Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το ΚΚΕ λέει «όχι» στην ιδιωτικοποίηση του — Να αποδοθεί στο λαό της περιοχής

Να απο­δο­θεί στον λαό της περιο­χής και όχι να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί το αερο­δρό­μιο «Ν. Καζαν­τζά­κης», στο Ηρά­κλειο Κρή­της, απαί­τη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, ο οποί­ος κατέ­θε­σε Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση που συζη­τή­θη­κε στη Βουλή.

Με τη μετα­φο­ρά του αερο­δρο­μί­ου στο Καστέ­λι, ανοί­γει ο δρό­μος για την παρά­δο­ση της έκτα­σης του «Ν. Καζαν­τζά­κης» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Την εξέ­λι­ξη αυτή ευνο­εί η έντα­ξη από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ του αερο­δρο­μί­ου στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προ­βλε­πό­ταν από το τρί­το μνη­μό­νιο επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση λει­τουρ­γεί και το γεγο­νός ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος χώρος είναι δεσμευ­μέ­νος από τη δανεια­κή σύμ­βα­ση με την ΕΤΕΠ, για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση κατα­σκευ­ής του νέου αερο­δρο­μί­ου στο Καστέλι.

Ο Μ. Συντυ­χά­κης σημεί­ω­σε ότι τα πάνω από 3.500 στρέμ­μα­τα του αερο­δρο­μί­ου «Ν. Καζαν­τζά­κης», που είναι λαϊ­κή περιου­σία, πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θούν για την κάλυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών των κατοί­κων της περιο­χής όπως για παρά­δειγ­μα τη δημιουρ­γία μητρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου και νέων σχο­λι­κών συγκροτημάτων.

Επί­σης, απαί­τη­σε να μην αξιο­ποι­η­θεί η έκτα­ση για ΝΑΤΟι­κούς σκο­πούς, καθώς σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα εξε­τά­ζε­ται η πιθα­νή αξιο­ποί­η­ση μέρους του «Ν. Καζαν­τζά­κης» ως στρα­τιω­τι­κή βάση ελι­κο­πτέ­ρων και μη επαν­δρω­μέ­νων αεροσκαφών.

Ο υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Από­στο­λος Βεσυ­ρό­που­λος, διέ­ψευ­σε μεν την αξιο­ποί­η­ση της έκτα­σης για ΝΑΤΟι­κούς σκο­πούς, απέ­φυ­γε δε να δεσμευ­τεί ότι το αερο­δρό­μιο δεν θα ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί, όπως του ζήτη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ. Περιο­ρί­στη­κε να δηλώ­σει πως θα «αξιο­ποι­η­θεί» ως «ανα­πό­σπα­στο τμή­μα» της πόλης του Ηρα­κλεί­ου «επ’ ωφε­λεία του περι­βάλ­λο­ντος και της οικονομίας».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο