Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγωγός «East Med»: Αποσύρουν την στήριξή τους οι ΗΠΑ — Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις λέει η κυβέρνηση

Σαν το «κύκνειο άσμα» ενός αγω­γού φυσι­κού αερί­ου, του «East Med», ακού­στη­καν οι ισχυ­ρι­σμοί του State Department ότι είναι μη βιώ­σι­μος ο συγκε­κρι­μέ­νος αγω­γός που θα μετέ­φε­ρε, βάσει των σχε­δί­ων, φυσι­κό αέριο από Ισρα­ήλ και Κύπρο στην Ευρώ­πη μέσω της Ελλά­δας και της Ιταλίας.

Μάλ­λον ο αγω­γός «East Med» θα μεί­νει στα χαρ­τιά καθώς, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, «η αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά εξέ­φρα­σε προς την ελλη­νι­κή πλευ­ρά επι­φυ­λά­ξεις ως προς την οικο­νο­μι­κή βιω­σι­μό­τη­τα του σχε­δια­ζό­με­νου αγω­γού “East Med”» και ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου δήλω­σε τη Δευ­τέ­ρα 10 Γενά­ρη πως «εξε­τά­ζο­νται όλοι εκεί­νοι οι αγω­γοί που από άπο­ψη τεχνι­κή και οικο­νο­μι­κή θα μπο­ρούν να είναι συμφέροντες».

Οι λόγοι για τη μη στή­ρι­ξη του «East Med» που επι­κα­λού­νται οι ΗΠΑ, σύμ­φω­να με έγγρα­φο του State Department, είναι τρεις: Η προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, η ενερ­γεια­κή μετά­βα­ση και στρο­φή προς ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές. Η έλλει­ψη οικο­νο­μι­κής και εμπο­ρι­κής βιω­σι­μό­τη­τας. Η δημιουρ­γία εντά­σε­ων στην περιοχή.

Ο τρί­τος λόγος έχει άμε­ση σχέ­ση με την Τουρ­κία, όχι μόνο ως ένα πολύ σημα­ντι­κό σύμ­μα­χο για ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αλλά και ως ένα πολύ μεγά­λο κατα­να­λω­τή φυσι­κού αερί­ου. Η χάρα­ξη του «East Med» αφή­νει εκτός και ως δια­κο­μι­στή και ως κατα­να­λω­τή την Τουρ­κία των 84 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοίκων.

Φαί­νε­ται πως η αρνη­τι­κή στά­ση των ΗΠΑ ένα­ντι της κατα­σκευ­ής του «East Med» σχε­τί­ζε­ται με τους επι­κίν­δυ­νους δια­κα­νο­νι­σμούς που επι­χει­ρού­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, μέρος των οποί­ων είναι και το «τρά­βηγ­μα» της Τουρ­κί­ας από τη Ρωσία με ανταλ­λάγ­μα­τα ασφαλώς.

Το τι τελι­κά θα γίνει θα εξαρ­τη­θεί από τα συμ­φέ­ρο­ντα των ενερ­γεια­κών κολοσ­σών και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που δεν έχουν σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών της περιοχής.

Ήδη πάντως η Ουά­σιγ­κτον αλλά­ζει τη ρητο­ρι­κή και τονί­ζει τη στή­ρι­ξή της στις ηλε­κτρι­κές δια­συν­δέ­σεις Ευρώ­πης — Ασί­ας (Euro-Asia Interconnector) της Ελλά­δας με το Ισρα­ήλ και την Κύπρο και Ευρώ­πης — Αφρι­κής (Euro-Africa Interconnector) της Ελλά­δας με την Αίγυπτο.

Το μήνυ­μα αυτό στάλ­θη­κε στην Αθή­να καθώς όπως έγρα­ψε ο Τύπος «η αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά επι­σή­μα­νε παράλ­λη­λα ότι η προ­τε­ραιό­τη­τα θα πρέ­πει να δοθεί στα δια­συν­δε­τή­ρια καλώ­δια παρο­χής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, προ­κει­μέ­νου να συν­δε­θούν οι δομές παρα­γω­γής Ενέρ­γειας και οι αγο­ρές των κρα­τών της περιο­χής αυτής».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή και η τοπο­θέ­τη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου που δήλω­σε ότι «η χώρα μας στη­ρί­ζει και τον ευρω­παϊ­κό δια­συν­δε­τή­ριο αγω­γό, έργο που αφο­ρά την κατα­σκευή υπο­θα­λάσ­σιου καλω­δί­ου που θα συν­δέ­ει τα δίκτυα ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας Ελλά­δας — Κύπρου — Ισρα­ήλ και τον αντί­στοι­χο αγω­γό “EuroAfrica”». Και ότι η Ελλά­δα «είναι ένας ισχυ­ρός δια­με­τα­κο­μι­στι­κός κόμ­βος, ρόλο που θα τον έχει ανε­ξαρ­τή­τως του ποια δια­δι­κα­σία όδευ­σης θα επιλεγεί».

Πλέ­ον η θέση της Αθή­νας για τον αγω­γό, σύμ­φω­να με τον Γ. Οικο­νό­μου, είναι αυτή: «Η κυβέρ­νη­ση, από την πρώ­τη στιγ­μή, έχει στη­ρί­ξει το εγχεί­ρη­μα του “East Med”. Ταυ­τό­χρο­να, όμως, έχει στη­ρί­ξει και στη­ρί­ζει μια σει­ρά από εναλ­λα­κτι­κές οδεύ­σεις, οι οποί­ες ενδε­χο­μέ­νως είναι οικο­νο­μι­κά και τεχνο­λο­γι­κά πολύ πιο βιώ­σι­μες και τεχνι­κά εφικτές».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ένα από τα επι­χει­ρή­μα­τα για τη χάρα­ξη του αγω­γού «East Med» ήταν πως θα περιό­ρι­ζε την «ενερ­γεια­κή εξάρ­τη­ση» της ΕΕ από τη Ρωσία.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο