Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αεροχείμαρρος φέρνει πολικές θερμοκρασίες στη χώρα — Πώς θα εξελιχθεί

Διπλή ψυχρή εισβο­λή πρό­κει­ται να επη­ρε­ά­σει τη χώρα μέχρι τα μέσα της επό­με­νης εβδο­μά­δας, με τις παρα­μέ­τρους της επερ­χό­με­νης σημα­ντι­κής ‑όπως δια­φαί­νε­ται- μετα­βο­λής του και­ρού, πάντως, να μην μπο­ρούν ακό­μη να προσ­διο­ρι­στούν με ακρίβεια.

Σύμ­φω­να με τον διευ­θυ­ντή της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (ΕΜΥ) Θοδω­ρή Κολυ­δά, η πρώ­τη ψυχρή εισβο­λή περ­νά την Τετάρ­τη με ξερο­βό­ρι χωρίς σημα­ντι­κά φαι­νό­με­να. Ωστό­σο, η δεύ­τε­ρη ψυχρή εισβο­λή έρχε­ται το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο και κρα­τά μέχρι τα μέσα της ερχό­με­νης εβδο­μά­δος, με πολύ κρύο.

Όπως διευ­κρί­νι­σε ο ίδιος μέσω Twitter, την Παρα­σκευή θα έχου­με καλή εικό­να ‑δηλα­δή αν υπάρ­χουν και πού ‑ικα­νο­ποι­η­τι­κά ύψη υετού, κατά κανό­να χιονιού.

Στο ίδιο πλαί­σιο, η ΕΜΥ επε­σή­μα­νε ότι είναι ακό­μη νωρίς να προσ­διο­ρι­στούν με ακρί­βεια οι παρά­με­τροι της επερ­χό­με­νης σημα­ντι­κής μετα­βο­λής του και­ρού, η οποία θα προ­κλη­θεί λόγω της κίνη­σης του ανώ­τε­ρου χαμη­λού που κατέρ­χε­ται νοτιό­τε­ρα και μετα­φέ­ρει αέριες μάζες πολι­κής προ­έ­λευ­σης προς την περιο­χή μας.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής, την Τετάρτη

Πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και τοπι­κές βρο­χές στα ανα­το­λι­κά και νότια πεδι­νά ανα­μέ­νο­νται αύριο, καθώς επί­σης και πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και τα ορει­νά της Κρή­της. Στην υπό­λοι­πη χώρα θα υπάρ­ξει αίθριος γενι­κά και­ρός με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές νεφώσεις.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, την Τετάρ­τη στα κεντρι­κά και νότια τμή­μα­τα του Αιγαί­ου, στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και στην Κρή­τη ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά τοπι­κές βρο­χές στα πεδι­νά. Τοπι­κές και ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και στα ορει­νά της Κρή­της. Στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά πρό­σκαι­ρα οι ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν και σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο δηλ. από 300–400 μέτρα. Βελ­τί­ω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται σε αυτές τις περιο­χές μετά το μεση­μέ­ρι. Τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες τοπι­κές βρο­χές είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν σε τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θεί παγετός.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κινη­θεί πτω­τι­κά και θα κυμαν­θεί, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, στη δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑10 έως 5 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη βόρεια Ελλά­δα από ‑12 έως 8, στην Ήπει­ρο από ‑10 έως 11 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑8 έως 7, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑8 έως 13, στα νησιά του Ιονί­ου από 1 έως 11, στα νησιά του βόρειου Αιγαί­ου από ‑2 έως 6 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από ‑1 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά βόρειοι με εντά­σεις έως 6 Μπο­φόρ στο Αιγαίο και ανα­το­λι­κοί έως 4 Μπο­φόρ στο Ιόνιο με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση. Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οι άνε­μοι στο βόρειο Αιγαίο θα στρα­φούν σε νότιους με εντά­σεις έως 3 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και πρό­σκαι­ρες ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα ορει­νά. Πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες είναι πιθα­νό οι ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις να εκδη­λω­θούν και σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο, δηλ. από τα 300–400 μέτρα. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά βορειο­δυ­τι­κοί-βόρειοι με εντά­σεις έως 4–5 Μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 8 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 3 Μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 6 βαθμούς.

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο