Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδ. Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ»

Ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, ως αυθε­ντι­κός εκπρό­σω­πος της τάξης που εκπρο­σω­πεί,  της πλου­το­κρα­τί­ας, ξέρει και ποιος είναι ο βασι­κός του αντί­πα­λος στην καθη­με­ρι­νή πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση. Ξέρει από ποιον απει­λεί­ται η τάξη του, και γι’ αυτό φρο­ντί­ζει να τη θωρα­κί­σει όπως με τον πρό­σφα­το εργα­σια­κό νόμο κρα­δαί­νει τους αστι­κούς νόμους για να χτυ­πή­σει την απερ­γία, για να φοβί­σει τους εργάτες.

Ξέρει ποιος είναι ο αντί­πα­λός του και το ομο­λο­γεί.  Ο ακρο­δε­ξιός υπουρ­γός Εργα­σί­ας, μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό Παρα­πο­λι­τι­κά FM, στην εκπο­μπή «Για­τί με ξύπνη­σες πρωί», με τον Βασί­λη Σκου­ρή και τον Σωτή­ρη Ξενά­κη, είπε πως βγά­ζει το καπέ­λο στους κομ­μου­νι­στές, καθώς έχουν καθα­ρή ιδε­ο­λο­γι­κή ταυ­τό­τη­τα. Χαρα­κτή­ρι­σε το ΚΚΕ ως τον μονα­δι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό αντί­πα­λο της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, λέγο­ντας πως όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα – σε ιδε­ο­λο­γι­κό επί­πε­δο – είναι λίγο… θολά.

«Με το ΚΚΕ δεν μπο­ρώ να μην τους ανα­γνω­ρί­σω ότι είναι οι πραγ­μα­τι­κοί ιδε­ο­λο­γι­κοί μας αντί­πα­λοι. Οι μόνοι πραγ­μα­τι­κοί ιδε­ο­λο­γι­κοί μας αντί­πα­λοι σήμε­ρα είναι το ΚΚΕ διό­τι εμείς πιστεύ­ου­με στον καπι­τα­λι­σμό, στην ελεύ­θε­ρη οικο­νο­μία στην ΕΕ και το ΚΚΕ πιστεύ­ει σε ένα άλλο σύστη­μα, στον κομ­μου­νι­σμό. Οι υπό­λοι­ποι είναι λίγο in between, είναι λίγο θολοί. Εγώ σέβο­μαι το ότι οι κομ­μου­νι­στές έχουν αυτή την καθα­ρή ιδε­ο­λο­γία και έχω μέτω­πο ιδε­ο­λο­γι­κό μαζί τους. Στον νόμο που κάνα­με για τα εργα­σια­κά που είναι κατα­πλη­κτι­κός νόμος, ο μόνος στην Ελλά­δα που αντι­στά­θη­κε πραγ­μα­τι­κά είναι το ΚΚΕ. Εγώ το ανα­γνω­ρί­ζω αυτό», είπε ο Άδω­νις Γεωργιάδης.

Ερω­τη­θείς, δε, αν πιστεύ­ει ότι τελεί­ω­σε ο χώρος του κομ­μου­νι­σμού, απά­ντη­σε: «Δεν τελειώ­νουν οι ιστο­ρι­κές εξε­λί­ξεις ποτέ. Η ιστο­ρία δεν στα­μα­τά ποτέ».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο