Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγωνιστικό κάλεσμα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Εκδήλωση Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συνα­γω­νι­στές, συναγωνίστριες

Η αυρια­νή εκδή­λω­σή μας έχει πολύ μεγά­λη σημα­σία. Εκτός από το ίδιο το περιε­χό­με­νό της και την επι­και­ρό­τη­τά του, μέσα στις απα­νω­τές αντι­λαϊ­κές και αντι­συ­ντα­ξιου­χι­κές κυβερ­νη­τι­κές ενέρ­γειες, έχου­με και μια ιδιαί­τε­ρη επί­θε­ση σε μας και στο σωμα­τείο μας.
Μετά την αισχρή κυβερ­νη­τι­κή επέμ­βα­ση με την αλλα­γή εκπρο­σώ­που στην Εφο­ρία, επι­χει­ρούν να απο­μα­κρύ­νουν την υπη­ρε­σία συντα­ξιού­χων από το κτί­ριό μας στην Κλαυθ­μώ­νος, κάτι που έχει άμε­ση επί­πτω­ση και στη δυνα­τό­τη­τα παρα­μο­νής μας στο κτί­ριο και επα­φής μας με τους συνταξιούχους.
Αυτός είναι μάλ­λον ο κυριό­τε­ρος λόγος αυτής της παρα­πέ­ρα απο­διάρ­θρω­σης των υπη­ρε­σιών του ΤΣΜΕΔΕ.
Σε κάθε περί­πτω­ση, πρό­κει­ται για σημα­ντι­κό βήμα απο­στέ­ρη­σης του ζωτι­κού χώρου εξυ­πη­ρέ­τη­σης των ασφα­λι­σμέ­νων του ΤΣΜΕΔΕ και κλο­πής ενός κτι­ρί­ου που φτιά­χτη­κε ειδι­κά γι΄ αυτούς. ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 15 Οκτ 2020

Αύριο οφεί­λου­με να δεί­ξου­με αυτό που είμα­στε και το λόγο ύπαρ­ξής μας:
Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ σαν αγω­νι­στι­κό μαζι­κό σωμα­τείο, που μπο­ρεί να αντα­πο­κρί­νε­ται στις ανά­γκες που δημιουρ­γούν όλα τα πλο­κά­μια της αντια­σφα­λι­στι­κής λαίλαπας. 

Οφεί­λει ο καθέ­νας μας να κάνει ο, τι μπο­ρεί για να παρευ­ρί­σκε­ται σ΄ αυτή την εκδήλωση.
Θα εφαρ­μο­στούν οι υγειο­νο­μι­κοί κανό­νες, κανείς χωρίς μάσκαΚάνου­με τις δυσκο­λί­ες της παν­δη­μί­ας όπλο μας.

Στις επιθέσεις εναντίον μας απαντάμε όπως πρέπει. 
Και τώρα αυτό το πρέπει είναι η μαζική παρουσία μας αύριο, στις 5.30 μμ στο κτίριό μας στην Κλαυθμώνος.


 Για την Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Συντα­ξιού­χων ΤΣΜΕΔΕ
Κώστας Τζα­τζά­νης Πρό­ε­δρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Γιάν­νης Τσου­ρου­νά­κης Γραμ­μα­τέ­ας ΕΣΤΑΜΕΔΕ, εκτε­λών χρέη Γ. Γραμματέα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο