Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδίστακτοι

Μιας και πιά­σα­με την ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα, έχει γίνει συνή­θεια να καταρ­ρέ­ει με πάτα­γο κάθε προ­σπά­θεια να ενο­χο­ποι­ή­σουν με κατα­σκευα­σμέ­νες ειδή­σεις τους Παλαι­στί­νιους για να δικαιο­λο­γή­σουν τη σφα­γή. Τελευ­ταίο παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί το βίντεο με τον γνω­στό πλέ­ον αξιω­μα­τι­κό — γελω­το­ποιό, ο οποί­ος ανα­λαμ­βά­νει να επι­κοι­νω­νή­σει τα fake news του στρα­τού, παρου­σιά­ζο­ντας τα σχε­τι­κά βίντεο από τις επι­χει­ρή­σεις των Ισραηλινών.

Σε ένα από αυτά, μας δεί­χνει την είσο­δο ενός «τού­νελ της Χαμάς», που οδη­γεί στο νοσο­κο­μείο Αλ Σίφα, στο οποίο εισέ­βα­λαν χτες οι Ισραη­λι­νοί. Ο αξιω­μα­τι­κός δεί­χνει έναν ηλε­κτρο­λο­γι­κό πίνα­κα και εξη­γεί ότι από εκεί το ρεύ­μα περ­νά­ει με καλώ­δια μέσα στο τού­νελ για να έχει φως. Σύμ­φω­να με την αφή­γη­σή του, το τού­νελ δια­σχί­ζει 200 μέτρα κάτω από τη γη και κατα­λή­γει στα υπό­γεια του νοσο­κο­μεί­ου. Οπως απο­δεί­χτη­κε όμως από φωτο­γρα­φί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες, το «τού­νελ» δεν είναι τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από ένα φρε­ά­τιο ασαν­σέρ (!) και ο ηλε­κτρο­λο­γι­κός πίνα­κας υπάρ­χει εκεί για να του δίνει ρεύμα!

Μάλι­στα, επει­δή το σχε­τι­κό βίντεο αναρ­τή­θη­κε και στην πλατ­φόρ­μα του «X», οι ανα­γνώ­στες πήραν κυριο­λε­κτι­κά στο ψιλό την ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα, αναρ­τώ­ντας φωτο­γρα­φί­ες με φρε­ά­τια ασαν­σέρ πανο­μοιό­τυ­πα με αυτά που δεί­χνει η ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα, γρά­φο­ντας ότι υπάρ­χουν και στις χώρες τους «τού­νελ της Χαμάς»!

Το κρά­τος — δολο­φό­νος και οι προ­πα­γαν­δι­στι­κοί μηχα­νι­σμοί του είναι φαι­δροί και επι­κίν­δυ­νοι. Δεν διστά­ζουν να κατα­σκευά­σουν και το πιο μεγά­λο ψέμα για να δικαιο­λο­γή­σουν τα εγκλή­μα­τά τους, ακό­μα και σε βάρος νεο­γέν­νη­των παιδιών.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο