Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Εργασιακό μεσαίωνα καταγγέλλει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Τις άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας στο αερο­δρό­μιο Ηρα­κλεί­ου καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλλήλων.

«Η αυξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή κίνη­ση σε συν­δυα­σμό με την έλλει­ψη προ­σω­πι­κού έχει μετα­τρέ­ψει τον αερο­λι­μέ­να σε μια εργα­σια­κή αρέ­να που οι εργα­ζό­με­νοι παλεύ­ουν καθη­με­ρι­νά για την επι­βί­ω­ση», επι­ση­μαί­νει, προ­σθέ­το­ντας ότι «από τις καταγ­γε­λί­ες των εργα­ζο­μέ­νων που φτά­νουν καθη­με­ρι­νά στο σωμα­τείο μας αλλά και από αυτά που έχου­με δια­πι­στώ­σει ιδί­οις όμμα­σι από τις περιο­δεί­ες της ένω­σης, δεν είναι να απο­ρεί κανείς για­τί υπάρ­χουν άδειες θέσεις εργασίας».

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την Ένω­ση: «Ο κλι­μα­τι­σμός του αερο­δρο­μί­ου υπο­λει­τουρ­γεί ή δεν λει­τουρ­γεί για αρκε­τές ώρες της ημέ­ρας, με απο­τέ­λε­σμα ειδι­κά τις θερ­μές ημέ­ρες το καλο­και­ριού να δημιουρ­γεί­ται μια απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα στους ενιαί­ους χώρους του αερο­λι­μέ­να και μάλι­στα σε συν­θή­κες έντο­νου συνω­στι­σμού έως και χιλιά­δων ανθρώ­πων. Μάλι­στα, είδα­με μέχρι και ατο­μι­κά ανε­μι­στη­ρά­κια μπρο­στά στους κισέ­δες των εται­ρειών για να αντέ­ξουν οι εργα­ζό­με­νοι τη ζέστη, ενώ την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ήρθαν και καταγ­γε­λί­ες για …κοριούς στο ίδιο πόστο. Επί­σης, λόγω της μη συντή­ρη­σης του εξο­πλι­σμού του αερο­δρο­μί­ου ήρθε καταγ­γε­λία από συνα­δέλ­φους ότι τους χτύ­πη­σε το ρεύ­μα (!!!) από τους ιμά­ντες που μετα­φέ­ρουν τις βαλί­τσες στον χώρο του δια­χω­ρι­σμού των αποσκευών.

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες εργα­σί­ας και με εργα­ζό­με­νους που καλύ­πτουν δυο και τρία πόστα, οι ίδιοι καλού­νται να δου­λέ­ψουν σπα­στό ωρά­ριο ακό­μα και “τρί­σπα­στο”  προ­κει­μέ­νου να βγει η δου­λειά χωρίς να έχου­με φτά­σει ακό­μα στο πικ της σεζόν.  Κερα­σά­κι στην τούρ­τα η αύξη­ση στο κόμι­στρο της στάθ­μευ­σης που ανα­γκά­ζει τους εργα­ζό­με­νους να δίνουν το 1/10 του μισθού τους στη Δημο­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση ΔΕΠΑΝΑΛ προ­κει­μέ­νου να μην παρανομούν».

«Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες των μεγά­λων εται­ρειών επί­γειας εξυ­πη­ρέ­τη­σης και των λοι­πών εται­ρειών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται και εφαρ­μό­ζουν τέτοιες συν­θή­κες. Τερά­στιες επί­σης είναι οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης αλλά και οι ευθύ­νες του αερο­λι­με­νάρ­χη Ηρα­κλεί­ου που όχι μόνο επι­τρέ­πει τέτοιες συν­θή­κες στον χώρο ευθύ­νης του, αλλά συστη­μα­τι­κά αντι­δρά επι­θε­τι­κά σε κάθε υπό­δει­ξη του σωμα­τεί­ου για αυτή την κατά­στα­ση», υπο­γραμ­μί­ζει επί­σης η Ένωση.

Καλεί τους εργα­ζό­με­νους «να μη συμ­βι­βα­στούν με αυτή την κατά­στα­ση. Να έρθουν τώρα σε επα­φή με το σωμα­τείο μας, την Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηρα­κλεί­ου και να βάλου­με μαζί φρέ­νο στην εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία. Τώρα είναι η ώρα για αγώ­να και πάλη για υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας που θα κατο­χυ­ρώ­νουν τους εργα­ζό­με­νους απέ­να­ντι σε τέτοια ζητή­μα­τα, μετά το πέρας της σεζόν θα είμα­στε απλά μερι­κοί ακό­μη αριθ­μοί που οι περισ­σό­τε­ροι εξ αυτών θα μεί­νουν έξω και από το ταμείο ανεργίας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο