Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδίστακτοι…

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Μια γυναί­κα εκπαι­δευ­τι­κός, ένας φοι­τη­τής και ένας βου­λευ­τής τραυ­μα­τί­ες απο­τέ­λε­σμα της άγριας κατα­στο­λής μιας αδί­στα­κτης κυβέρ­νη­σης, η οποία σπεύ­δει να κλεί­σει όλες τις εκκρεμότητες.

Τα ΜΑΤ χτυ­πού­σαν όποιον έβρι­σκαν μπρο­στά τους, εκτο­ξεύ­ο­ντας δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του-λάμ­ψης και η πολι­τι­κή προϊ­στά­με­νός τους, με θρά­σος να κάνει δηλώ­σεις για «απα­ρά­δε­κτες και πολι­τι­κά επι­κίν­δυ­νες ενέρ­γειες κάποιων ανδρών των ΜΑΤ», αντί να παραι­τη­θεί μιας και φέρ­νει εξ ολο­κλή­ρου την ευθύ­νη αυτής της άθλιας επί­θε­σης. Δεν ιδρώ­νει όμως το αυτί τους, ούτε έχουν έλλειμ­μα υπο­κρι­σί­ας. Το ίδιο θρά­σος επέ­δει­ξαν κάθε φορά που με την ίδια βαρ­βα­ρό­τη­τα τσά­κι­ζαν τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων. Όταν έρι­χναν στην ανερ­γία εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες. Η ηθι­κή της καρα­γκιόζ αρι­στε­ρά, της απο­φα­σι­σμέ­νης να φέρει σε πέρας τη βρώ­μι­κη δου­λειά που έχει ανα­λά­βει. Να τσα­κί­σει κάθε δικαί­ω­μα, με κάθε τρό­πο για να υπε­ρα­σπί­σει την κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων.

Στο χώρο της εκπαί­δευ­σης η βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή της εκφρά­ζε­ται με την ομη­ρία και ανερ­γία χιλιά­δων συμ­βα­σιού­χων και αδιό­ρι­στων, καθώς και με τα χιλιά­δες κενά στα σχολεία.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο