Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγοράστηκαν «Πικάσο» αξίας 155 εκατομμυρίων δολαρίων!

Μέσα σε δύο μόλις ημέ­ρες, η εται­ρεία Gurr Johns, που αγο­ρά­ζει και που­λά έργα τέχνης για λογα­ρια­σμό πελα­τών της, «χτύ­πη­σε» σε δύο δημο­πρα­σί­ες του­λά­χι­στον 13 πίνα­κες του Πάμπλο Πικά­σο αντί 115 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων (112 εκα­τομ­μύ­ρια λίρες Αγγλίας).

Την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, σε δημο­πρα­σία στου Sotheby’s, «χτύ­πη­σε» τέσ­σε­ρα έργα του Ισπα­νού μαέ­στρου, και μία μέρα νωρί­τε­ρα, σε δημο­πρα­σία στου Christie’s, άλλα εννιά. Ακό­μη και μετά θάνα­τον ο Πικά­σο εξα­κο­λου­θεί να «που­λά­ει».

Τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, ο Πικά­σο εκθρο­νί­στη­κε από τον Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι ως ο πιο ακρι­βός, σε δημο­πρα­σί­ες, καλ­λι­τέ­χνης. Το ρεκόρ του Πάμπλο ήταν 179,4 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια ενώ το έργο του ντα Βίν­τσι που δημο­πρα­τή­θη­κε στου Christie’s «έπια­σε» 450 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

picasso1

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, το έργο του Πικά­σο που «έπια­σε» τα περισ­σό­τε­ρα — 49,8 εκα­τομ­μύ­ρια στερ­λί­νες, ενώ εκτι­μά­το ότι η αξία του ήταν περί­που 37 εκα­τομ­μύ­ρια — ήταν το «Γυναί­κα με μπε­ρέ και καρό φόρε­μα» του 1937, πορ­τραί­το της νεα­ρής μού­σας του, Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ.

Ο πωλη­τής ήταν μέλος της οικο­γε­νεί­ας Πικά­σο, όπως είπαν καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές, που ζήτη­σαν να μην απο­κα­λυ­φθεί η ταυ­τό­τη­τά τους καθώς η πλη­ρο­φο­ρία κρί­νε­ται εμπι­στευ­τι­κή. Βεβαί­ως και καμία σχε­τι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση για όλα τα έργα του Πικά­σο δεν είχα­με από την εται­ρεία Gurr Jones — δια­τη­ρεί γρα­φεία σε Λον­δί­νο και Λος Άντζε­λες — ενώ οι δύο οίκοι δημο­πρα­σιών κρα­τούν επτα­σφρά­γι­στο το μυστι­κό. Τόσο για το ποιοι πώλη­σαν όσο και για το ποιοι αγόρασαν.

An employee poses with Picasso's 'Nude in a Black Armchair' and Nude Green Leaves and Bust' paintings at the Picasso 1932 - Love, Fame, Tragedy exhibition at the Tate Modern in London, Britain March 6, 2018. REUTERS/Simon Dawson  NO RESALES. NO ARCHIVES

An employee poses with Picasso’s ‘Nude in a Black Armchair’ and Nude Green Leaves and Bust’ paintings at the Picasso 1932 — Love, Fame, Tragedy exhibition at the Tate Modern in London, Britain March 6, 2018. REUTERS/Simon Dawson NO RESALES. NO ARCHIVES

«Δυσκο­λεύ­ο­μαι να φαντα­στώ ποιος θα ήθε­λε να αγο­ρά­σει τέτοιας δια­φο­ρε­τι­κή ποιό­τη­τας “Πικά­σο” με τη μία» δηλώ­νει, σε μήνυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου προς την εφη­με­ρί­δα The Independent ο αρτ ντί­λερ Ντέι­βιντ Νας, που ειδι­κεύ­ε­ται σε Ιμπρε­σιο­νι­σμό και Μοντέρ­να Τέχνη. «Η ερώ­τη­ση που ενδια­φέ­ρει είναι για ποιον αγό­ρα­ζε η Gurr Johns; Και για ποιον λόγο;» συνε­χί­ζει. Ο Νας ρωτά­ει για­τί μετα­ξύ των 13 έργων που αγο­ρά­στη­καν συγκα­τα­λέ­γε­ται και το «Λεμό­νι και Ποτή­ρι», μια νεκρή φύση του 1922, που «έπια­σε» 392,75 στερ­λί­νες στου Christie’s.

Δεν θα μάθου­με ποτέ. Αλλά οι δύο οίκοι δημο­πρα­σιών τρί­βουν τα χέρια τους. «Είναι ένα καλό ξεκί­νη­μα για μια αναμ­φι­σβή­τη­τα καλή χρο­νιά» τόνι­σε η Έλε­να Νιού­μαν, πρό­ε­δρος του Sotheby’s στην Ευρώπη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο