Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΓΩΝΙΑ ΤΕΛΟΣ ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Τέλος η αγω­νία για τους περί­που 100.000 υπο­ψη­φί­ους των φετι­νών Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων για τα ΑΕΙ και τους γονείς τους, καθώς ανα­κοι­νώ­θη­καν οι βάσεις εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια. Οι υπο­ψή­φιοι ενη­με­ρώ­νο­νται για το απο­τέ­λε­σμά τους είτε με γρα­πτό μήνυ­μα στο κινη­τό τους τηλέ­φω­νο (εάν έχουν κάνει σχε­τι­κή αίτη­ση) είτε μέσω της ιστο­σε­λί­δας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας (κάθε υπο­ψή­φιος με τον κωδι­κό του) ή στο λύκειό τους.

Ταυ­τό­χρο­να, τα απο­τε­λέ­σμα­τα απο­στέλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά στις Διευ­θύν­σεις Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θούν στα σχο­λεία ευθύ­νης τους, για να εκτυ­πω­θούν κατα­στά­σεις των επι­τυ­χό­ντων και να αναρ­τη­θούν στα Λύκεια ως το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι κατα­στά­σεις που θα αναρ­τη­θούν στα Λύκεια θα περιέ­χουν μόνο τον κωδι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα στοι­χεία της επι­τυ­χί­ας του και όχι τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία του.

Επί­σης ανα­κοι­νώ­θη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εισα­γό­με­νων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση με τις ειδι­κές κατη­γο­ρί­ες των αλλο­δα­πών-αλλο­γε­νών απο­φοί­των Λυκεί­ων εκτός Ε.Ε. και των απο­φοί­των Λυκεί­ων ή αντί­στοι­χων σχο­λεί­ων Κρα­τών-Μελών της Ε.Ε.

Εκτός από τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις περί­που 80.000 θέσεις σε πανε­πι­στή­μια και τις παρα­γω­γι­κές σχο­λές των υπουρ­γεί­ων Αμυ­νας, Του­ρι­σμού και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ανα­κοι­νώ­θη­καν και οι βάσεις για τις 8.077 θέσεις σε δημό­σια Ινστι­τού­τα Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κατάρ­τι­σης (ΙΕΚ), καθώς φέτος οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρού­σαν να συμπλη­ρώ­σουν μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο και για τα ΙΕΚ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο