Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγωνιστική συνέχεια με συλλαλητήρια και ετοιμότητα για απεργία

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ — ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  • Συλ­λα­λη­τή­ρια για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, την Τετάρ­τη 18/12 σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις, προ­ε­τοι­μά­ζουν δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις μετά από κάλε­σμα του ΠΑΜΕ.
  • Με απερ­για­κές απο­φά­σεις, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και συν­δι­κά­τα απα­ντούν στο νομο­σχέ­διο για το Ασφαλιστικό.

Με συλ­λα­λη­τή­ρια ενά­ντια στις νέες ανα­τρο­πές στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση και στον αντι­λαϊ­κό κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για το 2020, καθώς και με ετοι­μό­τη­τα για απερ­γία ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για το Ασφα­λι­στι­κό, όταν αυτό έρθει στη Βου­λή, δίνουν συνέ­χεια στην πάλη τους Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Συνδικάτα

Oi Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ήδη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πανελ­λα­δι­κό αγω­νι­στι­κό ραντε­βού ⛈️  καβά­λα πήγαν στον και­ρό μες τη βρο­χή! στην Αθή­να με πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ — OAEE — Δημο­σί­ου — ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ — ΕΛΤΑ — ΟΣΕ — ΠΕΣ ΝΑΤ — ΠΣΣ Δικη­γό­ρων — ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ — ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ — ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Σε συνέ­χεια των μαζι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων που οργά­νω­σαν από κοι­νού με τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα στις 30 Νοέμ­βρη, οι συντα­ξιού­χοι κλι­μα­κώ­νουν την πάλη τους ενά­ντια στις αντια­σφα­λι­στι­κές ανα­τρο­πές που επέ­βα­λαν τα τελευ­ταία χρό­νια όλες οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, απα­ντούν απο­φα­σι­στι­κά στα νέα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης ΝΔ για την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

 

🚩  Την Τετάρτη τα συλλαλητήρια ενάντια στον προϋπολογισμό

Σε θέση μάχης για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση βρί­σκο­νται και οι εργα­τι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι οποί­ες ήδη παίρ­νουν απο­φά­σεις για απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση όταν κατα­τε­θεί το σχε­τι­κό αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο από την κυβέρνηση.

Παράλ­λη­λα, με συλ­λα­λη­τή­ρια την Τετάρ­τη 18/12 σε όλη τη χώρα, το ΠΑΜΕ καλεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να απα­ντή­σουν στην επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης και κεφα­λαί­ου, που απο­τυ­πώ­νε­ται και στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για το 2020.

Στην Αθή­να το συλ­λα­λη­τή­ριο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 7 μ.μ. στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Συλ­λα­λη­τή­ρια διορ­γα­νώ­νουν την ίδια μέρα το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας, στις 6.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης και το Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων, στις 6.30 μ.μ., με αφε­τη­ρία τα γρα­φεία του.

Επί­σης, σωμα­τεία του Ηρα­κλεί­ου οργα­νώ­νουν συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας. Κινη­το­ποί­η­ση έχει ορι­στεί και στην Καβά­λα, στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία Καπνερ­γά­τη. Ακό­μη στην Κοζά­νη, στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Την Τρί­τη 17 Δεκέμ­βρη θα γίνει συγκέ­ντρω­ση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στις 6.30 μ.μ. στο δημαρχείο.

  • «Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την ψήφι­ση του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού — καρ­μα­νιό­λα για το 2020 συμπλη­ρώ­νει και ολο­κλη­ρώ­νει τη σφα­γή των εργα­σια­κών και κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και των άλλων λαϊ­κών στρω­μά­των», τονί­ζει το ΠΑΜΕ στην ανα­κοί­νω­σή του. Οπως επι­ση­μαί­νει, ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υλο­ποιεί τις «μετα­μνη­μο­νια­κές» δεσμεύ­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης, απο­δέ­χε­ται την «ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία» και τα «πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα» που βγαί­νουν «από το ξεζού­μι­σμα και την ανε­λέ­η­τη φορο­λό­γη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού».
  • «Ο φετι­νός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός είναι ο πρώ­τος που συντάσ­σε­ται σε συν­θή­κες ανά­καμ­ψης μετά από 10 χρό­νια κρί­σης. Και αυτός είναι κομ­μέ­νος και ραμ­μέ­νος απο­κλει­στι­κά στην ενί­σχυ­ση των ανα­γκών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, υπη­ρε­τεί τη στρα­τη­γι­κή της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, άρα είναι βαθιά αντερ­γα­τι­κός και αντι­λαϊ­κός», τονί­ζει το ΠΑΜΕ.

«Ματώσαμε για την κρίση τους — Δεν θα ματώσουμε για την ανάπτυξη και τα κέρδη τους»,

ξεκα­θα­ρί­ζει και καλεί τους εργα­ζό­με­νους να απα­ντή­σουν με τη συμ­με­το­χή τους στα συλ­λα­λη­τή­ρια στις 18 Δεκέμ­βρη σε όλη τη χώρα.

Στα συλ­λα­λη­τή­ρια καλεί και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ). «Οι λαϊ­κές ανά­γκες συν­θλί­βο­νται για να δια­τί­θε­νται δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ στο κεφά­λαιο, να χρη­μα­το­δο­τού­νται οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι και να δου­λεύ­ει η ΝΑΤΟι­κή μηχα­νή με την Ελλά­δα πάντα μέσα στο γκρουπ των χωρών — μελών που αντα­πο­κρί­νο­νται στις ΝΑΤΟι­κές νόρ­μες του 2% του ΑΕΠ», σημειώ­νει στην ανα­κοί­νω­σή της.

Οι προσυγκεντρώσεις της Τετάρτης στην Αθήνα

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των και των μαζι­κών φορέ­ων για τη συγκέ­ντρω­ση της Τετάρ­της 18/12 στα Προ­πύ­λαια έχουν ορι­στεί για τις 6 μ.μ. στα εξής σημεία:

  • Πλα­τεία Κάνιγ­γος: Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων από τον ιδιω­τι­κό και τον δημό­σιο τομέα.
  • Ομό­νοια: ΟΒΣΑ και σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, γυναι­κεί­οι σύλ­λο­γοι της ΟΓΕ, σωμα­τεία συντα­ξιού­χων και άλλοι μαζι­κοί φορείς από τις γει­το­νιές της Αττικής.
  • Πλα­τεία Κοραή: Φοι­τη­τι­κοί σύλλογοι.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο