Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αεροχείμαρρος φέρνει ζέστη και σκόνη

Από σήμε­ρα Πέμ­πτη (16/5) επα­νέρ­χε­ται η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη που θα κορυ­φω­θεί την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το, και μαζί με την άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας, σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις των μετε­ω­ρο­λό­γων ανα­μέ­νε­ται δημιουρ­γή­σει απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα ανά την επι­κρά­τεια γεγο­νός που σημαί­νει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τους ειδι­κούς οι οποί­οι υπεν­θυ­μί­ζουν στους πολί­τες τα μέτρα προστασίας.

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ την Πέμ­πτη και μέχρι την Κυρια­κή θα ξεπε­ρά­σει τους 33οC.

Σύμ­φω­να μάλι­στα με τον Γιάν­νη Καλ­λιά­νο ο υδράρ­γυ­ρος σε ορι­σμέ­νες περιο­χές της Κρή­της ανα­μέ­νε­ται να φθά­σει μέχρι και τους 40οC από την Παρα­σκευή έως την Τρίτη.

Για ένα ποτά­μι αέρα που μετα­φέ­ρει τις θερ­μές μάζες
και την σκό­νη κάνει λόγο σε ανάρ­τη­σή του ο Θοδω­ρής Κολυδάς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Σας ενη­με­ρώ­νου­με ότι από την Πέμ­πτη ξεκι­νά η μετα­φο­ρά σκό­νης προς την χώρα μας από τις ακτές της Αφρι­κής με κορύ­φω­ση των συγκε­ντρώ­σε­ων την Παρα­σκευή και το Σάββατο.Οι ποσό­τη­τες σκό­νης αυτό το διή­με­ρο συγκρι­νό­με­νες με το προη­γού­με­νο επει­σό­διο, θα είναι μικρό­τε­ρες και θα επη­ρε­α­στούν κυρί­ως τα δυτι­κά και τα νότια (κυρί­ως Πελο­πόν­νη­σος και Κρήτη).

To φαι­νό­με­νο ανα­φέ­ρε­ται στις γενι­κές προ­γνώ­σεις της #ΕΜΥ και παρα­κο­λου­θεί­ται από τους αρμό­διους φορείς της Πολιτείας.Επειδή κάποιοι πολί­τες “τρο­μά­ζουν” με την εξει­δι­κευ­μέ­νη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή ορο­λο­γία ‑όπως η λέξη #αερο­χεί­μαρ­ρος ‑σας ενη­με­ρώ­νου­με ότι αυτός είναι ένα ποτά­μι αέρα στην ανώ­τε­ρη ατμό­σφαι­ρα που ανέ­κα­θεν μετέ­φε­ρε τις θερ­μές μάζες και την σκό­νη. Δεί­τε το βίντεο με τις προ­βλε­πό­με­νες συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης και δια­βά­στε αυτό το από­σπα­σμα για τον αερο­χεί­μαρ­ρο (jet stream) από το βιβλίο μου», ανα­φέ­ρει στην ανάρ­τη­σή του ο κ. Κολυδάς.

Τσατραφύλλιας:
Σκόνη διαρκείας με δύο αξιόλογες εξάρσεις

Νέα έξαρ­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει η συγκέ­ντρω­ση αφρι­κα­νι­κής σκό­νης στη χώρα, όμως, αυτό δεν είναι το μόνο φαι­νό­με­νο που απα­σχο­λεί τους μετε­ω­ρο­λό­γους, καθώς πλη­σιά­ζει και ο «υπο­τρο­πι­κός αερο­χεί­μαρ­ρος» που παράλ­λη­λα θα εκτο­ξεύ­σει τον υδράρ­γυ­ρο από τα μέσα του Μαΐου.

Σύμ­φω­να με πρό­γνω­ση του μετε­ω­ρο­λό­γου Γιώρ­γου Τσα­τρα­φύλ­λια, θα ακο­λου­θή­σουν δύο κύμα­τα, αρχής γενο­μέ­νης από σήμε­ρα, Τετάρ­τη (15/5). Το φαι­νό­με­νο θα διαρ­κέ­σει μέχρι και τα μέσα της επό­με­νης εβδομάδας.

Ο κ. Τσα­τρα­φύλ­λιας εφι­στά την προ­σο­χή στις ευπα­θείς ομά­δες διό­τι όπως ανα­φέ­ρει «οι συγκε­ντρώ­σεις της σαχα­ρια­νής σκό­νης να αυξή­σουν τις συγκε­ντρώ­σεις των αιω­ρού­με­νων σωμα­τι­δί­ων στην ατμό­σφαι­ρα πάνω από τα επι­τρε­πτά όρια (50μg/m3)».

Η μετα­βο­λή του και­ρού σε καλο­καί­ρι θα ξεκι­νή­σει στα­δια­κά από την προ­σε­χή Πέμ­πτη (16/5). Η Παρα­σκευή (17/5), σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής μετε­ω­ρο­λο­γι­κά μοντέ­λα, ανα­μέ­νε­ται να είναι η πιο ζεστή ημέ­ρα αυτής της θερ­μι­κής εισβο­λής που κατα­φθά­νει, ενώ εξί­σου υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, εκτός συγκλο­νι­στι­κού απρο­ό­πτου, θα επι­κρα­τή­σουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Εξω­τι­κό… (και επι­κίν­δυ­νο) παρα­μέ­νει το τοπίο πάνω από σχε­δόν όλη τη χώρα, λόγω της αφρι­κα­νι­κής σκόνης

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί και στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο βόρειοι, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

 • ΑΤΤΙΚΗ
  Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες στα βόρεια μέχρι το απόγευμα.
  Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 με 4 μποφόρ.
  Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώσεις.
  Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 και από το μεση­μέ­ρι νότιοι έως 4 μποφόρ.
  Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στη Μακε­δο­νία και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα δυτι­κά ορεινά.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 και από το από­γευ­μα στο Θρα­κι­κό έως 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις από το μεσημέρι.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 25 με 26 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις στα βόρεια.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις από το μεσημέρι.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 25 και στην Κρή­τη έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις στα βόρεια.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων ή μεμο­νω­μέ­νων καται­γί­δων τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ορεινά.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 17/5

Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές κυρί­ως στα νότια τμή­μα­τα της χώρας.
Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.
Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά στο Ιόνιο 7 μπο­φόρ και στο βόρειο και κεντρι­κό Αιγαίο βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνο­δο και θα φτά­σει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθ­μούς, στα δυτι­κά τους 28 με 30, στα κεντρι­κά και νότια τους 26 με 29 και στη βόρεια Κρή­τη τοπι­κά τους 33 βαθ­μούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 18/5

Σχε­δόν αίθριος και­ρός με αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές στα δυτι­κά. Τοπι­κες βρο­χές θα σημειω­θούν τις απο­γευ­μα­τι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα δυτικά.
Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.
Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και τα νότια.
Οι άνε­μοι θα είναι στα δυτι­κά νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις με την ίδια ένταση.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει περαι­τέ­ρω άνο­δο και θα φτά­σει στα βόρεια τους 27 με 29 βαθ­μούς, στα δυτι­κά τα κεντρι­κά και νότια τους 29 με 32 και τοπι­κά τους 33 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυριακή 19/5

Αραιές νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα πιο πυκνές κυρί­ως στα βόρεια, τα κεντρι­κά και την Κρή­τη. Τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες θα σημειω­θούν τις πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια τμή­μα­τα της χώρας.
Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και τα νότια.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά και τα νότια νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες έως 6 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή περαι­τέ­ρω άνο­δο κυρί­ως στα δυτι­κά, κεντρι­κά και βόρεια.

Δευτέρα 20/5

Σχε­δόν αίθριος και­ρός με αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές κυρί­ως στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και την Πελο­πόν­νη­σο. Τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως στα βόρεια ηπειρωτικά.
Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.
Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν την παρα­μο­νή αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και τα νότια.
Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και στο Ιόνιο ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνο­δο κυρί­ως στα νότια.

Υπουργείο Υγείας:
Μέτρα προστασίας από την αφρικανική σκόνη

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας, υπεν­θυ­μί­ζει τα μέτρα δημό­σιας υγεί­ας μέσα από την πρό­σφα­τη εγκύ­κλιό του, ανα­φο­ρι­κά με την αφρι­κα­νι­κή σκό­νη.

Ειδι­κό­τε­ρα, το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, σε συνέ­χεια των πρό­σφα­των μετεωρολογικών

Ειδι­κό­τε­ρα, το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, σε συνέ­χεια των πρό­σφα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών προ­γνώ­σε­ων ανα­φο­ρι­κά με εκδή­λω­ση φαι­νο­μέ­νων μετα­φο­ράς αφρι­κα­νι­κής σκό­νης από αύριο 16/5/2024, εξέ­δω­σε την υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ26659/15.5.2024 εγκύ­κλιο (ΑΔΑ: 9Υ82465ΦΥΟ-ΒΙΚ) με την οποία υπεν­θυ­μί­ζει την Δ1δ/ΓΠοικ. 25498/8.5.2024 εγκύ­κλιο με θέμα: «Προ­στα­σία της Δημό­σιας Υγεί­ας στην περί­πτω­ση μετα­φο­ράς αφρι­κα­νι­κής σκό­νης» (ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ)

Αμφό­τε­ρες οι ανω­τέ­ρω εγκύ­κλιοι μπο­ρεί να ανα­ζη­τη­θούν στη δια­δρο­μή:

Με την εν λόγω εγκύ­κλιο παρέ­χο­νται συστά­σεις και γενι­κά μέτρα προ­φύ­λα­ξης της υγεί­ας του πλη­θυ­σμού εξαι­τί­ας της επι­βά­ρυν­σης της ποιό­τη­τας της ατμόσφαιρας.

Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Ανά­λο­γα με την εκτί­μη­ση των μέσων ημε­ρή­σιων (24ωρων) επι­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης των αιω­ρού­με­νων σωμα­τι­δί­ων, όπως ανα­κοι­νώ­νε­ται από τις αρμό­διες Υπη­ρε­σί­ες (Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Υπη­ρε­σί­ες Περι­βάλ­λο­ντος των Π.Ε. ) και για συγκε­ντρώ­σεις μεγα­λύ­τε­ρες από 50μg/m3 οι συστά­σεις και τα μέτρα προ­στα­σί­ας του πλη­θυ­σμού έχουν ως εξής:

24ωρη συγκέ­ντρω­ση ΑΣ10 (μg/m3) Συστά­σεις σε άτο­μα αυξη­μέ­νου κινδύνου Συστά­σεις στον γενι­κό πληθυσμό
51–75 Ενή­λι­κες με ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα, ενή­λι­κες καρ­διο­πα­θείς και παι­διά με ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα θα πρέ­πει να περιο­ρί­σουν κάθε έντο­νη σωμα­τι­κή άσκη­ση, ιδιαί­τε­ρα αν αυτή γίνε­ται σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους. Καμία
76–100 Άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα ή καρ­διο­πα­θείς και παι­διά θα πρέ­πει να περιο­ρί­σουν κάθε έντο­νη σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ιδιαί­τε­ρα αν αυτή γίνε­ται σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους.
 • Άτο­μα με άσθμα μπο­ρεί να χρεια­στούν πιο συχνά εισπνο­ές του ανα­κου­φι­στι­κού φαρμάκου.
 • Άτο­μα άνω των 65 ετών θα πρέ­πει να περιο­ρί­σουν τη σωμα­τι­κή τους δραστηριότητα.
Κάθε άτο­μο που αισθά­νε­ται ενό­χλη­ση στα μάτια ή εμφα­νί­ζει βήχα, ρινι­κή συμ­φό­ρη­ση ή ενό­χλη­ση στο λαι­μό θα πρέ­πει να περιο­ρί­σει τη σωμα­τι­κή του άσκη­ση- δρα­στη­ριό­τη­τα, ιδιαί­τε­ρα αν αυτή γίνε­ται σε εξωτερικούς

χώρους.

101–150
 • Άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κό πρόβλημα
 • καρ­διο­πα­θείς
 • παι­διά καθώς και
 • τα άτο­μα άνω των 65 ετών θα πρέ­πει να περιο­ρί­σουν τη σωμα­τι­κή άσκη­ση-δρα­στη­ριό­τη­τα και το χρό­νο παρα­μο­νής τους σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους.
 • Άτο­μα με άσθμα μπο­ρεί να χρεια­στούν πιο συχνά εισπνο­ές ανα­κου­φι­στι­κού φαρμάκου.
Κάθε άτο­μο θα πρέ­πει να περιο­ρί­σει τη σωμα­τι­κή άσκη­ση ιδιαί­τε­ρα αν αισθά­νε­ται ενό­χλη­ση στα μάτια ή εμφα­νί­ζει βήχα, ρινι­κή συμ­φό­ρη­ση ή ενό­χλη­ση στο λαιμό
>150
 • Άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κό πρόβλημα
 • καρ­διο­πα­θείς
 • παι­διά καθώς και
 • τα άτο­μα άνω των 65 ετών θα πρέ­πει να απο­φύ­γουν κάθε σωμα­τι­κή άσκη­ση-δρα­στη­ριό­τη­τα σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους.

Επί­σης, συνι­στά­ται η απο­φυ­γή παρα­μο­νής σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους ιδιαί­τε­ρα σε περιο­χές με αυξη­μέ­νη κυκλοφορία.

 • Άτο­μα με άσθμα μπο­ρεί να χρεια­στούν πιο συχνά εισπνο­ές ανα­κου­φι­στι­κού φαρ­μά­κου. Επί επι­μο­νής συμ­πτω­μά­των συνι­στά­ται επι­κοι­νω­νία με τον θερά­πο­ντα ιατρό.
Σε κάθε άτο­μο συνι­στά­ται να απο­φύ­γει κάθε σωμα­τι­κή άσκη­ση σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους και να περιο­ρί­σει το χρό­νο παρα­μο­νής σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους ιδιαί­τε­ρα σε περιο­χές με αυξη­μέ­νη κυκλοφορία.
24ωρη συγκέ­ντρω­ση ΑΣ10 (μg/m3) Μέτρα για την προ­στα­σία του πληθυσμού
>150 Δια­κο­πή λει­τουρ­γί­ας των δημό­σιων ή ιδιω­τι­κών βρε­φι­κών, βρε­φο­νη­πια­κών, παιδικών

σταθ­μών, νηπια­γω­γεί­ων και σχο­λεί­ων πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι για τις προ­τει­νό­με­νες συστά­σεις και μέτρα προ­στα­σί­ας του πλη­θυ­σμού για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, το κοι­νό μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νε­ται από την ιστο­σε­λί­δα του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ενώ για τις υπό­λοι­πες Περι­φέ­ρειες της χώρας η αρμο­διό­τη­τα ενη­μέ­ρω­σης ανή­κει στον οικείο Περιφερειάρχη.

Επι­πλέ­ον συστή­νε­ται η λήψη των ακό­λου­θων μέτρων προ­φύ­λα­ξης του πληθυσμού:

 • Παρα­μο­νή σε κλει­στούς χώρους. Σε περί­πτω­ση όπου κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές βρί­σκο­νται εντός της ζώνης εκδή­λω­σης του επει­σο­δί­ου κι επη­ρε­ά­ζο­νται από την μετα­φο­ρά της σκό­νης προ­τεί­νε­ται η ελάτ­τω­ση των άσκο­πων μετα­κι­νή­σε­ων και η παρα­μο­νή σε κλει­στούς χώρους χωρίς απευ­θεί­ας επι­κοι­νω­νία με τον εξω­τε­ρι­κό αέρα (κλεί­σι­μο παρα­θύ­ρων, πορ­τών και λοι­πών διό­δων αέρα προς το εσωτερικό).
 • Εφό­σον οι κατοι­κί­ες δια­θέ­τουν σύστη­μα κλι­μα­τι­σμού, προ­τεί­νε­ται η χρή­ση του στη λει­τουρ­γία ανα­κύ­κλω­σης του εσω­τε­ρι­κού αέρα, ώστε να ελα­χι­στο­ποι­η­θεί η επι­βά­ρυν­ση της ποιό­τη­τας του αέρα στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους. Η επι­λο­γή εισα­γω­γής «φρέ­σκου αέρα» που παρέ­χε­ται από ορι­σμέ­να συστή­μα­τα κλι­μα­τι­σμού πρέ­πει να απε­νερ­γο­ποιεί­ται κατά τη διάρ­κεια του επει­σο­δί­ου για να απο­φευ­χθεί η εισ­ροή καπνού από το εξω­τε­ρι­κό περι­βάλ­λον. Επί­σης, είναι απα­ραί­τη­τη η σωστή συντή­ρη­ση των φίλ­τρων των συστη­μά­των κλιματισμού.
 • Μεί­ω­ση των πηγών ρύπαν­σης του εσω­τε­ρι­κού αέρα εντός του σπι­τιού. Κατά τη διάρ­κεια ενός επει­σο­δί­ου πρέ­πει να απο­φεύ­γε­ται το κάπνι­σμα στο εσω­τε­ρι­κό των κατοι­κιών, το μαγεί­ρε­μα με τη χρή­ση ψηστα­ριάς, η χρή­ση τζα­κιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρή­ση αερο­ζόλ και οποιασ­δή­πο­τε άλλης πηγής που ενδέ­χε­ται να επι­βα­ρύ­νει την ποιό­τη­τα του εσω­τε­ρι­κού αέρα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την πρό­γνω­ση της εξέ­λι­ξης των φαι­νο­μέ­νων μετα­φο­ράς σκό­νης μπο­ρούν να ανα­ζη­τη­θούν στη σελί­δα του προ­γράμ­μα­τος «Κοπέρ­νι­κος» της ΕΕ στον παρα­κά­τω σύν­δε­σμο:

Τέλος, σημειώ­νε­ται ότι το Υπουρ­γείο Υγεί­ας παρα­κο­λου­θεί την εξέ­λι­ξη του φαι­νο­μέ­νου και ανά­λο­γα με την εκτί­μη­ση των μέσων ημε­ρή­σιων επι­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης των αιω­ρού­με­νων σωμα­τι­δί­ων, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση από το αρμό­διο Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, θα εκδί­δει άμε­σα συστά­σεις για την προ­στα­σία του πλη­θυ­σμού οι οποί­ες θα δημο­σιευ­τούν στην ιστο­σε­λί­δα του Υπουργείου.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να βρεί­τε και στην ιστο­σε­λί­δα του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Υγείας

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο