πεί, να κατα­στα­λεί, παρά τα πισω­γυ­ρί­σμα­τα και τις προ­σω­ρι­νές ήττες. Η κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δος δεν μπο­ρεί να εγκλω­βι­στεί στο σκου­ρια­σμέ­νο περί­βλη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, της αδι­κί­ας, της καταστολής.


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο