Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ: 72 επιβαίνοντες — 40 νεκροί

Του­λά­χι­στον 40 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους σήμε­ρα σε συντρι­βή αερο­σκά­φους της Yeti Airlines στην περιο­χή Ποχά­ρα του Νεπάλ (κεντρι­κά), όπως δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος της υπη­ρε­σί­ας Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας του Νεπάλ· πρό­κει­ται για τη χει­ρό­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμα­λα­ΐ­ων τα τελευ­ταία σχε­δόν πέντε χρόνια.

Εκα­το­ντά­δες δια­σώ­στες συνέ­χι­ζαν να ερευ­νούν τον χώρο όπου συνε­τρί­βη το αερο­σκά­φος, που είχε ξεκι­νή­σει την πτή­ση του από την πρω­τεύ­ου­σα Κατμαντού.

«Οι επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης είναι σε εξέ­λι­ξη», δήλω­σε ο Τζα­γκα­νάθ Νιρού­λα, εκπρό­σω­πος της υπη­ρε­σί­ας Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας του Νεπάλ. «Ο και­ρός ήταν καλός».

Σε εικό­νες που μετα­δό­θη­καν από την τοπι­κή τηλε­ό­ρα­ση δια­κρί­νε­ται πυκνός μαύ­ρος καπνός να υψώ­νε­ται πάνω από το σημείο της συντρι­βής καθώς δια­σώ­στες και κάτοι­κοι της περιο­χής είναι συγκε­ντρω­μέ­νοι γύρω από τα συντρίμ­μια του αεροσκάφους.

Το αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα αυτό είναι το πλέ­ον πολύ­νε­κρο στο Νεπάλ από τον Μάρ­τιο του 2018, όταν πτή­ση της US-Bangla συνε­τρί­βη στο Κατμα­ντού, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 51 από τους 71 επι­βαί­νο­ντες, σύμ­φω­να με το Δίκτυο Ασφά­λειας της Αεροπορίας.

Στο δικι­νη­τή­ριο αερο­σκά­φος ATR 72 που ανή­κε στη νεπα­λέ­ζι­κη αερο­πο­ρι­κή εται­ρία Yeti Airlines επέ­βαι­ναν 72 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων δύο βρέ­φη και τέσ­σε­ρα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της εται­ρί­ας Σου­νταρ­σάν Μπαρταούλα.

Αξιω­μα­τού­χος του αερο­δρο­μί­ου του Νεπάλ δήλω­σε ότι στο αερο­σκά­φος επέ­βαι­ναν πέντε Ινδοί, τέσ­σε­ρις Ρώσοι, ένας Ιρλαν­δός, δύο Νοτιο­κο­ρε­ά­τες, ένας Αυστρα­λός και ένας Αργε­ντι­νός υπήκοος.

Το αερο­σκά­φος είχε ηλι­κία 15 ετών, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα παρα­κο­λού­θη­σης πτή­σε­ων FlightRadar24.

Τα αερο­πο­ρι­κά δυστυ­χή­μα­τα δεν είναι κάτι ασυ­νή­θι­στο στο Νεπάλ, όπου βρί­σκο­νται οκτώ από τα 14 υψη­λό­τε­ρα βου­νά του πλα­νή­τη, μετα­ξύ των οποί­ων το Έβε­ρεστ, καθώς ο και­ρός μπο­ρεί να αλλά­ξει ξαφ­νι­κά και να επι­κρα­τή­σουν επι­κίν­δυ­νες συνθήκες.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Νεπάλ Πού­σπα Καμάλ Ντα­χάλ συγκά­λε­σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου μετά τη συντρι­βή του αερο­σκά­φους, σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κή ανακοίνωση.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο