Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» Τα σχολεία ξεκινούν με άδεια ταμεία!

Με τα ταμεία των σχο­λεί­ων να είναι κυριο­λε­κτι­κά άδεια, ξεκι­νά η νέα σχο­λι­κή χρο­νιά, καθώς όπως καταγ­γέλ­λει η Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Εκπαι­δευ­τι­κών, λόγω της αδια­φο­ρί­ας και της αναλ­γη­σί­ας τόσο της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ όσο και της τωρι­νής της ΝΔ δεν εξα­σφα­λί­στη­κε η έγκαι­ρη από­δο­ση της Γ’ δόσης Λει­τουρ­γι­κών Δαπα­νών για το 2019.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΑΣΕ αναφέρει:

«Αύριο (Τετάρ­τη 11/9), χτυ­πά­ει το πρώ­το κου­δού­νι της χρο­νιάς στα σχο­λεία και όμως δεν έχει απο­δο­θεί ακό­μα η Γ’ Δόση Λει­τουρ­γι­κών Δαπα­νών για το 2019. Μία δόση που έπρε­πε να έχει απο­δο­θεί μέσα στο καλοκαίρι. 

Δε φτά­νει που λόγω της ολο­έ­να και αυξα­νό­με­νης υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης των τελευ­ταί­ων χρό­νων τα σχο­λεία ασφυ­κτιούν και δεν μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις στοι­χειώ­δεις λει­τουρ­γι­κές τους δαπά­νες (ΔΕΚΟ, πετρέ­λαιο, ανα­λώ­σι­μα ), η κυβερ­νη­τι­κή αδια­φο­ρία και αναλ­γη­σία τόσο της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ όσο και της τωρι­νής της ΝΔ κλι­μα­κώ­θη­κε από το γεγο­νός ότι δεν ενήρ­γη­σαν, ώστε να εξα­σφα­λι­στεί έγκαι­ρα η από­δο­ση της Γ’ δόσης, με απο­τέ­λε­σμα τα ταμεία των σχο­λεί­ων να είναι κυριο­λε­κτι­κά άδεια!!!

Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ γνω­ρί­ζουν ότι απαι­τεί­ται μια χρο­νο­βό­ρα δια­δι­κα­σία για να κατα­λή­ξει μία δόση στο ταμείο του σχο­λεί­ου. Γνω­ρί­ζουν επί­σης ότι λόγω των πρό­σφα­των δημο­τι­κών εκλο­γών και τη διά­λυ­ση των παλαιό­τε­ρων δημο­τι­κών συμ­βου­λί­ων και σχο­λι­κών επι­τρο­πών, η μη έγκαι­ρη από­δο­ση της Γ’ Δόσης θα καθι­στού­σε σχε­δόν αδύ­να­τη την έγκρι­σή της από τις νέες ΔΕΠ, τις Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές και τα νέα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια πριν τα τέλη Σεπτέμ­βρη-αρχές Οκτώ­βρη και επο­μέ­νως την απορ­ρό­φη­σή της από τα σχο­λεία. Και όμως ούτε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ φρό­ντι­σε να εξα­σφα­λί­σει την έγκαι­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση πριν τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και την κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή αλλά ούτε και η ΝΔ στο διά­στη­μα δια­κυ­βέρ­νη­σης της χώρας από αυτήν.

Το πρό­βλη­μα γίνε­ται ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο από το γεγο­νός ότι ακό­μα και τα λιγο­στά χρή­μα­τα που υπάρ­χουν σε κάποιες σχο­λι­κές επι­τρο­πές από προη­γού­με­νες δόσεις, λόγω της μη σύστα­σης νέων σχο­λι­κών επι­τρο­πών και τον ορι­σμό υπεύ­θυ­νου δια­χει­ρι­στή για τις συναλ­λα­γές με τις τρά­πε­ζες, δεν μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τα σχο­λεία στους περισ­σό­τε­ρους δήμους.

Απαι­τού­με:

  • Την άρση από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης των όποιων γρα­φειο­κρα­τι­κών δυσκο­λιών και την άμε­ση από­δο­ση της τρί­της και τέταρ­της δόσης του 2019 σε όλες τις σχο­λι­κές μονά­δες ώστε να μπο­ρέ­σουν να αντα­πο­κρι­θούν στις αυξη­μέ­νες οικο­νο­μι­κές ανά­γκες της έναρ­ξης της νέας σχο­λι­κής χρονιάς.
  • Την ανά­λη­ψη πολι­τι­κής ευθύ­νης από τις νέες δημο­τι­κές αρχές και την εντο­λή προς τις τρά­πε­ζες να απο­δε­σμεύ­ουν τα ενα­πο­μεί­να­ντα χρή­μα­τα των σχο­λι­κών επι­τρο­πών προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψουν ορι­σμέ­να από τα ανα­γκαία λει­τουρ­γι­κά έξο­δα των σχολείων.
  • Την αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για τη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων ώστε να καλύ­πτο­νται όλες οι ανά­γκες. Να μη βάζει το χέρι στην τσέ­πη κανέ­νας γονιός ούτε εκπαιδευτικός.

Καλού­με:

  • Εκπαι­δευ­τι­κούς, γονείς, μαθη­τές, να οργα­νώ­σουν από κοι­νού τη δρά­ση τους και με παρεμ­βά­σεις στους Δήμους και τις Δ/νσεις Εκπαί­δευ­σης να απαι­τή­σουν την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων και την επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­σή τους.
  • Τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τους άλλους τοπι­κούς φορείς να συντο­νί­σουν τη δρά­ση τους μαζί με τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους γονείς και τους μαθητές.

Η μόρφωση των μαθητών μας και η απρόσκοπτη φοίτησή τους στο σχολείο είναι υπόθεση όλων μας!!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ_ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο