Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδέρφια Αντετοκούνμπο: Διακόπτουν την συνεργασία τους με γνωστό «influencer» με αφορμή το βιασμό της 24χρονης

Τέλος στην συνερ­γα­σία τους με γνω­στό «influencer» έβα­λαν τα αδέρ­φια Αντε­το­κούν­μπο έπει­τα από τον σάλο που προ­κά­λε­σαν αναρ­τή­σεις του ανα­φο­ρι­κά με τον βια­σμό της 24χρονης Γεωρ­γί­ας στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι Αντε­το­κούν­μπο και ο «influencer» είχαν ξεκι­νή­σει μια συνερ­γα­σία στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης για την κλή­ρω­ση ενός σπι­τιού με θέα την Ακρόπολη.

Όταν έγι­νε γνω­στό το θέμα του βια­σμού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η εν λόγω δια­δι­κτυα­κή περ­σό­να που αριθ­μεί πάνω από 1 εκα­τομ­μύ­ριο ακο­λού­θους (followers) στο Instagram, προ­έ­βη σε ορι­σμέ­νες αναρ­τή­σεις στις οποί­ες υπε­ρα­σπί­ζο­νταν φίλο του, το όνο­μα του οποί­ου εμπλέ­κο­νταν στην υπό­θε­ση του βιασμού.

Την ίδια στιγ­μή, χρή­στες του Twitter παρα­τή­ρη­σαν ότι ο «influencer» είχε κάνει like σε ομο­φο­βι­κά και σεξι­στι­κά σχό­λια που αφο­ρού­σαν τον ακτι­βι­στή Ηλία Γκιώ­νη, ο οποί­ος έχει συμ­βάλ­λει στην ανά­δει­ξη και δημο­σιο­ποί­η­ση περι­πτώ­σε­ων σεξουα­λι­κής βίας.

Έπει­τα από τη θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων, τα αδέλ­φια Αντε­το­κού­μπο προ­χώ­ρη­σαν σε ανάρ­τη­σή μέσω του λογα­ρια­σμού «AntetokounBros» στο Instagram όπου και ανα­κοί­νω­σαν πως ο δια­γω­νι­σμός συνε­χί­ζε­ται, αλλά μόνο από τους δικούς τους λογαριασμούς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο