Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΝΤΟΥ

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Χωρίς διά­θε­ση τρο­μο­κρά­τη­σης, δεν είναι καλός σύμ­βου­λος ο φόβος σε τέτοιες περι­στά­σεις, δια­πι­στώ­νου­με ότι τμή­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, νεο­λαία, άνερ­γοι ακό­μη και μεσαί­οι αγρό­τες και εργα­ζό­με­νοι το προ­σε­χές διά­στη­μα θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με καθο­λι­κή πτώ­χευ­ση. Στις οικο­νο­μι­κές καπι­τα­λι­στι­κές κρί­σεις, όχι ανθρω­πι­στι­κές, όπως αρέ­σκο­νται ορι­σμέ­νοι να τις ονο­μά­ζουν για να απο­κρύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες που τις γεν­νά­νε, ο λαός βρί­σκε­ται εκτε­θει­μέ­νος στα κύμα­τα της κρί­σης που σαν σίφου­νες, αγριε­μέ­να έρχο­νται και τον χτυ­πά­νε. Οι φτω­χοί γίνο­νται φτω­χό­τε­ροι, εξα­θλιώ­νο­νται, οι μικρο­με­σαί­οι φτω­χαί­νουν. Η απο­γο­ή­τευ­ση κι η μοι­ρο­λα­τρία μπο­ρεί πλέ­ον να κυριαρ­χούν, ο εκφα­σι­σμός της κοι­νω­νί­ας να βρί­σκε­ται προ των πυλών.

agonas2Ο λαός μας έχει δεί­ξει στο παρελ­θόν και φυσι­κά θα το ξανα­κά­νει και τώρα ότι σε τέτοιες περι­πτώ­σεις η ταξι­κή αλλη­λεγ­γύη έφε­ρε άμε­σα απο­τε­λέ­σμα­τα. ” Το ΕΑΜ μας έσω­σε από τη πεί­να” λέει το γνω­στό μας τρα­γού­δι, ο ύμνος του.  Η μάχη κατά της πεί­νας, η μάχη της σοδειάς, η μάχη  κατά της πεί­νας των εξό­ρι­στων, η λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη που οργα­νώ­θη­κε στις γει­το­νιές της Αθή­νας σε όλη την περί­ο­δο της γερ­μα­νι­κής κατο­χής, είναι κάποια παρα­δείγ­μα­τα που απο­δεί­χνουν ότι ο λαός μπο­ρεί να οργα­νω­θεί και να αντι­με­τω­πί­σει τις δύσκο­λες κατα­στά­σεις δια­βί­ω­σης, που του επι­βάλ­λουν τα ντό­πια και ξένα μονοπώλια.

Μια λύση υπάρ­χει: Ταξι­κή αλλη­λεγ­γύη παντού! Οργά­νω­ση για να μην πτω­χεύ­σει ο Λαός!

agonas3Στην πρώ­τη γραμ­μή, όπως και στο παρελ­θόν, πρέ­πει να βρε­θούν όλοι οι κομ­μου­νι­στές κι οι φίλοι τους.  Μαζί με την πάλη και την οργά­νω­ση της αντε­πί­θε­σης στην επί­θε­ση που δέχο­νται οι εργα­ζό­με­νοι από εχθρούς και “φίλους”, πρέ­πει να οργα­νω­θεί ένα πλα­τύ μέτω­πο αλλη­λεγ­γύ­ης για όσους έχουν ανάγκη.

Θα στα­θού­με ορθοί. Έτσι, ορθο­βα­δί­ζο­ντες, θα παλέ­ψου­με ενά­ντια στη λαί­λα­πα των μέτρων που έρχο­νται, ενά­ντια στην ΕΕ, το κεφά­λαιο και τα ντό­πια τσι­ρά­κια τους μέχρι να δικαιω­θούν οι αγώ­νες, να πάρου­με την εξου­σία στα χέρια μας και τον πλού­το που παράγουμε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο